Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Nieuws over ons onderzoek


Professionalisering wijkteams jeugd en gezin

19.2.15 - Nieuwe publicatie
Bij de nieuwe wijze om opvoed- en opgroeisteun op wijkniveau aan te bieden, is een cultuuromslag bij de betrokken professionals nodig. Het uitgangspunt waarbij ouders en kinderen zelf de regie hebben en houden over de opvoeding en de inzet van hulp, vraagt van de wijkteams jeugd en gezin een verandering in denken, handelen, houding en type expertise. De andere elementen waar de teams aan werken in hun weg naar professionalisering staan beschreven in het rapport: Bouwstenen van een lerend systeem.
Naar de publicatie »

Discriminatoire incidenten in 2013

17.2.15 - Nieuwe publicatie
Hoe is het gesteld met discriminatie in Nederland? Hoeveel gevallen van discriminatie werden in 2013 gemeld en wat zijn de achtergronden van de daders en slachtoffers? Dit jaar is er ook speciale aandacht besteed aan moslimdiscriminatie.
Naar de publicatie »

Almeerse instellingen onder de loep

5.2.15 - Nieuwe publicatie
Zijn de Almeerse zorg- en welzijnsinstellingen Vivatur, Room4U en Kwintes jongerenproof? Cliënten namen middels de PAja!-methode zelf de opvang en begeleiding onder de loep en betrokken medebewoners bij hun onderzoek. Wat vinden zij? En hoe denken zij dat de kwaliteit te verbeteren is?
Naar de publicatie »

Een positief opvoedklimaat creëren

3.2.15 - Nieuwe publicatie
De pedagogische civil society versterken door de kracht van vrijwilligers bij sportverenigingen, scouting of kerken te benutten. Lees hier alle tips voor gemeenten.
Naar de publicatie »

Kennisplatform Integratie & Samenleving van start

4.1.15 – Nieuws
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is eindelijk een feit. Na maandenlang intensief samenwerken, presenteren het Verwey-Jonker Instituut en Movisie met trots dit nieuwe programma voor onderzoek en praktijk. Samen willen wij Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige kennisfunctie op het gebied van integratievraagstukken. Lees meer in ons persbericht of bezoek alvast de website.

Playing for Success voor goede schoolprestaties

24.12.14 - Nieuwe publicatie
Huiswerk maken op een topsportlocatie, de kinderen die deelnamen aan het naschoolse programma Playing for Success mochten het. Het programma heeft als doel de schoolprestaties van jeudigden te vergroten.
Naar de publicatie »

Handvatten voor toezicht Wmo-voorzieningen

18.12.14 - Nieuwe publicatie
Tips voor gemeenten om het toezicht op Wmo-voorzieningen vorm en inhoud te geven. 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in werking en nemen gemeenten deze toezicht-taak op zich.
Naar de publicatie »

Gay-Straight Allianties als strategie in LHBT-beleid

17.12.14 - Nieuwe publicatie
Hoe Gay-Straight Allianties (GSA's) bijdragen aan de sociale acceptatie van LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) is te lezen in het evaluatie-rapport: Meer gewicht in de schaal.
Naar de publicatie »

Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland

11.12.14 - Nieuwe publicatie
Door de jaren heen is er een gestage stijging van het aantal racistische incidenten waar te nemen. In opdracht van de Anne Frank Stichting zijn alle incidenten en aangiftes uit 2013 verzameld en geanalyseerd en vervolgens vergeleken met cijfers van de jaren daarvoor.
Naar de publicatie »

Meerwaarde werkwijze ouder- en kindteams

1.12.14 - Nieuwe publicatie
In een poging (jeugd)zorg op een andere manier vorm te geven, experimenteerde de gemeente Amsterdam met laagdrempelige zorg op lokaal niveau. Hoe dit experiment met zogenoemde Ouder- en kindteams uitpakte, is te lezen in het rapport Proeftuinen Om het Kind.
Naar de publicatie »

Gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale kwaliteiten

20-11-14 - nieuwe publicatie
Voor uiteenlopende zaken houden burgers de gemeente (mede)verantwoordelijk, terwijl de gemeente daar in feite niet altijd invloed op heeft. Lokale kwaliteit is echter een gedeelde verantwoordelijk, zo luidt de conclusie van het VNG jaarbericht 2014. De gemeente zou daarom meer mogelijkheden moeten krijgen om samen met inwoners en (maatschappelijke) organisaties de lokale kwaliteiten te beïnvloeden. Gewoon, dichtbij. Naar de publicatie »

Wijkgericht werken met jeugd- en gezinscoaches

20.11.14 - Nieuwe publicatie
Hoe de pilot met jeugd- en gezinscoaches in de Kop van Noord-Holland verliep is te lezen in deze publicatie. De coaches vingen alle primaire zorgvragen van jongeren en hun gezinnen op en verwezen, indien nodig, door. De intentie was om het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker te maken. Naar de publicatie »

Samenwerken rondom ouderenmishandeling

19.11.14 - Nieuwe publicatie
Één op twintig 65-plussers zou slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling. Omdat de oorzaken complex zijn, kan één persoon of instantie alleen geen einde maken aan het probleem. In deze handreiking kunnen professionals en het management van instellingen lezen hoe zij door middel van samenwerking ouderenmishandeling (beter) kunnen voorkomen en bestrijden. Naar de publicatie »

De rol van werkgevers bij flexibel arbeid

12.11.14 - Nieuwe publicatie
Over welke rol werkgevers spelen bij de keuze voor flexibel werk is vooralsnog weinig bekend. Dit rapport probeert wat meer inzicht te geven in de (strategische) overwegingen die werkgevers maken bij de inzet van flexibel personeel. Naar de publicatie »

'Wat ga je doen?'

11.11.14 - Nieuwe publicatie
Opvanginstellingen hebben een breed aanbod aan activiteiten op het terrein van participatie en werk en dit aanbod is steeds groter geworden. Desondanks is de feitelijke deelname van de cliënten niet toegenomen. Hardnekkige problemen blijken de opvangcliënten te belemmeren.Naar de publicatie »

Jongerenperspectief onmisbaar bij transitie jeugdzorg

15.10.14 - Nieuwe publicatie
Utrechtse jongeren oordeelden dat de opvangcentra waar zij voorheen in verbleven goed functioneren, maar stelden tegelijkertijd wel enkele verbeterpunten op. Via de PAja!-methode namen ze zelf het opereren van de opvangcentra onder de loep.
Naar de publicatie »

Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit

14.10.14 - Nieuwe publicatie
Rotterdamse sportverenigingen spelen in toenemende mate een rol op het gebied van gezondheid, jeugdzorg en werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut concludeert, na vier jaar onderzoek naar het Sportplusprogramma, dat die rol groter kan worden als organisaties uit de sociale sector meer open staan voor samenwerking. Naar de publicatie »

Zo zijn we niet getrouwd

29.09.14 - Nieuwe publicatie
Een omvangschatting van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Tot op heden was er voor Nederland geen omvangschatting van de problematiek beschikbaar. De gebruikte methodiek, de zogenoemde educated guess, heeft dit mogelijk gemaakt. Ook is dit de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de samenhang van de drie thema’s. Naar de publicatie »

Meer invloed van cliënten en medewerkers?

11.09.14 - Nieuwe publicatie
Hoe cliënten en medewerkers bij Stichting Volksbond Amsterdam beide meedenken en meebeslissen over belangrijke keuzes betreffende zorg, ondersteuning en dagbesteding valt te lezen in dit rapport. Ook wordt er gekeken naar hoe dit besluitvormingsmodel zich verder kan ontwikkelen.
Naar de publicatie »

Schuldhulpverlening in het sociale domein

09.09.14 - Nieuwe publicatie
Vijf tips voor gemeenten om hun integrale aanpak van schuldhulpverlening te versterken en zodoende passende hulp en ondersteuning te bieden aan mensen met (dreigende) schulden. Naar de publicatie »

De opstart van Het Peutercollege

05.08.14 - Nieuwe publicatie
Het voorschoolse programma Het Peutercollege heeft als doel de ontwikkelingsachterstand van Rotterdamse kinderen weg te werken. Het Verwey-Jonker Instituut volgde en evalueerde het opstartproces van dit nieuwe initiatief. Naar de publicatie »

Armoede in Leeuwarden

17.07.14 - Nieuwe publicatie
De stad Leeuwarden heeft een relatief groot armoedeprobleem; één op de zes huishoudens leeft van een inkomen op het minimumniveau. Om bijstandsgerechtigden en mensen met een laag inkomen te ondersteunen en zodoende hun deelname aan het sociale leven te vergroten, hanteert de gemeente diverse regelingen. Het effect van deze regelingen op de participatie blijkt echter beperkt te zijn. Om meer zicht te krijgen op de uitwerking van het minimabeleid zijn volwassenen, jongeren en kinderen gevraagd hun mening te geven over de voorzieningen. Naar de publicatie »


Aanpak horecadiscriminatie door de gemeente

08.07.14 - Nieuwe publicatie
Discriminatie bij horecagelegenheden komt nog steeds voor en blijkt een hardnekkig probleem te zijn. In deze handreiking wordt beschreven, aan de hand van een stappenplan, welke rol de gemeenten kunnen spelen bij het aanpakken en voorkomen van discriminatie in de uitvoering van het deurbeleid van onder andere discotheken en clubs. Naar de publicatie »


Jeugdbeleid in transformatie

01.07.14 - Interactieve publicatie
Het Verwey-Jonker Instituut vervaardigde een digitale handreiking voor gemeenten. Daarin wordt ingegaan op kennis over het positief jeugdbeleid: wat houdt het in? Vervolgens volgen tips, adviezen en voorbeelden hoe een gemeente dit zowel procesmatig als inhoudelijk vorm kan geven binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel.
Naar de publicatie »

 

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

20.06.14 - Nieuwe brochure
Wat is de plaats van het jongerenwerk als (preventieve)schakel in het nieuwe jeugdbeleid dat de gemeente Amsterdam ontwikkelt? In opdracht van Combiwel heeft het Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Tienplus zich over deze vraag gebogen, op basis van de recente literatuur over het jongerenwerk en van enkele groepsgesprekken met jongerenwerkers van Combiwel. Naar de brochure »

De waarde van werk

16.06.14 - Nieuwe publicatie
Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor zowel de Participatiewet als voor delen van de AWBZ. Met de invoering van de Participatiewet raken SW-bedrijven een deel van hun doelgroep kwijt en zullen ze minder vaak mensen op een interne werkplek in dienst kunnen nemen. Tegelijkertijd komt met de overgang AWBZ naar de Wmo de (arbeidsmatige)dagbesteding naar de gemeenten. De mensen uit de dagbesteding zouden juist voor een SW-bedrijf kunnen werken in een beschutte werkomgeving...
Naar de publicatie »


 

 

 

 

 

 

  

 

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

20.06.14 - Een korte film


Raadpleeg de Wmo Kennisbank voor alle Wmo-publicaties en informatie over de website www.wmotogo.nl. Wmo to go biedt informatie, kennis en praktische handvaten voor de aansturing van de Wmo - over de volle breedte.

 

Themaboek arbeidsmigratie

Het themaboek Open grenzen, nieuwe uitdagingen over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa is hier te reserveren. Zodra het boek wordt gepubliceerd, wordt het automatisch naar u verzonden. Vul hiervoor op het formulier uw gegevens in en klik op verzenden. U krijgt een e-mail ter bevestiging.


 

 

IMPACT Europe, Europees onderzoek naar deradicalisering

Het Verwey-Jonker Instituut is betrokken bij een grootschalig Europees onderzoek naar het effectief voorkomen en tegengaan van radicalisering. Binnen het IMPACT Europe-project worden gegevens verzameld over succesvolle interventies die zijn gericht op deradicalisering. Op basis van deze informatie wordt een toolkit ontwikkeld die professionals en beleidsmakers kunnen gebruiken bij het ontwerpen, kiezen en evalueren van de juiste interventies voor de specifieke doelgroepen. IMPACT Europe wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het project loopt van januari 2014 tot juni 2017. Meer informatie over IMPACT Europe is te vinden op www.impacteurope.eu.
 

 

Kinderen in Tel 2014

Van 2009 tot 2012 is het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen met meer dan tien procent gestegen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’, dat de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen... Lees hier verder >>


 

 

ZonMw Parel voor Kenniswerkplaats Tienplus

Namens de Kenniswerkplaats Tienplus ontving prof. dr. Trees Pels vandaag op het Congres Jeugd in Onderzoek een ZonMw Parel voor het diversiteitsgevoeliger maken van de jeugdsector. Door maatwerk en het ontwikkelen van diverse adviezen, instrumenten en evidence based interventies kan beter hulp en ondersteuning worden geboden aan voorheen lastig bereikbare doelgroepen. Dit komt nu goed van pas bij de uitvoering van de transitie binnen de zorg voor jeugd. Lees hier het persbericht >>Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Praktijkhulp voor vrijwilligers, leidraad voor lokaal bestuur en achtergrondinformatie. Naar de Handreiking »

 


Be Involved ondersteunt gemeenten bij het versterken van jeugdparticipatie.
Lees meer over Be Involved

Vereniging voor Beleidsonderzoek ISO 9001:2000 SYSTEM CERTIFICATION
Tweets by @VerweyJonkerIns
Website en CMS door YPOS