Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Themaoverzicht
Onderwijs is een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze leren niet alleen dingen als rekenen en taal, maar ook hoe ze moeten omgaan met andere kinderen en hoe de Nederlandse maatschappij werkt. Niet voor iedereen verloopt de onderwijsloopbaan zonder hobbels of problemen. Overgangen tussen onderwijstypes, zoals de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, bieden kansen maar ook belemmeringen waardoor leerlingen niet altijd op een passend niveau terecht komen.

Het Verwey-Jonker Instituut doet vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij de ontwikkeling van jongeren. Dit kunnen ouders zijn, maar ook formele organisaties zoals wijkteams en jongerenwerk. We verrijken zo  ons onderzoek naar onderwijs met onze expertise op het brede sociale domein en kwetsbare groepen.

Oplossingsrichtingen

We doen onderzoek naar de hele range van voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs en diverse vormen van vervolg onderwijs, zoals het mbo en hbo. Hierbij zijn we vooral gericht op oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen?

Gelijke kansen

Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Door (stage)discriminatie of een moeilijke thuissituatie kunnen jongeren soms niet hun volle potentie laten zien. We zijn bezig met de (verdere) ontwikkeling van kennis en interventies die bijdragen aan gelijke kansen.

 

Onderzoekers op dit thema

Harrie Jonkman

Senior onderzoeker Contact

Overgang onderwijs naar arbeidsmarkt

Sommige jongeren zijn tijdelijk afwezig of verlaten school voordat ze een startkwalificatie hebben. Dit kan ze kwetsbaar maken op de arbeidsmarkt en andere levensdomeinen.

Voor ZonMw onderzoeken we de invloed van de Covid-19 pandemie op de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor (kwetsbare) jongeren, en op welke manier deze jongeren ondersteund willen worden. Ook kijken we naar het effect van projecten om jongeren te ondersteunen bij (het vinden van) een passende opleiding.