Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Themaoverzicht
Onderwijs is een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren. Ze leren niet alleen dingen als rekenen en taal, maar ook hoe ze moeten omgaan met andere kinderen en hoe de Nederlandse maatschappij werkt. Niet voor iedereen verloopt de onderwijsloopbaan zonder hobbels of problemen. Zo bieden overgangen tussen onderwijstypes, zoals de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, kansen maar ook belemmeringen waardoor leerlingen niet altijd op de passende onderwijsrichting terecht komen.

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jongeren. Dit kunnen ouders zijn, maar ook formele organisaties zoals wijkteams en jongerenwerk. Ook doen we onderzoek naar waar het onderwijsdomein andere domeinen zoals bijvoorbeeld zorg raakt. We verrijken zo ons onderzoek naar onderwijs met onze expertise op het brede sociale domein en kwetsbare groepen.

Werkzame mechanismen

We doen onderzoek naar de hele range van voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs en diverse vormen van vervolg onderwijs, zoals het mbo en hbo. Hierbij zijn we vooral gericht op het identificeren van werkzame mechanismen en oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen, tieners en jongeren zich optimaal ontwikkelen?

Gelijke kansen

Ook dragen we door middel van ons onderzoek graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Doordat onderwijs nog niet altijd inclusief is, door (stage)discriminatie of een moeilijke thuissituatie kunnen jongeren soms niet hun volle potentie laten zien. Wij dragen bij aan de (verdere) ontwikkeling van kennis en interventies die gelijke kansen bevorderen.

Onderzoekers op dit thema

Inti Soeterik

Senior onderzoeker Contact

Overgang onderwijs naar arbeidsmarkt

Sommige jongeren zijn tijdelijk afwezig of verlaten school voordat ze een startkwalificatie hebben. Dit kan ze kwetsbaar maken op de arbeidsmarkt en andere levensdomeinen.

Voor ZonMw onderzoeken we de invloed van de Covid-19 pandemie op de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor (kwetsbare) jongeren, en op welke manier deze jongeren ondersteund willen worden. Ook kijken we naar het effect van projecten om jongeren te ondersteunen bij (het vinden van) een passende opleiding.