Jeugd en opvoeding

Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Themaoverzicht
Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

De thema’s lopen uiteen van een kansrijke start tot de ontwikkeling van een meervoudige identiteit, en van opvoeding en religie of radicalisering tot opvoeding bij geweld in gezinnen. Ook doen wij veel onderzoek naar ondersteuning van opvoeders en jeugdigen, zowel door vrijwilligers en professionals uit migrantengemeenschappen als door professionals in reguliere voorzieningen zoals wijkteams jeugd. Preventie en toegankelijk werken in de wijk staan daarbij voorop, evenals verbetering van competenties en methoden om meer inclusief te kunnen werken. Met veel aandacht voor de ontmoeting met (groepen) ouders en jeugdigen zelf, voor ruimte voor het horen van hun stem. Want zonder aansluiting bij hun leefwereld treft ondersteuning geen doel.  

Ongelijkheid

Kansen en belemmeringen bij opgroeien en opvoeden zijn ongelijk verdeeld, samenhangend met bijvoorbeeld gezinsinkomen, kansen op school en werk, migratieachtergrond en ook houding jegens minderheden in de samenleving en institutionele hindernissen. In ons werk staat het voorkomen en bestrijden van ongelijkheid in kansen centraal, zowel door aandacht voor wat speelt bij gezinnen en jeugdigen als voor verbeteringen binnen de systemen voor ondersteuning en zorg en binnen beroepsopleidingen. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar veerkracht van jongeren en hoe opvoeders deze kunnen stutten, evenals naar mogelijkheden van professionals en hun voorzieningen om inclusiever – en ook meer in samenwerking met grassroot organisaties – te werken. 

 

Onderzoekers op dit thema

Marjolijn Distelbrink

Senior onderzoeker Contact

Expertise

De onderzoekers van jeugd in het instituut beschikken samen over een brede expertise op allerlei terreinen. We zijn sterk op diversiteit en inclusief werken, met een jarenlange ervaring op dit terrein, ook binnen een al sinds 2009 bestaande en succesvolle academische werkplaats (zie casus). Belangrijke publicaties gaan over thema’s als: opvoeding in de migratiecontext, divers vaderschap, ouderbetrokkenheid, identiteitsontwikkeling van jeugdigen met een migratieachtergrond, pedagogiek in het moskeeonderwijs, bereik en toegankelijkheid van voorzieningen voor zorg en opvoedsteun, en verbetering van competenties en methodieken om inclusiever te kunnen werken.  

De jeugd is het heden én de toekomst. Door hen actief te betrekken bij onderzoek, krijgen we beter zicht op wie zij zijn en wat zij willen, en kunnen we interventies en aanpakken beter afstemmen op hun behoeften en levens

Asia Sarti

De jeugd is het heden én de toekomst. Door hen actief te betrekken bij onderzoek, krijgen we beter zicht op wie zij zijn en wat zij willen, en kunnen we interventies en aanpakken beter afstemmen op hun behoeften en levens

Asia Sarti