Armoede en schulden

Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Themaoverzicht
Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Nieuwe ontwikkelingen zoals de coronacrisis zetten het onderwerp bovenaan op de agenda. De complexiteit van de problematiek vraagt steeds meer om een integrale aanpak waarbij armoede en schulden gezien worden in relatie tot problemen op andere levensdomeinen zoals huisvesting, arbeidsmarkt en gezondheid.

Wij bestuderen het vraagstuk dan ook vanuit verschillende perspectieven, waardoor we naast inzicht en vertrouwen ook draagvlak creëren om te komen tot duurzame oplossingen. In de eerste plaats gaan we in gesprek met de mensen waar het over gaat. Tegen welke problemen lopen zij aan? Waar hebben zij behoefte aan? Wat zien zij graag voor oplossingen? Maar ook het perspectief van vrijwilligers of professionals die werkzaam zijn binnen de armoede- en schuldenproblematiek stellen wij centraal We richten ons hierbij bijvoorbeeld op de praktische tools die zij nodig hebben om armoede- en schuldenproblematiek duurzaam aan te pakken. Hoe kunnen zij op een effectieve manier ondersteund worden?

Gemeenten

We ondersteunen verschillende organisaties, waaronder gemeenten, in het optimaliseren van hun armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Onze kennis ligt bij armoede en schulden in relatie tot het brede sociale domein. We hebben ruime ervaring in Rekenkameronderzoek. Vragen die we in het verleden hebben beantwoord  zijn o.a. Hoe zijn mensen die in armoede leven het beste te bereiken zodat zij vroegtijdig in beeld zijn’ of ‘wat kan de gemeente doen om de financiële zelfredzaamheid van statushouders te versterken?’ Ook doen we regelmatig onderzoek naar de effectiviteit van interventies op het terrein van vroegsignalering/preventie, bijvoorbeeld bij jongeren en ervaringsvrijwilligers. Daarnaast ligt onze kracht bij het uitvoeren van actiegericht onderzoek en participatief onderzoek waarbij we met allerlei stakeholders op zoek gaan naar een integrale en preventieve aanpak van armoede 

Praktijk

Ons onderzoek kenmerkt zich door de nauwe aansluiting op de praktijk. We focussen op het bieden van duurzame oplossingen, gespecificeerd op een bepaalde doelgroep, die zich veelal vertalen in praktische en laagdrempelige maatregelen. We doen dat bijvoorbeeld in de vorm van een infographic, een factsheet, een handreiking, of een onderzoeksrapport met levendige citaten en voorbeelden.  

Onderzoekers op dit thema

Marjolein Odekerken

Senior onderzoeker Contact

Expertise

We hebben op dit thema de afgelopen jaren een ruime expertise opgebouwd. Belangrijke pijlers zijn 

  • Gecombineerd beleid (link met gezondheid/integraal lokaal sociaal domein/wonen/multiprobleem)
  • Brede aanpakken / interventies
  • Preventie en vroegsignalering / sociale incasso / kwetsbare groepen en armoede (o.a. statushouders)
  • Families in armoede: kinderen/jongeren en armoede en inzet ervaringsdeskundigen

Voldoende ruimte in het onderzoek voor de belevingswereld van de mensen waarover het gaat schept mogelijkheden om een diepgaand beeld te krijgen, wat de basis vormt voor een effectieve verandering

Marjolein Odekerken

Voldoende ruimte in het onderzoek voor de belevingswereld van de mensen waarover het gaat schept mogelijkheden om een diepgaand beeld te krijgen, wat de basis vormt voor een effectieve verandering

Marjolein Odekerken