Sociaal Domein

We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Themaoverzicht
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vele taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Ze streven ernaar samenhangende ondersteuning te bieden over de verschillende domeinen heen. Professionals helpen inwoners die hulp nodig hebben bij het participeren in de samenleving.

Van de gemeente wordt verwacht dat ze daarbij de controle loslaten ten gunste van de samenleving, waarin mensen zelf initiatieven nemen, invloed hebben en samenwerken. Oplossingen worden in de leefwereld van mensen zelf gerealiseerd, en sluiten zo goed aan bij individuele behoeftes.

Integrale aanpak

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het lokaal sociaal domein. Gemeenten ontwikkelden nieuwe werkwijzen om hun nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen vervullen. Dat wil niet zeggen dat een ideale integrale aanpak op het sociale domein al vorm heeft gekregen in gemeenten. Dit blijkt een forse opgave met veel verschillende vraagstukken. Wie bekostigt bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening, hoe verdelen we de middelen over de verschillende wijken, worden wijkteams vooral geacht problemen op te sporen of verwacht men dat ze een bezuinigingsdoelstelling mogelijk maken door efficiënter te werken?

Onderlinge uitwisseling

De ervaringen in gemeenten verschillen, en gemeenten kunnen dus veel van elkaar leren. Tegelijkertijd blijkt dat gemeenteraden nog weinig hebben kunnen betekenen in dit domein.

 

Onderzoekers op dit thema

 

Freek de Meere

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid Contact

Onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut heeft ruimte ervaring in onderzoek naar hoe gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de relatie tussen formele en informele organisaties, individuele en collectieve ondersteuning, multi probleemgezinnen, toegankelijkheid, tevredenheid van cliënten en naar het toezicht.

Ook doen we uiteraard thematisch onderzoek, zoals naar de rol van problematische schulden. We doen onderzoek voor gemeenteraden, (samenwerkende) gemeenten, uitvoerende organisaties, brancheorganisaties en het rijk.