Verantwoording

ANBI

Stichting Verwey-Jonker Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI-beschikking
Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Uittreksel Kamer van Koophandel

Beloningsbeleid

Onze Raad van Bestuur ontvangt een beloning binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO Welzijn.

Jaarverslagen en Toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT verantwoording maakt onderdeel uit van onze jaarrekening en is voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De verantwoording is te raadplegen via onze jaarverslagen: