Inburgering nieuwkomers

De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

Themaoverzicht
Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. In het nieuwe inburgeringsstelsel, dat naar verwachting begin 2022 in werking treedt, krijgen gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers vluchtelingen, gezinsmigranten en overige migranten. De aanloop naar dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rode draad in onze onderzoeken.

In het nieuwe stelsel worden nieuwkomers vanaf het eerste moment begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering sluit hierbij aan, zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Drie perspectieven

We willen een bijdrage leveren aan een krachtige samenleving, waarin nieuwkomers de kans krijgen om zelf hun leven op te bouwen. In onze onderzoeken komen drie perspectieven samen, die van (nieuwe) burgers, instellingen en overheden. Door wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten die direct kunnen worden gebruikt in de beleidsontwikkeling en – uitvoering.

Wat we doen

Veel gemeenten experimenteren binnen het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI) met vernieuwende werkwijzen, onderdelen of bevoegdheden van de nieuwe Wet inburgering. Het Verwey-Jonker Instituut evalueert meerdere pilots die binnen dit programma uitgevoerd worden.

Daarnaast houden we vanuit Kennisplatform Integratie & Samenleving jaarlijks een enquête onder alle gemeenten om in kaart te brengen wat gemeenten doen rondom de arbeidstoeleiding van nieuwkomers en op welke manieren gemeenten zich aan het voorbereiden zijn op hun regierol in het nieuwe stelsel. Deze monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ voeren we uit in samenwerking met Divosa.

Wij houden ons daarnaast – voor verschillende typen opdrachtgevers –  bezig met:

  • Evaluatie van vernieuwende aanpakken voor de integratie, participatie en arbeidstoeleiding van statushouders in diverse regio’s in Nederland
  • Onderzoek naar gemeentelijk aanbod aan vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten
  • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers,
  • De rol van sleutelpersonen bij de inburgering van nieuwkomers in de gemeente
  • Onderzoek naar de sociale verbinding tussen Nederlanders en nieuwkomers, onder meer  in ‘gemengd wonen’ projecten
  • Welzijns- en opvoedvraagstukken bij nieuwkomers
Onderzoekers op dit thema

Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker Contact

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Het Verwey-Jonker Instituut is penvoerder van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Dit is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. KIS deelt deze informatie actief met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut voeren binnen KIS veel onderzoeken uit op het terrein van de participatie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. 

Nieuwkomers hebben een steuntje in de rug nodig om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Door in ons onderzoek wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, leveren we een bijdrage aan het integratiebeleid

Marjan de Gruijter

Nieuwkomers hebben een steuntje in de rug nodig om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Door in ons onderzoek wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, leveren we een bijdrage aan het integratiebeleid

Marjan de Gruijter