Inburgering nieuwkomers

Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Themaoverzicht
Het Verwey-Jonker Instituut doet veel onderzoek naar de integratie en participatie van nieuwkomers. Wij zien integratie als gedeelde verantwoordelijkheid van nieuwkomers, organisaties, werkgevers en inwoners. Met ons onderzoek leveren we een bijdrage aan een krachtige samenleving, waarin nieuwkomers de kans krijgen om zelf hun leven op te bouwen.

Wij hebben een breed netwerk van landelijke en gemeentelijke organisaties rondom de inburgering en integratie van statushouders, gezinsmigranten, EU-migranten en andere nieuwkomers. In onze onderzoeken verbinden we wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen met elkaar, waardoor nieuwe inzichten ontstaan die direct kunnen worden gebruikt in de beleidsontwikkeling en – uitvoering.

Vijf pijlers van onderzoek

Wij voeren onderzoek uit voor verschillende typen opdrachtgevers. In ons onderzoek staan de volgende vijf pijlers centraal:

  • Nieuwkomers, organisaties, werkgevers en inwoners delen de verantwoordelijkheid voor een geslaagde integratie.
  • Bijdragen aan een lerend en adaptief inburgeringsstelsel onder de Wet inburgering 2021.
  • Oog voor nieuwkomers die (nog) onvoldoende profiteren van beleid.
  • De stem van nieuwkomers is belangrijk in onderzoek, beleid en uitvoering.
  • Integratie gaat niet alleen over het leren van de taal en het vinden van werk, maar ook om het wegwijs worden in Nederland en onderdeel worden van de (lokale) samenleving.

Wet inburgering 2021

Wij onderzoeken in verschillende gemeenten de uitvoering van de Wet inburgering 2021, via landelijke monitoring en de evaluatie van lokaal beleid. Op onze pagina Wet inburgering 2021 vindt u informatie hoe wij u kunnen helpen om de uitvoering van de wet in uw gemeente of regio vorm te geven.

Oog voor verschillen

De groep nieuwkomers is divers. In onze onderzoeken stellen we ons de vraag of iedereen op wie (integratie)beleid gericht is, toegang heeft tot het aanbod en of het aanbod passend is voor alle groepen nieuwkomers. Met ons onderzoek naar de arbeidstoeleiding van statushouders hebben we aangetoond dat gemeenten zich om allerlei redenen vaak meer richten op de man dan op de vrouw. Vrouwelijke statushouders krijgen minder hulp bij het vinden van werk. Mede door ons onderzoek is er aandacht gekomen voor deze kwestie en is in gemeenten geëxperimenteerd met aanpakken die vrouwelijke nieuwkomers toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Onderzoekers op dit thema

Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker Contact

Nieuwkomers een stem geven

Wij zijn ervan overtuigd dat het betrekken van nieuwkomers zelf – in onderzoek, bij het opstellen van beleid én in de uitvoering ervan – kwaliteit en resultaat verbetert. Aan de start van ons onderzoek gaan wij graag met u in gesprek hoe we de stem van de doelgroep goed kunnen laten doorklinken. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige benadering en hebben daarom protocollen ontwikkeld voor het werven en interviewen van nieuwkomers. Indien nodig, voeren we het interview in de moedertaal van de respondent.

Nieuwkomers vertellen veel meer als zij in gesprek gaan met iemand die dezelfde moedertaal én culturele achtergrond deelt.

Onderzoeker Ruth Yohannes

Nieuwkomers vertellen veel meer als zij in gesprek gaan met iemand die dezelfde moedertaal én culturele achtergrond deelt.

Onderzoeker Ruth Yohannes

Monitor Vluchtelingen aan het Werk

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen KIS voeren wij veel onderzoek uit op het terrein van inburgering en integratie. Een goed voorbeeld hiervan is de monitor ‘Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding en Inburgering Statushouders’, waarin we in samenwerking met Divosa een jaarlijkse enquête houden onder alle gemeenten. Op deze manier brengen wij in kaart wat gemeenten doen rondom de arbeidstoeleiding van nieuwkomers en hoe ze invulling geven aan hun regierol onder de Wet inburgering 2021. Naast deze monitor onderzoeken we binnen KIS ook bijvoorbeeld de ervaringen en behoefte van EU-migranten en adviseren we over wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders.

De Monitor is een belangrijk instrument voor ons om de vinger aan de pols te kunnen houden omtrent inburgering en arbeidstoeleiding van statushouders: Hoe staan gemeenten ervoor? En wat zijn de gevolgen daarvan voor statushouders en andere inburgeringsplichtigen?

Anneke Boven, Divosa

De Monitor is een belangrijk instrument voor ons om de vinger aan de pols te kunnen houden omtrent inburgering en arbeidstoeleiding van statushouders: Hoe staan gemeenten ervoor? En wat zijn de gevolgen daarvan voor statushouders en andere inburgeringsplichtigen?

Anneke Boven, Divosa