Ons onderzoek

Deskundig, betrokken, oplossingsgericht: lees hier meer over ons onderzoek

Soorten onderzoek

We zijn goed thuis in zowel kwalitatief als kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ook hebben we ruime ervaring met zowel meer traditionele als vernieuwende onderzoeksmethoden. We doen beleids- en evaluatieonderzoek, actieonderzoek, verkennend onderzoek, behoeftenonderzoek (juist ook bij groepen die minder goed bereikt worden), historisch onderzoek, (systematische) literatuurstudies en programmeringsstudies. We ontwikkelen monitors, we ondersteunen bij methodiekontwikkeling en articulatie, ondersteunen Rekenkamers en we geven op basis van strategische en richtinggevende studies advies.

Analyses maatschappelijk rendement

Van een investering in het sociaal domein kan het lastig zijn om scherp neer te zetten wat de effecten zijn, of welke kosten zijn bespaard. Wij hebben verschillende methoden ontwikkeld waarmee dit in kaart te brengen is. In deze analyses van maatschappelijk rendement wegen wij de meerwaarde voor de maatschappij en de maatschappelijke kosten. Hierin staat het vergelijken van alternatieve scenario’s centraal: hoe had deze situatie eruit gezien als een bepaalde aanpak niet was ingezet? Klik op de knop hieronder voor een overzicht van de verschillende methoden voor inzicht in maatschappelijk rendement die we aanbieden:

Ga naar overzicht

 

Maatwerk

Elk onderzoek dat we uitvoeren, is maatwerk. Onze onderzoekers gebruiken diverse methoden. We werken interactief om zo samen met de opdrachtgever tot het beste resultaat te komen.

Soms is de onderzoeksvraag al uitgewerkt en kunnen we op basis daarvan een voorstel opstellen, in andere gevallen is er de behoefte om eerst meer over een bepaald thema te weten, ook dan komen we altijd met een passend voorstel.

Voor wie werken we?

Het Verwey-Jonker Instituut voert onderzoek uit voor een breed scala aan financiers en opdrachtgevers. Ministeries, provincies en gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers, maar we werken ook voor fondsen, Rekenkamers, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en organisaties vanuit cliënten- of burgerperspectief. Veel onderzoek gebeurt ook met financiering van bijvoorbeeld ZonMw, NRO, NWA of de Europese Unie.

 

Gecertificeerd en onafhankelijk

Goed uitgevoerd onderzoek en betrouwbare dataverzameling en analyse zijn bij ons vanzelfsprekend. Wij zijn ISO-gecertificeerd (ISO 9001:2015) en hechten veel waarde aan kwaliteitsontwikkeling. Onafhankelijkheid van het onderzoek spreekt voor zich, en wij sluiten aan bij de uitgangspunten van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW en de standaarden van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Wij werken uiteraard via de normen van de AVG (zie Privacy reglement).

We streven ernaar om waar mogelijk betrokkenen en stakeholders te betrekken bij de onderzoeksvraag en bij de uitvoering van het onderzoek. Bijvoorbeeld door het vormen van begeleidingscommissies, organiseren van reflectiesessies of participatief onderzoek. Waar gewenst kan ook een wetenschappelijke begeleidingscommissie bij het project worden gevormd.

 

Methodieken

We gebruiken een groot scala aan methodieken, zoals face-to-face en online interviews, groepsbijeenkomsten, participerende observatie, enquêtes, analyse van (grote) databestanden door middel van (geavanceerde) statische methoden, datalabs, archiefonderzoek, changelabs, evaluaties van processen (van samenwerking), expertbijeenkomsten, stakeholdersanalyses en documentenanalyse.

Verschillende presentatievormen

Op basis van de onderzoeksvraag en in overleg met de financier of opdrachtgever wordt gekeken naar wat de beste manier is om de onderzoeksresultaten te presenteren. Dat kan in de vorm van een rapport maar ook via infographics, een magazine, een essay, presentaties en andere vormen. Op basis van onderzoek kan ook nader advies worden gegeven over beleid, praktijk of implementatie. Belangrijk is dat de rapportage publiek beschikbaar komt om zo te kunnen bijdragen aan de verser kennisontwikkeling van het domein.

 

Wij werken o.a. voor