Ervaringen met allianties en alliantiebeleid in Amsterdam

In 2019 begon de gemeente Amsterdam met de nieuwe Subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’. Het Verwey-Jonker instituut organiseerde focusgroepen en interviews rond deze nieuwe regeling.

Inclusief communiceren met inwoners

Voor de gemeente Arnhem onderzochten we hoe inclusief de publiekscommunicatie van de gemeente is als het gaat om Arnhemmers met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en personen uit de LHBTQI+ gemeenschap.

Ruimtelijke segregatie

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden zomer 2021 aandacht voor het leefklimaat in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Wanneer het gaat over de opstapeling van achterstanden en problemen in wijken, duikt vaak het begrip ‘segregatie’ op. In deze kennissynthese staat ‘ruimtelijke segregatie’ centraal, oftewel de ruimtelijke neerslag van verschillen – tussen gemeenten en regio’s, maar vooral ook binnen en tussen wijken.

Oog voor verandering-preventief

Wanneer er over ondersteuning van kwetsbare jongeren wordt gesproken ligt er veel nadruk op zaken die niet goed gaan. Echter, er zijn veel voorbeelden van zaken die juist wel goed gaan en die aandacht behoeven. Een goed voorbeeld hiervan is het KETJAA project Oog Voor Verandering-preventief (OVV-p) van het ROC van Amsterdam.

Deelrapport 2 Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Het Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (CIKEO) is opgericht (samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut, Leids Universitair Centrum, Erasmus MC-Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Hosman Consultancy) om te onderzoeken welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. CIKEO heeft in opdracht van ZonMW bijgedragen aan het ‘indikken’ van de interventies in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) van het NJI die zich richten op opvoedonzekerheid en lichte problematiek. Werken aan publieke en maatschappelijke impact. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies in op de invoering en de publieke en maatschappelijke invloed van preventieve opvoedinterventies.