Ervaringen met allianties en alliantiebeleid in Amsterdam

In 2019 begon de gemeente Amsterdam met de nieuwe Subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’. Het Verwey-Jonker instituut organiseerde focusgroepen en interviews rond deze nieuwe regeling.

Inclusief communiceren met inwoners

Voor de gemeente Arnhem onderzochten we hoe inclusief de publiekscommunicatie van de gemeente is als het gaat om Arnhemmers met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en personen uit de LHBTQI+ gemeenschap.

Ruimtelijke segregatie

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden zomer 2021 aandacht voor het leefklimaat in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Wanneer het gaat over de opstapeling van achterstanden en problemen in wijken, duikt vaak het begrip ‘segregatie’ op. In deze kennissynthese staat ‘ruimtelijke segregatie’ centraal, oftewel de ruimtelijke neerslag van verschillen – tussen gemeenten en regio’s, maar vooral ook binnen en tussen wijken.

LHBTI+ en huiselijk en seksueel geweld

Uit de op 21 december 2020 verschenen Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld,1 bleek dat biseksuele vrouwen vaker slachtoffer worden van vormen van huiselijk en seksueel geweld dan hetero- of lesbische vrouwen. Voor de hele LHBTI+ groep geldt dat zij een hogere kans hebben om te maken te krijgen met huiselijk of seksueel geweld. Omdat er nog weinig duidelijk is over de verbanden tussen seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geweld achter de voordeur, is door de Tweede Kamer in een motie om nader onderzoek gevraagd, welke is uitgevoerd door Significant Public en Verwey-Jonker Instituut.

Oog voor verandering-preventief

Wanneer er over ondersteuning van kwetsbare jongeren wordt gesproken ligt er veel nadruk op zaken die niet goed gaan. Echter, er zijn veel voorbeelden van zaken die juist wel goed gaan en die aandacht behoeven. Een goed voorbeeld hiervan is het KETJAA project Oog Voor Verandering-preventief (OVV-p) van het ROC van Amsterdam.