Oog voor verandering-preventief

Wanneer er over ondersteuning van kwetsbare jongeren wordt gesproken ligt er veel nadruk op zaken die niet goed gaan. Echter, er zijn veel voorbeelden van zaken die juist wel goed gaan en die aandacht behoeven. Een goed voorbeeld hiervan is het KETJAA project Oog Voor Verandering-preventief (OVV-p) van het ROC van Amsterdam.

Deelrapport 2 Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Het Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (CIKEO) is opgericht (samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut, Leids Universitair Centrum, Erasmus MC-Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Hosman Consultancy) om te onderzoeken welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. CIKEO heeft in opdracht van ZonMW bijgedragen aan het ‘indikken’ van de interventies in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) van het NJI die zich richten op opvoedonzekerheid en lichte problematiek. Werken aan publieke en maatschappelijke impact. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies in op de invoering en de publieke en maatschappelijke invloed van preventieve opvoedinterventies.

Literatuurstudie Sociale Cohesie

Literatuurstudie naar het concept van sociale cohesie, en de verschillende definities hiervan die gangbaar zijn onder beleidsmakers. Op basis van deze studie heeft het Verwey-Jonker Instituut het instrument MIA ontwikkeld: Maatschappelijke Impact Afwegen.

Resultaten beknopt onderzoek aar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg

In februari 2010 is het evaluatierapport van het programma Integratie: ‘Allemaal Tilburgers: een divers beeld’ gepresenteerd en in het college besproken. De evaluatie van het integratie- en participatiebeleid laat zien dat integratie een lange adem nodig heeft. Op dit gebied zijn er dus gen gemakkelijke oplossingen. De raad van de gemeente Tilburg heeft naar aanleiding van deze evaluatie aanvullend twee projecten laten onderzoeken door het Verwey-Jonker Instituut, namelijk ‘Fietslessen voor allochtone vrouwen’ bij het centrum voor Buitenlandse Vrouwen en ‘Zwemmen voor vrouwen’ in zwembad Stappegoor.

Voel je thuis op straat!

Dit rapport biedt een verslag van het onderzoek in de Stevenshof. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen en jongeren uit de Stevenshof van TOS (Thuis op Straat) gehoord hebben èn weten wat TOS doet. De overgrote meerderheid van hen vindt dat kinderen door TOS vaker, leuker en veiliger buiten kunnen spelen. Ook de jongeren uit de buurt brengen veel tijd door op straat. Sommige kinderen spelen uit angst voor andere kinderen en volwassenen niet buiten. Daarnaast geven bewoners aan soms overlast te ondervinden van jongeren in de buurt

Voel je thuis op straat!

De grootste uitdaging van Thuis op Straat is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken, werkt Thuis op Straat in de wijk aan veiligheid, prettig gedrag en een vriendelijk en fatsoenlijk speelklimaat. Een ontspannen klimaat waar positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt aangepakt. Aan de start van iedere Thuis op Straat-praktijk gaat een nulmeting vooraf. Voorliggend rapport biedt een verslag van de nulmeting in Amsterdam Tuindorp Nieuwendam / Purmerplein.