Duurzame aanpak van kinderarmoede

Verkennend onderzoek voor de gemeente Arnhem
PublicatiesGepubliceerd op: 30-01-22
De gemeente Arnhem staat al jaren in de top 10 van gemeenten met de meeste kinderen die in armoede leven. Het bestrijden van kinderarmoede is complex en vraagt om een lange adem en gezamenlijke effectieve inzet op het bestrijden van symptomen (denk aan vergoeden van spullen, mogelijk maken van participatie) en tegelijkertijd de inzet op het duurzaam werken aan het bestrijden van de oorzaken en in standhoudende factoren van kinderarmoede.

Om dit proces te ondersteunen zijn voor dit project, op basis van literatuuronderzoek, allereerst factoren in kaart gebracht die verschillende soorten kinderarmoede in stand houden. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen generatie-armoede, migratie-armoede en situationele armoede. Waarbij migratie en situationele armoede als risicofactoren kunnen worden gezien voor generatie-armoede. Vervolgens is voor deze verschillende soorten armoede inzichtelijk gemaakt welke werkzame elementen helpen bij het doorbreken van kinderarmoede. Oplossingsrichtingen zijn anders van aard, maar er is ook overlap. Uiteindelijk is een integraal beleid en een goede samenwerking tussen betrokken partijen om per gezin tot een passend samenhangend aanbod te kunnen komen elementair.

In het rapport is te lezen hoe de gemeente Arnhem kan zorgen voor een dergelijke integrale aanpak bij het doorbreken van kinderarmoede, op zowel beleidsniveau als wijkniveau. Hierbij is een uitwerking gemaakt van het kwaliteitskompas voor het thema armoede. De werkzame elementen van integraal beleid en integraal werken worden samengevat in een schema waarin voorbeelden worden gegeven, uitgesplitst naar de domeinen: onderwijs, werk en inkomen, sport, cultuur, fysiek domein en energie. Wat vooral naar voren komt uit de literatuur is dat exact hetgeen je doet vanuit de verschillende domeinen helemaal niet zo belangrijk is. Het gaat er vooral om dat er vanuit een gezamenlijk ontwikkelde en gedragen visie rond kinderarmoede systematisch en integraal gewerkt wordt langs de lijn van de gevonden werkzame elementen.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: