Wet Inburgering 2021

Lees hier meer over ons onderzoek omtrent de Wet inburgering 2021

Onder de Wet inburgering 2021 hebben gemeenten de regie over de inburgering van vluchtelingen en andere nieuwkomers. De Wet inburgering 2021 biedt veel mogelijkheden om migranten vanaf het eerste moment te begeleiden, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De komende jaren zal moeten blijken of dit in de praktijk ook gaat lukken.

De Wet inburgering 2021 gaat uit van een lerend, adaptief stelsel waarin ruimte is voor aanpassingen. De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut kunnen u helpen om dit lerende aspect van de wet in uw gemeente of regio vorm te geven.

Evaluatieonderzoek pilots Wet inburgering 2021

In de aanloop naar de Wet inburgering hebben wij veel gemeenten ondersteund met behulp van evaluatieonderzoek. Wij evalueerden verschillende pilots die gemeenten in het kader van de Veranderopgave Inburgering uitvoerden ter voorbereiding op de Wet Inburgering 2021. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar pilotprojecten rondom het ontzorgen, de ondersteuning aan vrouwelijke nieuwkomers, de inzet van sleutelpersonen en pilots waarin het bieden van een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod centraal stond.

Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker Contact

Inzet sleutelpersonen biedt meerwaarde

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van acht gemeenten in de Achterhoek onderzoek gedaan naar de inzet van sleutelpersonen bij de ontwikkeling en uitvoering van de Wet inburgering 2021. Sleutelpersonen vervullen verschillende rollen zoals verbinder, vertaler en voorlichter. De kracht van de inzet van sleutelpersonen is gelegen in het feit dat zij meerdere rollen tegelijkertijd (kunnen) inzetten en op meerdere leefgebieden ondersteuning (kunnen) bieden. Bijzonder aan sleutelpersonen is dat zij altijd twee doelgroepen bedienen: niet alleen statushouders, maar ook instanties en de gemeente. Het (breder) inzetten van sleutelpersonen in de inburgering kan leiden tot een meer doelmatige besteding van middelen. Met name in beleid en uitvoering kan de stem van nieuwkomers nog beter meegenomen worden.

Aandacht voor vrouwen in de inburgering

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, binnen de Veranderopgave Inburgering, evaluatieonderzoek gedaan naar zes pilots gericht op het verstevigen van de positie van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten. Er is alle reden om aandacht te besteden aan vrouwelijke inburgeraars: naast uitdagingen die elke inburgeraar ondervindt bij het opbouwen van een nieuw leven en de weg naar (arbeids)participatie, komen vrouwelijke inburgeraars extra drempels tegen: economische afhankelijkheid van de partner, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en het ontbreken van een sociaal netwerk. Met ons onderzoek willen we gemeenten inspireren en uitdagen om deze groep de kansen te laten zien om op eigen kracht mee te doen, in de maatschappij of via werk.

In de pilot was er ruimte om vrouwen extra te ondersteunen. De uitdaging is om de opgedane inzichten over de arbeidstoeleiding van vrouwelijke inburgeraars ook echt in de dagelijkse praktijk te vertalen. Aandacht voor de arbeidstoeleiding van vrouwen moet regulier worden.

Senior onderzoeker Marjan de Gruijter

In de pilot was er ruimte om vrouwen extra te ondersteunen. De uitdaging is om de opgedane inzichten over de arbeidstoeleiding van vrouwelijke inburgeraars ook echt in de dagelijkse praktijk te vertalen. Aandacht voor de arbeidstoeleiding van vrouwen moet regulier worden.

Senior onderzoeker Marjan de Gruijter

Expertise

Onze onderzoekers hebben een ruime expertise rondom de Wet inburgering 2021. Wij kunnen gemeenten en andere stakeholders op diverse wijzen ondersteunen:

  • Evaluatieonderzoek naar de uitvoering van (onderdelen van) de Wet inburgering 2021 in de gemeente of regio
  • Perspectief van de inburgeraars zelf in beeld brengen
  • Uitvoeren van actieonderzoek waarbij een verbetercyclus onderdeel is van de onderzoeksopzet
  • Faciliteren van kennisuitwisseling door de opzet en organisatie van (regionale) leernetwerken of bijeenkomsten
  • (Ondersteunen bij) het opzetten van een systeem voor monitoring en evaluatie van uitstroom naar werk en opleiding
  • Expertise rond specifieke groepen inburgeraars waaronder vrouwen, gezinsmigranten en Eritrese statushouders

Voor wij aan een onderzoek beginnen, denken we graag met u mee hoe het perspectief van de inburgeraars zelf kan worden meegenomen in het onderzoek

Voor wij aan een onderzoek beginnen, denken we graag met u mee hoe het perspectief van de inburgeraars zelf kan worden meegenomen in het onderzoek