Drs. Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker

Nieuwkomers hebben een steuntje in de rug nodig om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Door in mijn onderzoek wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen met elkaar te verbinden, lever ik graag een bijdrage aan het integratiebeleid.

Marjan de Gruijter
Als senior onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Maatschappelijke Participatie houd ik mij vooral bezig met het vraagstuk hoe nieuwkomers een plaats kunnen verwerven in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Juist omdat dit een grote opgave is, vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de (veer)kracht van zowel nieuwkomers als de samenleving.

Met ons onderzoek naar de arbeidstoeleiding van statushouders hebben we kunnen laten zien dat gemeenten zich om allerlei redenen vaak meer richten op de man dan op de vrouw. Vrouwelijke statushouders krijgen minder hulp bij het vinden van werk. Mede door het onderzoek is er aandacht gekomen voor deze kwestie en wordt in gemeenten geëxperimenteerd met aanpakken die vrouwelijke nieuwkomers toeleiden naar de arbeidsmarkt. Door middel van een evaluatieonderzoek dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van deze aanpakken, zodat deze ook in andere gemeenten kunnen worden toegepast. Voorgaande voorbeeld laat dan ook direct de waarde van goed onderzoek zien en wat het kan betekenen voor beleid in de praktijk.

Ik vind het dan ook inspirerend om te zien welke resultaten worden bereikt als beleid en uitvoering echt goed weten aan de sluiten op de behoeften van nieuwkomers.

Neem met mij contact op bij vraagstukken rondom inburgering, integratie, diversiteit en inclusie.

Drs. Marjan de Gruijter

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2019 Razenberg, I. & Gruijter, M. de (2019). Naar een integrale benadering van inburgering en participatie. In: Sociaal Bestek, Uitgave 4 2019, september 2019.
 • 2019 Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46), pp. 7-22.
 • 2018 Razenberg, I., & Gruijter, M. de (2018). Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen. In: Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P., & Vries, K. de (red). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2015 Gruijter, M. de, & Klein, M. van der. (2015). Analyse van de Barometer Ouderenmishandeling in: Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling (pp. 58-68), Den Haag: SCP.
 • 2013 Gruijter, M. de, & Marissing, E. van. (2013). Participatie van kwetsbare burgers. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen TSG, 91(6), 300.
 • 2013 Gruijter, M. de, & Toorn, J. van der. (2013). Luxepositie of buitenspel? Vrouwen zonder werk en uitkering: Onderzoek naar niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in Nederland. Raffia, 2013(2), 23-26.
 • 2012 Mikolajczak, J., Gruijter, M. de, Schoemaker, C., Kroes, W., Stokx, L., & Nederland, T. (2012). Een vruchtbare botsing: Samenhang tussen gezondheid en welzijn. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 90(6), 340-344.
 • 2011 Wakker, A. van de , Maas, H. Gruijter, M. de, & Mathijssen, J. (2011). Uitdagingen van het beleid. In: De Kleermaeker, M. (red.), T. Beirens, H. Maas, T. Pels, K. Verhaar, & A. van de Wakker, Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid: Een wereld te winnen. (pp. 23-38). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • 2011 Gruijter, M. de, & Marissing, E. van. (2011). Participatie van kwetsbare burgers: Rol brede welzijnsprofessional onontbeerlijk. Sociaal Bestek, 73(5), 8-11.
 • 2010 Gruijter, M. de, Lem, S. van der, & Berger, M. (2010). Durf te Dromen, over empowerment. Rijswijk: Quantes.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen jeugdhulpverleners in het herkennen van en omgaan met radicalisering. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen voor het onderwijs in het herkennen van en omgaan met radicalisering. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen van en omgaan met radicalisering: Eindverslag. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2008). Evaluatie van het Lesprogramma “Thuis in burgerschap”: Sociale integratie en actief burgerschap van Pharos. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (interne publicatie)
 • 2008 Distelbrink, M. & Gruijter, M. de (2008). Zelfredzaamheid van oudere migrantenvrouwen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 10(2), 28-30
 • 2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
 • 2005 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2005). De toekomst van buurtvaderschap: Professionalisering met behoud van zeggenschap. Baarn: Odyssee.
 • 2005 Gruijter, M. de & Rijkschroeff, R. (2005). ‘Choices and opportunities’: participation of unaccompanied minor refugees in the Netherlands. Community Development Journal, 40(2), 212-215.
 • 2005 Oudenampsen, D., & Gruijter, M. de. (2005). Ongebonden schilvoorzieningen en maatschappelijke participatie. Passage: tijdschrift voor rehabilitatie, 14(1), 25-35.
 • 2004 Pels, T., & Gruijter, M. de (2004). Hoe vergaat het de nazaten van de ‘gastarbeiders’? Ontwikkelingen onder Marokkanen in Nederland. Sociologische Gids, 51(1), 53-67.