De inzet van sleutelpersonen in de inburgering

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 09-01-20


Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het financieren van evaluatieonderzoek naar lopende initiatieven. Eén zo’n initiatief is Sleutelpersonen in de Achterhoek’. De acht gemeenten van de arbeidsmarktregio Achterhoek werken samen met 22 sleutelpersonen en cultuurverbinders om de integratie van statushouders in Gelderland te versnellen.

 Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van deze acht gemeenten onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van de inzet van sleutelpersonen bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van sleutelpersonen goed aansluit bij de integrale ondersteuning die gemeenten in het kader van de nieuwe wet bieden aan inburgeraars. Sleutelpersonen vervullen hierbij diverse rollen, zoals verbinder, vertaler en voorlichter. Sleutelpersonen zijn niet alleen ‘ervarings-deskundig’, maar ook in staat om hun ervaringen en kennis in het bredere perspectief van participeren in Nederland te kunnen plaatsen.


Gemeenten en hun ketenpartners kunnen meer gebruik maken van de adviesrol van sleutelpersonen bij de voorbereidingen en inrichting van de nieuwe Wet Inburgering. Omdat de Achterhoekse gemeenten de uitkomsten van het onderzoek direct willen toepassen, zijn in dit rapport ook concrete adviezen opgenomen voor gemeenten en hun ketenpartners, over de wijze waarop zij sleutelpersonen kunnen inzetten.


Met medewerking van:

Marte Sikkema

Lisa HuijgenThema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Delen dit artikel op: