Voorbereiden op het nieuwe inburgeren: ervaringen, lessen en opbrengsten in regio Hart van Brabant

Monitoring en evaluatie van de pilot Inburgering+
PublicatiesGepubliceerd op: 23-07-21
Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant in januari 2019 gestart met de pilot Inburgering+. Doel van deze pilot is om beleid te ontwikkelen dat inburgeraars in staat stelt om volwaardig te integreren en participeren. De pilot richt zich op het ontwikkelen van vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de pilot Inburgering+, met als doel om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de participatie van statushouders, en om inzicht te verkrijgen in de mate waarin vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuning gerealiseerd wordt en wat dat vraagt. Hiervoor zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd: een vragenlijstonderzoek, interviews met statushouders en een procesevaluatie.

In het eindrapport geven we antwoord op de onderzoeksvragen. Daarbij beschrijven we ook welke trajecten er binnen de pilot Inburgering+ zijn ontwikkeld, en wat de ervaringen van statushouders en professionals zijn met de pilot Inburgering+ en het aanbod, inclusief de ervaren opbrengsten.

Refugee Team

Het Refugee Team heeft een belangrijke rol gespeeld in de (door)ontwikkeling en uitvoering van vroegtijdige trajecten voor statushouders. De statushouders en professionals met wie we hebben gesproken, zijn over het algemeen enthousiast en tevreden over de trajecten van het Refugee Team en de stappen die deelnemers zetten. De trajecten van het Refugee Team, de doorontwikkeling van de brede intake en de samenwerking tussen betrokken partijen dragen bij aan vroegtijdige en integrale ondersteuning. Van doorlopende ondersteuning is op dit moment nog nauwelijks sprake. Dit heeft te maken met de moeizame ontwikkeling en opstart van de trajecten binnen de Inburgering+ routes.

We formuleren op basis van de uitkomsten van het onderzoek acht aanbevelingen voor de regio Hart van Brabant. Deze aanbevelingen zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten in Nederland, met het oog op de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. De aanbevelingen hebben mede betrekking op het organiseren van passend aanbod voor alle statushouders. Daarbij is het ook belangrijk dat aanbieders enerzijds kunnen inspelen op schommelingen, en anderzijds een mate van zekerheid hebben, zodat er altijd doorlopende ondersteuning aan statushouders geboden kan worden.

Aan de rechterkant van deze pagina is het rapport en de samenvatting te downloaden. Zie ook het tussenrapport dat we eind 2020 publiceerden.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: