Haalbaarheidsonderzoek MKBA

Onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitvoeren van maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA's) binnen het programma verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA)
PublicatiesGepubliceerd op: 17-10-20
Met het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) zet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. In opdracht van het ministerie heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of voor bestaande projecten op dit gebied het maatschappelijk rendement kan worden aangetoond.

In deze studie is het ‘Leertraject Statushouders’ van energie netwerkbedrijf Alliander onderzocht. Alliander heeft een groeiend tekort aan werknemers en zet met een leertraject statushouders in op het vergroten van de pool van geschikt technisch personeel. De statushouders krijgen taallessen en worden in een leertraject met opleiding en stage, opgeleid tot monteur. Alle deelnemers die slagen krijgen een arbeidsplaats aangeboden. De studie beschrijft de opzet van het project, geeft inzicht in de te verwachten maatschappelijke effecten en de mogelijkheid om deze door te rekenen en af te zetten tegen de projectkosten.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: