Handreiking voor actieonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in wijken

PublicatiesGepubliceerd op: 11-05-21
Als onderdeel van het ‘Actieplan voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid’ worden in zestien stedelijke vernieuwingsgebieden een integrale aanpak op maat toegepast om de leefbaarheid en de veiligheid te verhogen. Parallel aan de uitvoering van deze vernieuwingsaanpakken zullen in elk van deze gebieden onderzoeken gaan lopen om te zien of de aanpakken effectief zijn. Dit document dient als handreiking voor deze participatieve actieonderzoeken.

Om duidelijkheid te geven over wat deze onderzoeken moeten inhouden, gaan we eerst in hoofdstuk 2 in op de vraag wat participatief actieonderzoek (PAO) is en welke voordelen deze vorm van onderzoek heeft. In hoofdstuk 3 geven we voor een aantal hoofdbestanddelen van PAO aan waar de uitvoerders van de PAO’s rekening mee moeten houden. Hierbij zij uitdrukkelijk opgemerkt dat we geen eenduidig stappenplan of handleiding geven. Elke wijk heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, zijn eigen bevolkingssamenstelling, zijn eigen organisaties, zijn eigen economische activiteiten, zijn eigen unieke persoonlijkheden, enzovoorts. Vanwege deze variatie is het niet zinvol om een voor alle zestien PAO’s geldende aanpak op te stellen.

Wat we in dit document wel doen, is de keuzes voorleggen die elk team van actieonderzoekers moet maken. Deze handreiking is derhalve een
document waarin we aangeven waarover de actieonderzoekers tezamen met betrokkenen (gemeenten, bewoners, professionals, ondernemers, etc.) beslissingen moeten nemen om te komen tot een onderzoeksopzet die past bij de wijk waarin ze een PAO gaan uitvoeren. Vervolgens is het aan de actieonderzoekers en de andere betrokkenen om te bepalen hoe deze keuzes uitvallen.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: