Decentralisaties

Decentralisaties

Niet de centrale overheid, maar gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen, het verlenen van hulp bij het vinden van werk en voor de algehele jeugdzorg. Nu die transformatie gereed is, zijn gemeenten op zoek naar een fundamenteel andere werkwijze om burgers te ondersteunen. Daarbij is belangrijk om de mogelijkheden van burgers zelf centraal te zetten, om volop ruimte te geven aan professionals en om meer samenhang te realiseren in de ondersteuning die burgers krijgen. Ook opvallend is de verschuiving van aandacht naar vroegsignalering en preventie. Veel gemeenten zien wijk-, buurt- of sociale teams als belangrijkste instrument in de transformatie. Wij hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop dat proces vorm krijgt, en naar de eerste opbrengsten van de nieuwe werkwijze. Andere relevante onderzoeken van ons hebben eveneens direct betrekking op de transformatie: zoals over de relatie tussen formele en informele organisaties, over de ondersteuning van multiprobleemgezinnen, over problematische schulden of over de omgang met veerkracht of eigen kracht.


Recente publicaties


Lopende projecten