Dr. Freek de Meere

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid

Ik vind het als onderzoeker elke keer bijzonder wanneer mensen me meenemen met hun overwegingen, werkwijzen en beweegredenen en me het vertrouwen geven dat ik daarover goed zal rapporteren

Freek de Meere
Als beleidsonderzoeker kom ik overal in het openbaar bestuur en in het maatschappelijke middenveld. Ik weet daarbij een brug te slaan tussen praktijk en theorie. Ik hoop met mijn werk zowel de praktijk recht te doen als mee te denken hoe werkwijzen verbeterd kunnen worden.

Ik verricht op een breed terrein onderzoek. Ik leidde tientallen onderzoeken variërend van gemeentelijk sportbeleid tot aan woonoverlast, van veiligheidsbeleid tot leefbaarheidsinterventies. Ik was afgelopen jaren bijvoorbeeld projectleider van de evaluatie City Deal Inclusieve Stad, een onderzoek naar de stand van zaken van het jongerenwerk in Nederland.

Daarnaast was ik als hoofdonderzoeker verbonden aan een internationale vergelijking naar leefbaarheidsbeleid. Ook heb ik met collega’s uit verschillende landen gewerkt  aan internationale interventies ter preventie van radicalisering. Lopende projecten betreffen onder andere de evaluatie van een FNO gezondheidsprogramma, de opbrengsten van Kunstinterventies en de advisering over een nieuw wijkenbeleid. Ik wordt tevens gevraagd als adviseur en voorzitter voor onder andere hogescholen, ministeries en gemeenten.  

Neem met mij contact op om mee te denken over de mogelijkheden bij uw onderzoeksvragen.  

Dr. Freek de Meere

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid

Externe publicaties

 • 2016 Rohde, W & F. de Meere (2016). Zorgen over wonen: Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt: Wouter Rohde Wouter Rohde Advies.
 • 2016 Marissing, E. van & F. de Meere (2016). Jeugd in de openbare ruimte: Een advies over de samenwerking rond jeugd(groepen) in de gemeente Rheden: Erika van Marissing Onderzoek en mediaproducties.
 • 2015 Coops, A., Enserink, M., Ekamper, T., Marissing, E. van, Meere, F. de, Zanten, M. van (2015). Licht, lucht en ruimte 2.0 De impact van herstructurering in wederopbouwwijken Holtenbroek en Deppenbroek. Het Oversticht
 • 2015 Gilsing, R., F de Meere & G. van den Berg (2015) Kennis- en Ontwikkelagenda Om het kind in de wijk (NJI, embargo)
 • 2015 F. de Meere (2015) Eenzaamheid bespreekbaar maken met artistieke speldenprikken http://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/onderzoek-freek-de-meere
 • 2015 Meere, F. de., Los, V. & Koçak, S. (2015). Betere jeugdzorg voor VO-leerlingen. Didactief, 45 (7). 48-49.
 • 2015 Meere, F. de. (2015). Regievoering: Sociale Teams in Ontwikkeling. Ontwikkelvragen bij de inrichting van het sociaal domein. VNG, te raadplegen op http://sociaalweb.nl/publicaties/overzicht-ontwikkelvragen-bij-inrichten-sociale-wijkteams.
 • 2013 Meere, F. de,  Deuten, J., & Hamdi, A. (2013, 10 september). Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn? Sociale Vraagstukken, Te raadplegen op http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/10/waarom-zouden-wijkteams-beter-en-goedkoper-zijn/.
 • 2013 Kroes, W., Huygen, A., & Meere, F. de. (2013, 6 mei). Ben jij ook wel eens eenzaam? Sociale Vraagstukken. Te raadplegen op http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/05/06/ben-jij-ook-wel-eens-eenzaam/
 • 2012 Fortuin, K., & Meere, F. de. (2012). Urban Vitality: Social Supervision in Schiedam, the Netherlands, In H. Smith & M Soledad Garcia Ferrari (eds.), Waterfront regeneration: Experiences in City Building. (pp. 55-74). London, New York: Routledge.
 • 2011 Meere, F. de & Hermens, N. (2011). Doen kosten-batenanalyses de welzijnssector goed? In: Tijdschrift voor Sociale vraagstukken TSS, 65 (4), 18-21.
 • 2010 Meere, F. de. (2010). KBA-Light Welzijnsorganisaties? In N. van Wijgerden & H. Goeptar, Niet gemeten, niet gedaan? Verantwoorden in welzijn. Utrecht: MOVISIE.
 • 2010 Meere, F. de, & Hermens, N. (2010). Social Software Tools fostering Social Inclusion: Measuring outcomes, In J. de Kelver en J. Engelen, Proceedings Incluso conference. (pp. 89-96). Leuven: KU Leuven.
 • 2010 Huygen, A., Marissing, E. van & F. de Meere (2010). De Wmo als impuls voor samenwerking. In: Rooilijn 43 (2), pp.134-139.
 • 2009 Meere, F. de. (2009). Is ouderenzorg dan bedoeld om de rommel op straat te verminderen? Tijdschrift voor Sociale vraagstukken TSS, 63(7-8), 16-17.
 • 2009 Marissing, E. van & F. de Meere (2009), Afwachtende gemeenten: Wmo is nog geen stimulans om sociale contacten te bevorderen. In: TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken 63 (10-11), pp. 18-21.
 • 2008 Meere, F. de. (2008). De vrijheid een bijdrage te leveren aan Rotterdam: Reader burgerparticipatie voor DS+V. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Meere, F. de. (2008). Handleiding voor kosten- batenanalyses in het sociale domein. Rotterdam: Ecorys.
 • 2007 Fortuin, K., Meere, F. de, & Vogel, G. (2007). De kortere weg naar sociale kwaliteit: Participatie leidt tot betere fysieke omstandigheden én sociaal kapitaal. Vitale Stad, 10(6), 24-26.
 • 2007 Vogel, G., Fortuin, K. & Meere, F. de. (2007). Onveiligheidsgevoelens zijn een sociaal probleem. Vitale Stad, 10(6), 24-26.
 • 2006 Meere, F. de. (2006). Het heft in handen: Bewonersinitiatieven en zelfregulering. Bestuurskunde, 6(4), 16-24.
 • 2006 Meere, F. de. (2006). Boekbespreking Gabry Vanderveen: Interpeting fear, crime, risk and unsafety. Tijdschrift voor Veiligheid, 5(2), 53-55.
 • 2005 Meere, F. de, Graaf, P. van der, & Huygen, A. (2005). Het veelzijdige gebruik van wijkidentiteit. Rooilijn, 5, 238-243.
 • 2005 Meere, F. de, Graaf, P. van der, & Fortuin, K. (2005). Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing. Sociale Interventie, 8(1), 5-7.
 • 2005 Meere, F. de, Graaf, P. van der, & Huygen, A. (2005). ‘Een mooie middelmaat’: Wijk-branding succesvol ondanks betekenisloze identiteit. Vitale Stad, 8(1), 5-7.
 • 2005 Meere, F. de, & Davelaar, M. (2005). Kunnen we dat zelf? Bewonersinitiatieven als voorhoede. Vitale Stad, 8(2), 5-7.
 • 2005 Davelaar, M., & Meere, F. de (2005). Lessen uit experimenten wijkaanpak: Staalkaart Gelders stedelijk ontwikkelingsbeleid. Arnhem: Provincie Gelderland.
 • 2005 Davelaar, M., & Meere, F. de (2005). Geduld met de buurt: Over het versterken van sociale verbanden. Vitale Stad, 8(3), 5-7.
 • 2004 Meere, F. de, Huygen, A., & Graaf, P. van der (2004). Branding: De wijk als vindplaats van gemeenschappelijke identiteit? Vitale Stad, 7 (10).
 • 2004 Meere, F. de, & Davelaar, M. (2004).  Dat doen we zelf … burgerinitiatieven in het publieke domein. In Burgerinitiatieven in het publieke domein: vier gedachten over burgerinitiatief (pp. 41-53). Rotterdam: SEV.
 • 2004 Meere, F. de, Davelaar, M., & Spierings, F. (2004). Schrapen over de zeebodem: Individuele hulpverlening en buurtpreventie versterken elkaar. Vitale Stad, 7(10), 6-8.
 • 2004 Meere, F. de, Plemper, E., Huygen, A., Melief, W., & Daal, H.J. van (2004). Rotterdamse straten op de agenda. Sociale integratie … zo doen we dat. De ontwikkelingsfase van Mensen maken de Stad. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.