‘Het maakt uit waar je wieg staat’

Perspectief van VVE- en onderwijsprofessionals op kansenongelijkheid
PublicatiesGepubliceerd op: 12-10-23
Wat is het perspectief van onderwijsprofessionals op kansenongelijkheid? Het Verwey-Jonker Instituut deed hier kwalitatief onderzoek naar, door interviews met 27 professionals uit de VVE (voor- en vroegschoolse educatie), het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek komt naar voren dat professionals zich zeer betrokken voelen bij het onderwerp kansenongelijkheid. Tegelijkertijd geven ze aan beperkt te zijn in wat zij als individu en binnen hun onderwijssectoren kunnen doen om dit tegen te gaan.

Een minderheid van de professionals, zowel binnen de VVE, het PO en het VO, benoemt bij het bespreken van kansenongelijkheid de rol van een systeem, waarin kinderen met bepaalde achtergrondkenmerken of in specifieke contexten minder kansen krijgen. Veel professionals verwijzen uitsluitend of voornamelijk naar factoren die liggen in de familiecontext van het kind, zoals een weinig stimulerend opvoedklimaat, een gebrek aan vaardigheden en lage verwachtingen van ouders, een lage taalvaardigheid in het Nederlands, financiële problemen en een gebrek aan ruimte thuis. Wel wordt gewezen op de noodzaak van structurele veranderingen in het onderwijssysteem, zoals het verminderen van de vroegtijdige toewijzing van leerlingen aan verschillende onderwijsrichtingen.

Professionals noemen meerdere factoren die kunnen helpen kansenongelijkheid tegen te gaan, zoals inzet op Nederlandse taal en ouderbetrokkenheid, een breder curricullum op school, en beter inzicht in de thuissituatie en leefwereld van leerlingen.

Professionalisering

Uit het onderzoek blijkt verder dat professionalisering van VVE- en onderwijsprofessionals in het primair- en voortgezet onderwijs rondom het thema kansenongelijkheid een belangrijk aandachtspunt is voor de toekomst. In het rapport doen we een aantal suggesties voor inzet op professionalisering.

Met medewerking van

 • Amella Mesic
 • Roos Prinsen
 • Lisanne Kuiper

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: