Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuws

Wonen met een beperking

24-04-2019

‘Zo gewoon mogelijk wonen’, mensen met een beperking, die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan. Maar het is niet altijd mogelijk om zo ‘gewoon mogelijk’ te wonen. In het onderzoek ‘Wonen met een beperking’ onderzoekt Dr. Marian van der Klein de woonwensen en -behoeften van mensen met een chronische ziekte, psychische aandoening, handicap of verstandelijke beperking. Marian van der Klein licht toe: 

De nationale veiligheid gemeten in Horizonscan

11-04-2019

In 2018 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een kennisnetwerk dat analyses maakt in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid, de eerste Horizonscan Nationale Veiligheid opgeleverd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze scan zal in 2019 herhaald worden. Er zal wederom worden gescand op vijf thema’s: internationale politiek, internationale economie, ecologie, informatietechnologie en demografisch-maatschappelijk. Het ANV heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om de Horizonscan op het thema ‘demografisch-maatschappelijk’ uit te voeren.

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening

10-04-2019

Voor het eerst is het aantal jongeren met een chronische aandoening echt geteld. In plaats van de eerder geschatte 700.000 zijn het er 1,3 miljoen. Dat betekent dat één op de vier jongeren een chronische aandoening heeft. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland. Omvang, samenstelling en participatie’ dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het FNO-programma Zorg én Perspectief (ZéP) deed.

Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

04-04-2019

Onderzoeker Kirsten Tinnemans ziet kansen voor statushouders

‘Zwart-witdenken is wanneer je gelooft dat jouw verhaal de enige waarheid is’

04-04-2019

Project Grey van start om online en offline polarisatie tegen te gaan

Hoe gaat het met jongeren uit de JeugdzorgPlus?

02-04-2019

JeugdzorgPlus is een speciale inrichting voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Er zijn verschillende JeugdzorgPlus locaties in Nederland. JeugdzorgPlus is gericht op jongeren met dermate ernstige gedragsproblemen dat zij worden gezien als een mogelijk gevaar voor zichzelf of voor anderen. De plaatsing is gesloten, dat betekent dat in een JeugdzorgPlus-instelling vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals opsluiting, separatie, fouilleren) kunnen worden genomen. 
Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gaan dit jaar in gesprek met jongeren die in de periode 2008-2013 in een instelling voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, hebben gezeten. Deze vorm van jeugdhulp bestaat nu zo’n tien jaar. We willen graag horen hoe het nu met deze jongeren gaat.

Onderzoek naar diagnose en opvolging bij zeldzame vormen van Dementie

25-03-2019

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende is Alzheimer. Er zijn echter ook bijzondere vormen van dementie. Vormen waarin het voor patiënten een lange weg is van fysieke en mentale klachten tot diagnose. Als de diagnose van een bijzondere vorm van dementie er dan uiteindelijk is, hebben veel patiënten vragen. Vragen waar het, door de zeldzaamheid van de ziekte, moeilijk is om antwoorden op te vinden.

Meetladder Diversiteit doorontwikkeld in België

21-03-2019

Het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Overheid heeft recent een instrument uitgebracht om de diversiteitgevoeligheid van projecten of acties te kunnen inschatten en verbeteren: de Meetladder Diversiteit. De 'Meetladder diversiteit interventies' van het Verwey-Jonker instituut vormde een belangrijke inspiratiebron.

A Criminology of Moral Order door Hans Boutellier

20-03-2019

In januari verscheen A Criminology of Moral Order van Hans Boutellier (wetenschappelijk directeur van ons instituut) bij Bristol University Press. Het is een compilatie van zijn eerdere boeken. Het boek gaat over de publieke moraal van de huidige tijd. In een geseculariseerde en vernetwerkte samenleving is het steeds moeilijker om een gemeenschappelijke morele grond te vinden. Het boek is een mix van theoretische beschouwingen, gevalsstudies en discussie over criminaliteit, veiligheid, en ook superdiversiteit en zedendelicten. Het boek werd in eerste instantie (te duur) als hard cover uitgegeven, maar is ook als hier als e-book te koop.

Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verstoorde relaties tussen grootouders en kleinkinderen

18-03-2019

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor het lot en de rechtspositie van grootouders die hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien. Maar om hoeveel grootouders het gaat en wat de achterliggende redenen zijn, is niet eerder in kaart gebracht. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gaat het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) van de Universiteit Utrecht, een onderzoek uitvoeren naar de procespositie van grootouders die geen contact hebben met hun kleinkinderen. Het onderzoek is een unicum in Nederland. Projectleider mr. drs. Lisanne Drost van het Verwey-Jonker Insituut legt uit waarom:
'Er is weinig tot geen onderzoek gedaan in Nederland naar de gevolgen van een verstoorde relatie tussen grootouder en kleinkind. Je kunt dit soort gegevens niet opzoeken bij het CBS, want er zijn geen cijfers bekend. Daarom hopen we ook iets te kunnen zeggen over de omvang van deze problematiek in Nederland.'

Nieuwkomers leren over de Nederlandse cultuur bij 'Het Gesprek'

15-03-2019

Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in de training 'Het Gesprek' meer over de Nederlandse cultuur. Dit programma is nu ook beschikbaar voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden.
Het Gesprek is een trainingsprogramma waarin nieuwkomers meer leren over de Nederlandse cultuur, normen en waarden. Tijdens dit gesprek gaan de deelnemers in op de verschillen en overeenkomsten tussen de culturen. Ze leren waar verschillen vandaan komen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Benoem de problemen waar ze zijn

13-03-2019

Het Verwey-Jonker Instituut staat al 25 jaar voor onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. De beschuldiging dat we onwelgevallige feiten voor onze opdrachtgever zouden ‘witwassen’ om zo geen lastige conclusies te hoeven trekken - zoals Jason Walters, voormalig lid van de Hofstadgroep, zaterdag 23 februari in het Financieele Dagblad zegt, werpen we dan ook ver van ons.

Peutercollege even effectief als reguliere VVE

04-03-2019

Peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, zijn niet per se beter voorbereid op de basisschool dan peuters die dat extra aanbod niet kregen. Op het gebied van taalvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de executieve functies zoals concentratie en verwerkingssnelheid doen kinderen die naar Het Peutercollege gingen het vrijwel even goed als kinderen die een normaal VVE-aanbod kregen.
“Je zou denken dat peuters achterstanden sneller inlopen als ze een meer intensieve vorm van VVE-onderwijs krijgen, maar dat hebben we met dit onderzoek niet kunnen aantonen,” zegt onderzoeker Harrie Jonkman van het Verwey-Jonker Instituut.

Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

25-02-2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk: NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. In ons onderzoek zetten we de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.

Tijd voor een nieuwe blik op salafisme in Nederland

12-02-2019

Een salafist wordt er op voorhand van verdacht dat hij zich schuldig maakt aan polariserend of zelfs staatsondermijnend gedrag. Maar is dat wel zo? En geldt dat voor alle salafisten? En uit welk gedrag blijkt dat dan?

Hoe gaat het nu met jongeren uit de Jeugdzorg Plus?

31-01-2019

Het Verwey-Jonker Instituut doet samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek naar jongeren die behandeld en begeleid zijn in de JeugdzorgPlus, een vorm van gesloten jeugdhulp, in de periode 2008-2013. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar jongeren die over deze tijd en de periode daarna willen vertellen.  

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

28-01-2019

Hoogopgeleide studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en komen lastiger aan een baan dan studiegenoten zonder beperking.

Lang niet alle bewoners melden ondermijnende criminaliteit in hun buurt

20-12-2018

Hennepteelt, illegale prostitutie, het produceren of verkopen van harddrugs. Het gebeurt in buurten en wordt regelmatig gezien door bewoners. Maar lang niet alle bewoners zijn bereid om deze ondermijnende criminaliteit te melden bij de daarvoor bestemde instanties. Dat blijkt uit een onderzoek dat door Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Taskforce Brabant Zeeland werd gedaan naar de meldingsbereidheid van Brabanders en Zeeuwen. Tot het melden van de verkoop van harddrugs is 30% van de respondenten bereid. En 42% geeft illegale prostitutie door. Opvallend is dat de intentie die respondenten uitspreken om vormen van ondermijnende criminaliteit in hun buurt te melden, beduidend hoger ligt. Tussen de 63% en 79% zegt dat ze hiervan melding zouden maken als dit in hun buurt zou voorkomen.

De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulp: Niels Hermens verdedigt proefschrift

06-12-2018

Onderzoeker Niels Hermens promoveerde deze week bij de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University op een proefschrift over de samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties. Deze samenwerking is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. In zijn proefschrift zet Hermens uiteen wat hiervoor nodig is.

Kick-off coaching traject voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

22-11-2018

Op woensdag 21 november vond in Noordwijk de Jubileum Kick off van de ‘Class’ plaats. De Class, een project van de Edwin van der Sar Foundation, is een coaching traject op maat voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Onlangs startte de 100e deelnemer. Het Verwey-Jonker Instituut voerde voor dit project een verkennend onderzoek uit naar jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

19-11-2018

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen krijgt daardoor traumatische klachten. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

Jaap Smit - Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

08-11-2018

Per 1 november 2018 is Jaap Smit (1957) voorzitter van de Raad van Toezicht van het Verwey-Jonker Instituut. Hij volgt Johan Remkes – die deze zomer afscheid nam als voorzitter – op. Jaap Smit is sinds 1 januari 2014 commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij bekleedt meerdere nevenfuncties, onder anderen als voorzitter van de adviesraad Stichting Vliegramp MH17, vice voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Smit werkte jaren als predikant in enkele gemeenten en vier jaar als geestelijk verzorger van de Koninklijke Landmacht. Hij was ook voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), algemeen directeur Slachtofferhulp Nederland en tien jaar werkzaam als organisatie adviseur bij KPMG en AEF. Ondanks dat hij druk bezet is, maakt hij graag tijd voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Verwey-Jonker Instituut. “Omdat ik het werk van het instituut goed ken, onder meer uit de tijd dat ik algemeen directeur was bij Slachtofferhulp Nederland. Ik draag de missie van het instituut een warm hart toe. En ik ben van mening dat onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek in dit tijdsgewricht van alternatieve feiten, belangrijker is dan ooit.”

Invloed WhatsApp-buurtpreventiegroepen op sociale veiligheid blijkt beperkt

25-10-2018

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in de buurt, maar je vangt er nauwelijks boeven mee. Dit blijkt uit onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde samen met Mehlbaum onderzoek en de Vrije Universiteit, in opdracht van Politie en Wetenschap.

Burgerdialogen Breda

16-10-2018

Hoe ziet Breda de toekomst van Europa?

Burgerdialogen Maastricht

16-10-2018

Wat moet er volgens jou bovenaan de Europese agenda?

Burgerdialogen Amsterdam

15-10-2018

Hoe zien Amsterdammers de toekomst van Europa?

Burgerdialogen over de toekomst van Europa

08-10-2018

Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Deze vraag staat centraal tijdens het nieuwe project Burgerdialogen. Verwey-Jonker Instituut en Netwerk Democratie gaan tijdens deze dialogen met burgers in gesprek, om erachter te komen welke onderwerpen zij echt belangrijk vinden voor de Europese agenda.

Jeugdwerkplaatsen lanceren website

27-09-2018

Met trots lanceerden de dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw deze week Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

Nieuwe training in het gebruik van de Effectencalculator

03-09-2018

Het Verwey-Jonker Instituut verzorgt binnenkort weer een nieuwe training in het gebruik van de Effectencalculator. Dit is een evaluatie-instrument voor werkwijzen in het sociaal domein. Met de Effectencalculator krijgt u in beeld hoe beleid in de praktijk uitpakt. Worden en voelen mensen zich daadwerkelijk beter geholpen? Hoe houdt u de kosten van de ondersteuning in de greep? Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven? Hoe brengt u de meerwaarde van een werkwijze in beeld?

Onderzoek naar radicalisering en polarisatie in de klas

08-08-2018

Hoe kun je radicalisering en polarisatie in de klas signaleren en tegengaan? Die vraag staat centraal in het grote, meerjarige onderzoek dat Menno Ezinga van het Verwey-Jonker Instituut samen met collega’s van de VU en NSCR gaat uitvoeren. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Nieuw onderzoek: Belangrijke rol voor wijkagent bij werven jongeren met migratieachtergrond voor politieopleiding

05-07-2018

Wijkagenten kunnen mogelijk een belangrijke rol spelen bij het interesseren van jongeren met een migratieachtergrond voor politie. Dit komt doordat zij door hun persoonlijk contact met jongeren het beeld van de politie sterk beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap.

Het geheim van Nederland volgens Hans Boutellier

27-06-2018

Ter ere van ons 25-jarig jubileum ging wetenschappelijk directeur Hans Boutellier in gesprek met De Correspondent over 'het geheim van Nederland'. Hij sprak met journalist Marc Chavannes over het integratieproces en dat Nederland hierdoor minder verscheurd lijkt dan menig buurland.

Deelnemers voor onderzoek naar leven van kinderen met chronische aandoeningen gezocht

22-06-2018

Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen, bijvoorbeeld op school of met sport of door werk. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar hoe het gaat met kinderen en jongeren in Nederland. In het onderzoek kijken we naar kinderen en jongeren die een chronische ziekte of aandoening hebben en hun gezonde leeftijdsgenoten.

Koersen Op Eigen Kunnen: Opvangjongeren verbeteren hun voorzieningen en werken aan hun toekomst

14-06-2018

Onder de naam Koersen Op Eigen Kunnen (KOEK), gingen jongeren en medewerkers van zes opvanginstellingen voor dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam de afgelopen anderhalf jaar aan de slag met de PAja!-methode. Met deze methode beoordeelden de jongeren zelf hun begeleiding en opvang. Tegelijkertijd werkten ze via een TalentTraject rondom werk en scholing aan hun eigen toekomstperspectief. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe dit in zijn werk ging, en wat de jongeren en medewerkers hebben bereikt.

De actualiteit van samenleven: het Verwey-Jonker Instituut viert feest

07-06-2018

Ter ere van het 25-jarige bestaan van het Verwey-Jonker Instituut veranderde, op donderdag 31 mei, het statige pand aan de Kromme Nieuwegracht 6 in Utrecht in een Kennisfestival terrein, waar bezoekers konden kiezen uit lezingen, speeddaten, muziek, theater en diverse spelen. Aansluitend was er het seminar ‘Samenleven in de stad van de toekomst’ in de Janskerk.

Kansen voor samenwerking tussen gemeente en levensbeschouwelijke organisaties in de ondersteuning van kwetsbare mensen

29-05-2018

In Den Haag is een groot aantal levensbeschouwelijke organisaties actief. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe de gemeente kan samenwerken met deze organisaties in het bereiken van geïsoleerde en kwetsbare Haagse inwoners. Hier zijn genoeg kansen voor, zo blijkt.

Jaarbijeenkomst KIS: ‘Liever meer onderzoeksgegevens dan onderbuikgevoelens’

28-05-2018

De inclusieve samenleving is als een feestje. Je nodigt statushouders uit om te komen: dat is stap 1. Maar vraag je hem of haar vervolgens ook ten dans? Mag hij of zij echt meefeesten?

Kom naar de presentatie van Rüya: uniek programma ter preventie emotionele problemen bij Turks-Nederlandse meiden

24-05-2018

Turks-Nederlandse meiden kampen vaker dan gemiddeld met emotionele problemen, zoals depressie. Zij hebben te maken met tegenstrijdige verwachtingen vanuit de Nederlandse en Turkse cultuur. Hierdoor kunnen zij onzeker, of zelfs depressief worden. Om dit te voorkomen is het preventieprogramma Rüya ontwikkeld. Op 21 juni geven wij een presentatie, waarbij u nader kennis kunt maken met dit unieke programma.

Jubileumfestival: Verwey-Jonker Instituut 25 jaar actueel en richtinggevend

15-05-2018

In 25 jaar kreeg de samenleving een totaal ander aanzien, en toch bleef ook heel veel hetzelfde. Ons jubileum vieren wij vanuit begrip voor het verleden, de urgentie van de actualiteit en met het oog op de toekomst. We zijn blij met ons 25-jarig bestaan en vieren dat graag met degenen die belang hechten aan ons werk en ons instituut een warm hart toedragen. U komt toch ook?

IntegratieBarometer 2018: Inburgeringstraject staat integratie van vluchtelingen in de weg

17-04-2018

Sinds de invoering van de Wet Inburgering 2013 ligt de verantwoordelijkheid om in te burgeren bij vluchtelingen zelf. Zij krijgen een budget, en moeten daarmee zelf regelen dat ze binnen drie jaar de inburgeringsexamens halen. In de praktijk blijkt een groot deel van de vluchtelingen hier echter niet toe in staat. In de zesde editie van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer bracht het Verwey-Jonker Instituut in beeld hoe vluchtelingen de inburgering ervaren. Dit onderzochten wij vanuit het perspectief van vluchtelingen zelf. Onderzoeker Merel Kahmann lichtte maandagavond in Nieuwsuur een aantal belangrijke conclusies toe.

De effecten van hulpverlening echt goed in beeld brengen? Kom naar de training Effectencalculator!

12-04-2018

Sinds de transformatie van het sociaal domein wordt er op een nieuwe manier gewerkt in welzijn en zorg. Er wordt hierbij veel verwacht van interventies, zoals bijvoorbeeld buurtteams en wijkteams. Hoe pakken deze vernieuwingen uit in de praktijk? Voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers blijkt het lastig om de meerwaarde van een nieuwe werkwijze in beeld te krijgen. Worden en voelen mensen zich daadwerkelijk beter geholpen? Hoe houd je de kosten van ondersteuning laag? Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven? Om u te helpen deze vragen te beantwoorden is de Effectencalculator ontwikkeld.

Kom naar de KIS-jaarbijeenkomst: Samen werken, samen leven

29-03-2018

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig? Wat zijn succesfactoren, wat zijn belemmeringen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens onze jaarbijeenkomst Samen werken, samen leven op 14 mei 2018 in The Student Hotel in Den Haag.

Kinderen (10-16 jaar) gezocht voor onderzoek naar participatie van gezonde en chronisch zieke kinderen

15-03-2018

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren met chronische aandoeningen. Voor het maken van een vragenlijst willen we ons laten adviseren door kinderen zelf- kinderen met en zonder een chronische aandoening. Hoe ziet hun leven eruit? Welke thema’s vinden zijn belangrijk? Wij zoeken kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar (met of zonder een chronische aandoening) die met ons willen praten hierover.

Sociaal werkers kunnen 'doen wat nodig is' met maatwerkaanpak City Deal Inclusieve Stad

08-03-2018

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar een nieuwe manier van werken in zorg en ondersteuning, waarbij sociaal werkers meer ruimte hebben om maatwerk in te zetten. Zo kunnen zij voor hun cliënten ‘doen wat nodig is’. In een aantal gemeenten is binnen het project City Deal Inclusieve Stad ervaring opgedaan met deze werkwijze. De nieuwe aanpak is veelbelovend, blijkt uit ons onderzoek. In de rapportage brengen we de ervaringen van cliënten, sociaal werkers en projectleiders samen.

Kom naar het Kennisatelier 'Werken met Triple P Tieners'

02-03-2018

Op 8 maart worden tijdens het Kennisatelier ‘Werken met Triple P Tieners’ de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van het ‘Triple P Tieners’ programma gepresenteerd. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan dit onderzoek. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap.

Nieuw preventieprogramma voor Turks-Nederlandse meiden en hun ouders

22-02-2018

Voor meiden met een Turkse achtergrond is opgroeien in Nederland niet altijd makkelijk. Ouders en meisjes krijgen te maken met de verschillende verwachtingen vanuit de Turkse en de Nederlandse cultuur. Turks-Nederlandse meisjes kunnen hierdoor onzeker of zelfs depressief worden. Om dit te voorkomen is het programma ‘Rüya' (Droom) opgezet. Dit programma bestaat uit vijf bijeenkomsten voor meiden van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten slaan goed aan, bleek uit pilots die zijn uitgevoerd in drie gemeenten. Rüya kan ook in uw gemeente gestart worden. Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds worden in 2018 in een aantal gemeenten de opstartkosten vergoed.

Peer-to-peer programma ‘Junior Praktijk Opleider’ biedt kansen voor begeleiden studenten

15-02-2018

Binnen het programma Junior Praktijk Opleider (JPO) krijgen eerstejaars studenten van het ROC Midden-Nederland extra ondersteuning bij het zoeken en doorlopen van hun stage. Dit gebeurt door middel van de peer-to-peer methode: de eerstejaars worden begeleid door ouderejaars die al eens een stage hebben gedaan. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat het programma kansen biedt voor de ondersteuning van studenten, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Om de doelmatigheid van het programma te verhogen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

1Gezin1Plan-methode voor gezinnen met multiproblematiek is veelbelovend

06-02-2018

De werkwijze 1Gezin1Plan heeft meerwaarde ten opzichte van reguliere hulpverlening, dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Deze werkwijze is erop gericht gezinnen met multiproblematiek te helpen door hen actief te betrekken bij hulp.

Majone Steketee spreekt op congres ‘Psychische problemen en ouderschap’

26-01-2018

Als een ouder psychische problemen heeft, kan dit grote invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Hoe versterk je als GGZ-professional het ouderschap van je cliënt, ook als dit niet de initiële hulpvraag is? Deze vraag staat centraal op 8 maart tijdens het congres: ‘Psychische problemen en ouderschap’. Algemeen directeur Majone Steketee spreekt op dit congres over de risico’s voor kinderen waarvan de ouders een psychische aandoening hebben. Zij gaat in op de vraag waarom specifieke aandacht voor kinderen en de ouder-kindrelatie belangrijk is in de gezondheidszorg voor volwassenen.

Hans Boutellier in Binnenlands Bestuur over de ambtenaar 3.0

25-01-2018

‘Het beeld dat de overheid zich kan terugtrekken is te ver doorgeschoten. Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet.’ Dat stelt wetenschappelijk directeur Hans Boutellier in een interview met Binnenlands Bestuur.

Rob Gilsing in gesprek met platform over integraal jeugdbeleid

11-01-2018

‘De meeste gemeenten lijken nog weinig oog te hebben voor versterking van de pedagogische ‘civil society’ en voor integraal jeugdbeleid.’ Dat zegt onderzoeker Rob Gilsing in een interview met platform BuitenSpelen.

Oud-cliënten gezocht voor onderzoek naar ervaringen KJP 1945-2015

10-01-2018

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van oud-cliënten van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP).

Jongeren gezocht voor evaluatie kinderbeschermingswetgeving

03-01-2018

Het Verwey-Jonker Instituut is bezig met een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving van 2015. Wat betekent de gewijzigde wet voor de jongeren zelf? Om deze vraag te beantwoorden zijn we op zoek naar jongeren, die te maken hebben met een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling, een ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing of een gezagsbeëindiging). Het is hierbij van belang dat de maatregel is opgelegd ná 1 januari 2015, omdat de nieuwe wet toen is ingegaan.

Ahmed Hamdi in gesprek met Het Parool over informeel islamitisch onderwijs

21-12-2017

Hoe is het informeel islamitisch onderwijs in moskeeën in Amsterdam-West vormgegeven? In een verkennend rapport beschrijven onderzoekers Ahmed Hamdi, Trees Pels en Soukaina el Jaouhari de lessen in negen moskeeën, de ambities en ideeën van de besturen voor de toekomst en brengen zij in kaart welke behoeften er leven.

Onderzoeker Lisa Wilderink wint prijs voor beste scriptie

21-12-2017

Junior onderzoeker Lisa Wilderink heeft de scriptieprijs Bestuur en Beleid 2017 gewonnen. Zij ontving deze prijs voor haar masterscriptie over de vertegenwoordiging van Wmo adviesraden. Deze week verscheen een artikel in WMO magazine over haar scriptie.

Nieuw concept eigen kracht verbetert samenwerking

19-12-2017

Het concept 'eigen kracht' wordt in het sociaal domein gezien als het ei van Columbus, maar in de praktijk is er ‘een zekere professionele verlegenheid met het begrip’, dat zeggen onderzoekers Rob Gilsing en Anna Jansma in een interview met Zorg+Welzijn.

Eliane Smits van Waesberghe spreekt voor Girls not Brides Nederland

12-12-2017

Onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe sprak vandaag op een bijeenkomst van Girls not Brides Nederland. Zij ging in op de aard en omvang van kindhuwelijken in Nederland.

Praat mee over polarisatie tijdens het KIS/Movisie kerstdebat op 22 december

06-12-2017

Na succesvolle edities in 2015 en 2016 organiseren Kennisplatform Integratie & Samenleving en Movisie opnieuw een inspirerend kerstdebat. Dit keer over het thema polarisatie. Klopt het dat het wij-zij gevoel in de samenleving steeds sterker wordt? Trekt iedereen zich echt terug in zijn eigen bubbel? En in hoeverre is verschil een probleem?

Evaluatie Playing for Succes overhandigd

04-12-2017

De resultaten van het rapport Playing for Succes Rotterdam 2016-2017. Een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen, zijn vorige week overhandigd aan de directeuren van voetbalclub Excelsior en Rotterdam Basketbal.

ZonMw bezoekt Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

28-11-2017

Op 7 november bezocht een commissie van ZonMw de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). ZonMw is samen met de gemeente Amsterdam financier van de kenniswerkplaats en was benieuwd naar de activiteiten van KeTJA en vooral naar hoe ze werken.

Onderzoeker Katinka Lünnemann in gesprek met Augeo Magazine 

27-11-2017

Augeo Magazine staat deze maand in het teken van seksueel misbruik van kinderen en hoe dit te voorkomen is. Onderzoeker Katinka Lünnemann werkte mee aan een interview over de doofpotcultuur rondom seksueel misbruik in organisaties. 

Nieuw onderzoek naar de moderne ambtenaar

20-11-2017

De digitale en diverse netwerksamenleving vraagt om een andere vorm van ambtelijk vakmanschap. Het is zo makkelijk gezegd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe verhoudt de dynamische ambtenaar zich tot het bestuur? Welke problemen ontmoet hij of zij in relatie met bewoners, welke knelpunten blijken er te zijn in de ambtelijke dienst?

Nieuw boek over kindermishandeling van o.a. Majone Steketee

17-11-2017

Vandaag verscheen het boek ‘1 op de 4. Kindermishandeling, een publiek probleem’, geschreven door Krijn van Beek, Majone Steketee en Lia van Doorn (onder redactie van Marcel Ham). In dit boek onderzoeken wetenschappers en experts wat de aanpak van kindermishandeling zo ingewikkeld maakt, en hoe het beter kan. Het boek is het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Majone Steketee spreekt over het verband tussen kindermishandeling en jeugdcriminaliteit

16-11-2017

Vandaag spreekt Majone Steketee op het jaarlijkse congres van de American Society of Criminology in Philadelphia (US) over het verband tussen mishandeling/lichamelijk straffen van kinderen en latere jeugdcriminaliteit. Zij maakt hierbij gebruik van inzichten uit een groot internationaal onderzoek naar jeugdcriminaliteit, waar het Verwey-Jonker instituut aan meewerkt: the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3).

Nieuw onderzoek: buurttuinen dragen bij aan sociale samenhang

03-11-2017

Dragen buurttuinen bij aan sociale samenhang? Die vraag staat centraal in ons onderzoek naar het project Groen Verbindt van het Oranje Fonds. In dit project gaat het meer om het elkaar leren kennen dan om de oogst. Het ontmoetingsaspect staat centraal.

KetJA helpt professionals bij nieuwe werkwijze Ouder- en Kindteams

02-11-2017

Hoe kun je het beste samenwerken om de preventie en jeugdhulp in de stad te verbeteren? Kennisconsortium KetJA helpt jeugdpyschologen, ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die in Amsterdam gezamenlijk werken aan dit doel. Dat doen zij in wijken en op scholen in de vorm van Ouder- en Kindteams. Ouders en jongeren kunnen bij deze teams aankloppen voor informatie, advies en hulp. Dat is voor de professionals een nieuwe werkwijze, die vragen op kan roepen. Kennisconsortium KetJA staat hen daarom bij.

Seminar: Toekomstpersectief van Turkse Nederlanders

31-10-2017

Sinds de mislukte couppoging in Turkije is het voor veel Nederlanders duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de Turkse gemeenschap. Daarnaast blijkt dat de gebeurtenissen in Turkije grote invloed hebben op de gemeenschap in Nederland. Kennisplatform Integratie & Samenleving organiseert in samenwerking met ISR en ACCESS EUROPE naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenschap een seminar.

Leefstijlinterventie voor vitale oudere migranten

24-10-2017

Het Verwey-Jonker Instituut gaat, in opdracht van FNO en in samenwerking met Harten voor Sport, aan de slag met het ontwikkelen van een laagdrempelige leefstijlinterventie voor ouderen met een migratieachtergrond. De interventie is onderdeel van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

Oratie Majone Steketee: ‘Kindermishandeling bestrijd je door meer samen te werken en het taboe te doorbreken’

13-10-2017

Algemeen directeur en bijzonder hoogleraar prof. dr. Majone Steketee accepteert vandaag haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Steketee draagt vanuit haar leerstoel via verschillende onderzoeken bij aan een effectieve aanpak van kindermishandeling.

Participanten gezocht voor onderzoek naar werkenden met een bescheiden inkomen

10-10-2017

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de leefsituatie en behoeften van werkende mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum. Hoe lukt het hen om elke maand weer rond te komen? Moeten ze daarvoor dingen laten? Blijft er na het betalen van de vaste lasten nog geld over voor leuke dingen, zoals uitjes en vakanties? En: wat kunnen mensen die onder het sociaal minimum leven, leren van deze groep? Een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn diepte-interviews met mensen uit de doelgroep zelf.

Conferentie: Hoe kunnen wijkteams effectief omgaan met diversiteit?

05-10-2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) houdt 30 oktober een conferentie rondom diversiteit en wijkteams. Hoe kunnen hulpverleners, beleidsmedewerkers en vrijwilligers hier effectief mee omgaan?

Hulpverlening en schending van zelfbeschikkingsrecht: dilemma's en oplossingen

03-10-2017

Zelfs in een modern land als Nederland vindt met enige regelmaat schending plaats van fundamentele rechten die verband houden met het zelfbeschikkingsrecht. Onder deze schendingen vallen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, eergerelateerd geweld en gedwongen isolement. Maar, ook intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit en transgenders vallen hier onder.
 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Movisie onderzocht met welke dilemma’s professionals te maken hebben. Hierbij gaat het om hulpverlening met betrekking tot gedwongen partnerkeuze en relatievorming aan cliënten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtergrond. Zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden wordt beschreven.

Hans Boutellier gemist in RTL nieuws?

21-09-2017

Wetenschappelijk directeur Hans Boutellier sprak in het RTL Nieuws bulletin van zaterdag 16 september over ondermijnende criminaliteit in Brabant. Ondermijning is georganiseerde misdaad waarbij de zogenaamde onderwereld en bovenwereld elkaar raken. Deze vorm van criminaliteit is een groot probleem in Brabant. Het zijn voornamelijk drugsgerelateerde zaken waar de provincie mee kampt. Via RTL deden Brabantse burgemeesters daarom een oproep aan het kabinet voor meer middelen en bevoegdheden om ondermijning te kunnen bestrijden. Want dat is hard nodig, benadrukken zowel de burgemeesters als Hans Boutellier.

Trudi Nederland (64) overleden

19-09-2017

Op 15 september is, na een hartaanval in de week daarvoor, onze dierbare en gewaardeerde collega en onderzoeker Trudi Nederland overleden. Trudi kwam in 2001 bij het Verwey-Jonker Instituut werken en schreef talloze rapporten en artikelen over armoedebestrijding, innovatie in het sociale domein en (publieke) gezondheid.

KIS aanwezig op internationale conferentie over migratie

18-09-2017

Onderzoekers Inge Razenberg en Marjan de Gruijter zijn namens Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) aanwezig op een internationale conferentie over migratie: International Metropolis Conference 2017.

Nieuwe methode in onderzoek naar cliëntervaringen jeugdhulp

12-09-2017

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een nieuwe methode toegepast om cliëntervaringen in de jeugdhulp in beeld te brengen. Het onderzoek is een verdieping op een kwantitatief onderzoek uit 2016 naar de jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Door middel van interviews met cliënten gingen onderzoekers op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Dit heeft belangrijke inzichten voor gemeenten en jeugdhulpinstellingen opgeleverd.

Hoe effectief zijn interventies voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen?

08-09-2017

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe effectief twee interventies voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen zijn. Dat gebeurt aan de hand van de Theory of Change-methode. Deze manier van onderzoeken is in opkomst in het sociaal domein in Nederland. Door middel van een tussenrapportage willen de onderzoekers geïnteresseerden alvast kennis laten maken met dit type onderzoek. De tussenrapportage is hier te vinden.

Uitnodiging oratie dr. Majone Steketee 13 oktober

08-09-2017

Onze algemeen directeur dr. Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 13 oktober spreekt zij haar oratie uit. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Handreiking voor ondersteuning Eritreeërs bij integratie

31-08-2017

Eritrese vluchtelingen hebben over het algemeen veel moeite met integreren. In de handreiking die Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde, kunnen gemeenten tips vinden om deze groep hiermee te helpen. Verschillende media, zoals NRC en Binnenlands Bestuur, besteedden aandacht aan de handreiking.

Evaluatie Kennisplatform Integratie & Samenleving positief

08-08-2017

De evaluatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een positief resultaat opgeleverd. De evaluatie is begin dit jaar uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie heeft dan ook besloten om het programma voort te zetten.

Meer aandacht nodig voor vrijwillige hulp aan dementerende ouderen

11-07-2017

Tijdens een expertbijeenkomst zijn de eerste resultaten van het Verwey-Jonker project ‘Vrijwillige inzet bij dementie’ gepresenteerd. Met dit onderzoek brengen wij in beeld wat de aard, omvang en diversiteit van vrijwilligerswerk voor mensen met dementie is. Ook zetten wij in op het verhogen van de kwaliteit van de inzet van vrijwilligers.

Hoe kan landelijke informatie bijdragen aan lokale uitvoering?

30-06-2017

Voor beleidsmakers en uitvoerders is het vaak lastig om landelijke gegevens binnen het sociaal domein, om te zetten naar de praktijk. Dergelijke gegevens worden verzameld in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).

Krachten bundelen tegen ondermijnende criminaliteit

29-06-2017

Gemeenten, politie, de Belastingdienst en het OM bundelen hun krachten om samen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Op initiatief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 28 juni de ‘City Deal – Zicht op Ondermijning’ ondertekend tijdens een bestuurdersconferentie in Nieuwegein.

Evaluatie invoering Wet Passend Onderwijs

23-06-2017

Scholen zijn sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs zelf verantwoordelijk om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de invoering van passend onderwijs op beleids- en praktijkaspecten evalueren door een onderzoeksconsortium. Dit consortium staat onder leiding van het Kohnstamm Instituut. Meer informatie over deze evaluatie vindt u hier.

Gezondheid en langdurige armoede

21-06-2017

De aanpak van gezondheid en langdurige armoede staat centraal in een nieuwe samenwerking tussen het Verwey-Jonker Instituut, Pharos en Platform31. Hoe koppel je deze thema's en wat zijn de succesfactoren van de verschillende gemeentelijke aanpakken?

De meerwaarde van cultuursensitief werken in jeugdteams

15-06-2017

De werkwijze van jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in Zaandam is door het Verwey-Jonker Instituut geëvalueerd in het rapport De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam.

Hulpverlening bij kindermishandeling centraal in PROMISE project

14-06-2017

De conferentie Launching the European Barnahus Movement, onderdeel van het PROMISE project is vandaag in Brussel. Meer dan 90 deelnemers uit 30 landen komen hier bij elkaar voor de laatste interne conferentie van het PROMISE project. De bijeenkomst is via een livestream hier te volgen.

Korte film: Zoeken naar zekerheid in vast en flexibel werk

09-06-2017

 
In de afgelopen tijd is de arbeidsmarkt in Nederland geflexibiliseerd. Maar liefst 40 procent van de werkenden heeft een flexibel dienstverband. In hoeverre is dit de wens geweest van werkgevers en werknemers? En wat hebben deze wensen met economische groei, bedrijfsgrootte, sector en generatie te maken?
 
Omdat jongeren in de praktijk vaak een flexibel contract hebben, heerst het idee dat een dergelijk contract hun voorkeur heeft. Het tegendeel blijkt waar. De meeste werknemers willen een baan die zekerheid biedt. Leeftijd speelt hierin geen rol. Het gaat dan vooral om de bestaanszekerheid die vast werken geeft. Dat wil zeggen, de wetenschap dat de volgende maand de huur betaald kan worden. Onderzoeker Marian van der Klein van het Verwey-Jonker Instituut pleit dan ook voor een nieuw gesprek tussen werkgever en werknemer. Hoe kan men verder kijken dan de kaders van de arbeidsmarkt om flexwerkers meer bestaanszekerheid te geven?
 
Het Verwey-Jonker Instituut deed twee onderzoeken naar dit onderwerp, mede mogelijk gemaakt door instituut Gak. In deze film worden de resultaten gepresenteerd (klik hier voor de korte versie).
 

Trees Pels neemt afscheid als bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad

07-06-2017

Afgelopen vrijdag 2 juni nam Trees Pels na 8 jaar afscheid als bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De leerstoel was een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en de VU en werd gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Evaluatietool voor programma's tegen extremisme goed bruikbaar

02-06-2017

Afgelopen woensdag hield onze collega Ron van Wonderen een presentatie over de gebruikswaarde van een tool, bedoeld om programma's tegen extremisme te evalueren. Hij deed dat op het congres ‘Preventing and tackling violent extremism – what works best?’ in Brussel. Dat werd gehouden als afsluiting van het door de Europese Unie gefinancierde project IMPACT Europe.

Media-aandacht voor onderzoek naar toekomstoriëntatie (migranten)jongeren

18-05-2017

Het rapport ‘Gedeelde toekomst’ van ons programma KIS werd deze week goed opgepakt door de media. Zo verscheen in de Volkskrant een interview met onderzoeker Eva Klooster. Ook het AD en nu.nl besteedden er aandacht aan.

Hoe kan de Haagse jeugdhulp beter in contact komen met moeilijke bereikbare doelgroepen?

11-05-2017

Gezinnen met een migratieachtergrond en/of lage inkomensgroepen zijn lastig te bereiken voor jeugdhulp. Bij deze groepen leven juist relatief veel vragen over opvoeding, maar zij voelen angst of schroom om hulp te vragen. Of ze missen de juiste kennis of vaardigheden om jeugdhulp te vinden. De gemeente Den Haag vroeg het Verwey-Jonker onderzoek te doen in hoeverre hun jeugdhulp gezinnen met een migratieachtergrond en/of lage inkomensgroepen bereikt en om met verbetervoorstellen te komen.

Veel nieuwe publicaties rondom diversiteit en integratie

09-05-2017

De afgelopen tijd rondden we veel projecten af binnen ons programma Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). U vindt hieronder drie opvallende publicaties. Op de site vindt u het totale overzicht van recent uitgebrachte publicaties. Verder staan er veel interessante artikelen, Vraag & Antwoorden en dossiers rond dit thema.

Nieuwe aanpak armoedebestrijding gemeente Zaanstad succesvol

24-02-2017

De gemeenteraad van Zaanstad heeft gisteren de evaluatie van de pilot maatwerkbudget in ontvangst genomen. Binnen deze pilot richt de gemeente zich op armoedebestrijding. De evaluatie is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Slim Beleid

De leefsituatie van kinderen in uw gemeente in kaart? Vraag nu aan: het gemeentelijk rapport Kinderen in Tel

13-02-2017

Uit het op vandaag uitgebrachte Databoek Kinderen in Tel 2016 blijkt dat circa 225.000 Nederlandse kinderen opgroeien in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. In de gemeenten Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag groeit meer dan twaalf procent van de kinderen onder de 18 jaar in armoede op.

Onderzoek naar lessen alFitrah besproken tijdens raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht

01-02-2017

Naar aanleiding van ons onderzoek naar het pedagogisch klimaat van Dar al-Hudaa (onderdeel van de alFitrah moskee) en de commotie die daarna rondom de moskee ontstond, is er afgelopen donderdag (26 januari) een raadsinformatiebijeenkomst belegd. Onderzoekers Ahmed Hamdi en Trees Pels waren daarbij aanwezig om het onderzoek verder toe te lichten.
De gehele bijeenkomst, waar ook de imam van de moskee bij aanwezig was, is nog terug te zien via de website van de Gemeente Utrecht.
Burgemeester Van Zanen heeft aangegeven verder onderzoek te laten doen naar de alFitrah-moskee.

Lessen alFitrah: pedagogisch verantwoord, maar ook kanttekeningen

14-12-2016

In opdracht van de gemeente Utrecht is het Verwey-Jonker Instituut in mei 2016 gestart met een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de binnen Dar al-Hudaa verzorgde lessen aan kinderen van 5 tot 14 jaar. Dar al-Hudaa is het educatieve onderdeel van de alFitrah moskee in de Utrechtse wijk Overvecht. Het rapport is op woensdag 14 december 2016 gepubliceerd.

Gemeenten krijgen meer budget voor kinderen in armoede

06-12-2016

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, blijkt een hardnekkig probleem; in 2014 leefden meer dan 400 000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Het kabinet stelt mede om deze reden vanaf komend jaar structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Op voorwaarde dat dit geld in natura bij kinderen terecht komt, zodat zij bijvoorbeeld een sportabonnement kunnen aanschaffen of een muziekinstrument, mogen gemeenten gebruik maken van dit budget.

Resultaten PAja! Almere 2016: kwaliteit gaat weer verder omhoog

01-12-2016

Dinsdag 29 november nam Froukje de Jonge, wethouder Participatie, Werk en Inkomen van Almere, de resultaten van het PAja! project 2016 in ontvangst in de Voetnoot in Almere. Net als in voorgaande jaren was het een groot succes. De jongeren van Kwintes en het Leger des Heils presenteerden de resultaten en ontvingen een certificaat voor hun deelname aan het jongerenkeuringsteam, waarna de wethouder een PAja!-taart aansneed.

Uitnodiging: Presentatie resultaten PAja! Almere 2016

24-11-2016

Froukje de Jonge, wethouder Participatie, Werk en Inkomen van Almere neemt 29 november aanstaande de resultaten van het PAja! project 2016 in ontvangst. PAja! is een participatie audit waarbij jongeren zelf hun begeleiding en opvang beoordelen. Jongeren van Kwintes en het Leger des Heils hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan deze audit en presenteren 29 november het eindresultaat in de Voetnoot in Almere.

Informatiepositie gemeenteraad Eindhoven precair

16-11-2016

De gemeente Eindhoven heeft in juni 2015 de Stichting WIJEindhoven in het leven geroepen om aan de slag te kunnen met de taken die voortvloeien uit de invoering van de Jeugdwet, de (nieuwe) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 en de Participatiewet. Nu het eerste jaar erop zit, wil de Eindhovense gemeenteraad meer inzicht in de praktijk. In opdracht van de rekenkamercommissie Eindhoven heeft het Verwey-Jonker Instituut hier onderzoek naar gedaan.

Majone Steketee benoemd tot bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

08-11-2016

Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen haar aanstelling zal zij zich met name bezighouden met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.

Symposium Uit de kramp van het eigen gelijk

01-11-2016

Polarisatie, verharding en gebrek aan empathie?!
Praat mee over nieuwe perspectieven!

Symposium over vast en flexwerken - 3 nov. '16: 'Een nieuwe generatie, een nieuw geluid?'

11-10-2016

De afgelopen tijd is de arbeidsmarkt geflexibiliseerd. Maar in hoeverre is dat de wens geweest van werknemers en werkgevers? Wat  willen werkgevers en werkenden eigenlijk als je hen diep in het hart kijkt? En wat hebben deze wensen met conjunctuur, bedrijfsgrootte, sector en generatie te maken? Op dit symposium presenteert het Verwey-Jonker Instituut de resultaten van onderzoek naar vaste en flexibele contracten in Nederland. In verschillende debatten zullen de onderzoeksresultaten besproken worden. 

Jaarcongres Huiselijk geweld, lezing Bas Tierolf

11-10-2016

Zien, durven en doen, dat is het thema van de derde Jaarcongres Huiselijk geweld op donderdag 24 november. Het draait vooral om de professional; Hoe zie je dat er iets mis is? Is dat überhaupt altijd zichtbaar? En als je het gevoel hebt dát er iets mis is, wat doe je dan?

Hans Boutellier verzorgt college tijdens reeks Haags Congres Bureau

29-09-2016

Hans Boutellier mag 9 februari aftrappen met een lezing over veiligheid in een improvisatiemaatschappij van de collegereeks Veiligheid, recht en bestuur van het Haags Congres Bureau. Binnen deze reeks staan de fysieke en sociale veiligheidsrisico's in gemeenten centraal. Van een omgevallen bouwkraan, rellen rondom de komst van een AZC tot radicalisering; de uitdagingen voor de gemeenten zijn talrijk en divers. Gecombineerd met beperkte middelen en een ander politiebestel en sociale orde, is het zaak om goede goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners.

Evalueer zelf de veranderingen in uw sociale beleid: wordt Effectencalculateur!

15-09-2016

Op 11 oktober en 8 november geven wij een training in het praktisch gebruik van de Effectencalculator. Met dit instrument meet u het maatschappelijk rendement van uw sociale beleid, een beleid dat nogal is veranderd tegen de achtergrond van alle decentralisaties, transities en transformaties. De vraag is of uw aanpak effect heeft. Levert het daadwerkelijk meer op voor burgers? Is het voor uw organisatie ook efficiënter en/of goedkoper? De Effectencalculator is een evaluatie 'nieuwe stijl’. De analyse wordt opgebouwd uit echte cases, het biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden en is meer coachend en ontwikkelend dan beoordelend als buitenstaander. Bovendien maakt het de financiële gevolgen helder en koppelt deze direct aan de meerwaarde voor de burger.

Jeugdparticipatie binnen gemeenten in de lift

14-09-2016

Binnen gemeenten krijgen jeugdigen anno 2016 steeds meer invloedin de ontwikkeling van beleid. Dit blijkt uit een onderzoek naar jeugdparticipatie dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wijkteams blijken in Rotterdam stuk goedkoper dan vorige zorgaanpak

16-08-2016

In de meeste gevallen blijkt de aanpak met wijkteams goedkoper dan de aanpak die voorheen gehanteerd werd in Rotterdam. Dit is één van de conclusies van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys: Business Case Wijkteams Rotterdam 2016. De aanpak pakt vaak goedkoper uit omdat minder partijen/professionals betrokken zijn per gezin, sneller resultaat wordt geboekt en ook omdat in een deel van de gevallen grotere problemen en daarmee duurdere hulp wordt voorkomen (bijvoorbeeld huisuitzetting).

Nieuwe onderzoeksmethode brengt gebruik jeugdzorg in kaart en vergelijkt met andere gemeenten

12-07-2016

De gemeente Roermond meende dat naar verhouding veel jeugd uit Roermond gebruik maakte van jeugdzorg. In opdracht van de gemeente heeft het Verwey-Jonker Instituut in kaart gebracht in hoeverre kenmerken van de bevolkingssamenstelling samenhangen met het gebruik van de jeugdzorg. Wat zou je op grond van deze kenmerken aan gebruik mogen verwachten, en wat is het daadwerkelijke gebruik? Daarbij is ook gekeken naar hoe het gebruik van de jeugdzorg in Roermond zich verhoudt tot andere gemeenten in en buiten Limburg. In vele interviews in de stad is dit cijfermatige beeld getoetst en is getracht het te duiden.

Kunst op Recept Nieuwegein van start

12-07-2016

Kunst als medicijn? Gisteren klonk het startschot voor de pilot Kunst op Recept. Binnen de pilot wordt er vanuit gegaan dat kunstbeleving- en beoefening mensen met psychosociale klachten kan helpen om beter in hun vel te voelen. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de pilot.

'Hoe kunnen we mensen met een beperking helpen meer te sporten en te bewegen?' - Maatwerk

06-07-2016

Niels Hermens, Anna Jansma en Vita Los schreven speciaal voor Maatwerk, vakblad voor professionals in sociaal werk, een artikel over hun onderzoek De drempel als eerste horde. Binnen dit onderzoek bestudeerden zij de werkwijze en resultaten van Sport4All. Dit programma van MEE IJsseloevers heeft als doel mensen met een beperking te begeleiden naar een sport- of beweegactivititeit die past bij hun wensen en mogelijkheden. De vraag is hoe sociale professionals deze doelgroep kan stimuleren, faciliteren en ondersteunen. In het artikel voor Maatwerk geven de onderzoekers meer uitleg over hun bevindingen.

Naschools programma Playing for Success Rotterdam positief ervaren

04-07-2016

Vrijdag 1 juli presenteerde onze collega Niels Hermens de resultaten van het onderzoek naar Playing for Success Rotterdam, het naschoolse programma voor basisschoolleerlingen die op sociaal vlak ondersteuning kunnen gebruiken. Het programma vindt plaats in een topsportomgeving. Daarvoor wordt in Rotterdam samengewerkt met Feyenoord, Rotterdam Basketbal en Excelsior. Het Verwey-Jonker Instituut was gevraagd de opbrengsten van dit programma te evalueren.

Jongeren laten van zich horen op kennismakingsbijeenkomst AWTJ-Utrecht

28-06-2016

Victor Everhardt, wethouder jeugdzorg Gemeente Utrecht, lichtte op 14 juni j.l. het principe van de Academische Werkplaats Tranformatie Jeugd in Utrecht (AWTJ-Utrecht) toe. Hij deed dit samen met Lokalis-bestuurder Marenne van Kempen en Hans van Oers, hoogleraar van de universiteit van Tilburg. De feestelijke kennismaking vond plaats in het stadhuis. Te horen was hoe organisaties in de stad de transformatie van de jeugdhulp kunnen aanpakken, en hoe de nieuwe academische werkplaats hierin kan ondersteunen.

Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en Veerkracht

17-06-2016

Hans Boutellier is benoemd tot hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Deze aanstelling is in het kader van het nieuwe onderzoeksinstituut, het Institute for Societal Resilience (ISR). Het ISR houdt zich met name bezig met de vraag hoe veerkrachtig samenlevingen zijn in de manier waarop ze omgaan met huidige maatschappelijke uitdagingen zoals de toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen en nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit. Eerder was Boutellier bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan dezelfde universiteit. Naast zijn hoogleraarschap, blijft Boutellier uiteraard wetenschappelijk directeur van ons instituut.

Onderzoeksconferentie onderwijs en ict op 15 juni

14-06-2016

Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) houden morgen in Amersfoort de Onderzoekersconferentie 2016. Wetenschappers presenteren tijdens de conferentie hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict.

Feestelijke kennismakingsbijeenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

10-06-2016

Benieuwd naar hoe organisaties in de stad de transformatie van de jeugdhulp aanpakken? En hoe de nieuwe academische werkplaats daarbij kan ondersteunen?
Het is dinsdag 14 juni allemaal te horen op de feestelijke kennismakingsbijeenkomst.

Landelijke bijeenkomst Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

01-06-2016

Het Verwey-Jonker Instituut houdt dinsdag 7 juni, in samenwerking met Regioplan, Movisie en Atria, een bijeenkomst over de aanpak van huiselijk geweld. Het doel van de bijeenkomst is om in te gaan op de uitkomsten van twee projecten, waaronder ons project preventie van intergenerationele overdracht van geweld. Binnen dit project werden verschillende veelbelovende preventieprojecten in Nederland en Europa onderzocht. Vervolgens is er een werkdocument ontwikkeld dat gemeenten en professionals aanknopingspunten biedt om aan de slag te gaan met effectief programmatisch preventiebeleid.

Online routewijzer helpt psychisch kwetsbare mensen werk te vinden

24-05-2016

Vanaf 18 mei is de website www.routewijzernaarwerk.nl actief. De site helpt mensen die psychisch kwetsbaar zijn om zich beter te oriënteren op werk. En zij kunnen met deze informatie goede ondersteuningsvragen stellen aan UWV en gemeente. De site is een initiatief van het Landelijk Platform GGz en de landelijke Cliëntenraad en het Verwey-Jonker Instituut droeg bij aan de ontwikkeling van deze routewijzer. 

Ons instituut committeert zich aan structureel meer diversiteit en inclusie

23-05-2016

Vandaag ondertekende dr. Majone Steketee, onze voorzitter van de raad van bestuur, het Charter Diversiteit. Ons instituut belooft daarmee zich in te zetten voor meer inclusie en diversiteit binnen onze organisatie.

We zijn op zoek naar een methodoloog/senior onderzoeker

19-05-2016

Wij zijn op zoek naar een methodoloog /senior onderzoeker voor 32 uur in de week, die leiding geeft aan de uitvoering van complexe onderzoeksprojecten, bijdraagt aan de uitvoering van onderzoek, en acquireert voor nieuwe opdrachten. Daarnaast verwachten we dat je andere onderzoekers o.a. ondersteunt met statistische en methodologische kennis en vaardigheden. Een belangrijke rol speelt in de opbouw en het onderhoud van grote databestanden en in het verkennen van de mogelijkheden die big data bieden.

NU INPUT VOOR HET JEUGDBELEID IN UW GEMEENTE TEGEN GEREDUCEERD TARIEF

18-05-2016

Bestel voor 1 juni de rapportage 2016 per gemeente met cijfers en analyses

Evaluatieonderzoek naar programma Gezonde Toekomst Dichterbij van start

10-05-2016

De eerste fase van de dataverzameling voor de evaluatie van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra gaat deze week van start. Het doel van Gezonde Toekomst Dichterbij is het verkleinen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status, in het bijzonder van kansarme gezinnen. Het Verwey-Jonker Instituut evalueert, samen met de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen UR en kennisinstituut LEI, onder andere het bereik van de veertig gezondheidsaanpakken en de participatie van kansarme gezinnen in deze aanpakken. Het is namelijk de bedoeling dat gezinnen zo veel mogelijk worden betrokken bij de opzet van de projecten binnen Gezonde Toekomst Dichterbij. Daarnaast is een belangrijk doel van het onderzoek om inzicht te geven in de werkzame principes binnen projecten gericht op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Het onderzoek start met een groepsinterview met aanvragers van het project, professionals, vrijwilligers en deelnemende gezinnen. Bij alle veertig projecten wordt er een groepsinterview gehouden.

Langzaam uit de paniek - De Groene Amsterdammer

26-04-2016

In de nieuwste editie van De Groene Amsterdammer staat een artikel over de impact van armoede op kinderen. Onderzoeker Jodi Mak is hier voor geïnterviewd. Zo zegt zij onder meer in het artikel: "Armoede heeft een grote invloed op het zelfvertrouwen van kinderen. Veel kinderen leven altijd in angst en onzekerheid, ze weten niet hoe lang het duurt, ze maken zich zorgen over zichzelf en hun ouders. Ze voelen zich vaak gestrest."

Nieuwe medewerker: Ahmed Hamdi

14-04-2016

Na al geruime tijd te hebben samengewerkt met het Verwey-Jonker Instituut, was het voor Ahmed Hamdi tijd om de overstap vanuit het economisch onderzoeksbureau Ecorys te maken. Sinds maart 2016 is hij werkzaam bij ons instituut. Hamdi: “Ik merkte dat ik steeds meer op sociaal maatschappelijke onderwerpen ging werken en dacht op een gegeven moment: als ik het toch doe, laat ik het dan gelijk helemaal doen. En waar kan dat beter dan bij een instituut met zoveel ervaring en experts op een breed scala aan sociaal maatschappelijke thema's?”

Onderzoekers en gemeenten samen aan de slag om geweld in gezinnen te voorkomen

06-04-2016

Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling, is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Eén op de vijf gezinnen heeft te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiermee te maken hebben gehad, blijken later vaak als dader of slachtoffer gedrag van ouders voort te zetten. Door meer aandacht voor preventie gericht op jongeren en risicogroepen kan de vicieuze cirkel doorbroken worden, aldus de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en Atria . Gemeenten, die de regiefunctie hebben als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, spelen hierbij een cruciale rol.

2 bijeenkomsten voor gemeenten: wissel kennis en ervaringen over beleid voor EU-burgers uit

04-04-2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving verzamelde inspirerende voorbeelden van beleid voor EU-burgers uit diverse gemeenten en op verschillende thema’s (zoals informatievoorziening, taal, samenleven en kinderen). Ze zijn samengebracht in een ‘staalkaart’ voor gemeenten die is bedoeld als inspiratiebron: om te informeren, concrete voorbeelden te verspreiden, input te geven voor nieuwe initiatieven op lokaal niveau en te enthousiasmeren.

Vernieuwde biografie: Wie was Hilda Verwey-Jonker?

01-04-2016

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen over de naam van ons instituut. Nog tijdens haar leven zijn wij bij onze oprichting in 1993 vernoemd naar sociologe dr. Hilda Verwey-Jonker (1908 - 2004). Hoewel wij met trots haar naam dragen, is zij bijvoorbeeld nooit inhoudelijk betrokken geweest bij ons instituut.
Mede om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden hebben wij een uitgebreide biografie, geschreven door Margit van der Steen, over Hilda Verwey-Jonker toegevoegd aan onze website.

Verwey-Jonker Instituut voert klanttevredenheidsonderzoek re-integratiebedrijven uit

22-03-2016

Re-integratiebedrijven die voor het UWV werken, moeten elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het UWV wil namelijk alleen samenwerken met bedrijven die kwaliteitsmanagement toepassen op hun dienstverlening. Binnen het onderzoek wordt er een vragenlijst onder klanten uitgezet. Cliënten kunnen daarbij ook een rapportcijfer geven aan het bedrijf. Op deze wijze kunnen verbeterpunten in de dienstverlening aan het licht komen.

Studenten sociale wetenschappen Universiteit Utrecht op bezoek

18-03-2016

Studenten van uiteenlopende sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht brachten gisteren een bezoek aan ons instituut. Wat voor instituut zijn jullie eigenlijk? Wat voor soort onderzoek doen jullie? Hoe ziet een gemiddelde dag van en onderzoeker eruit én heb ik een researchmaster nodig om bij jullie te komen werken? Op deze en nog veel meer vragen probeerden onderzoekers Freek de Meere en Mehmet Day zo goed mogelijk antwoord te geven. Stagiaire Manon vertelde hoe zij haar stage bij het instituut ervaart.

In memoriam: prof. dr. Ronald van Kempen

25-02-2016

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat prof. Ronald van Kempen op zondag 21 februari 2016 na een korte ziekteperiode is overleden. Ronald was sinds 2009 lid van onze Raad van Toezicht en hoogleraar Urban Geography aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen 7 jaar hebben wij Ronald leren kennen als een fijne man met een grote loyaliteit aan ons instituut. Hij zag in het bijzonder toe op het personeelsbeleid en onderhield de relatie met onze ondernemingsraad. 

Kenniswerkplaats Tienplus krijgt vervolg in KeTJA

15-02-2016

In het najaar 2015 ging de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) van start. Het programma is een vervolg op Kenniswerkplaats Tienplus en een samenwerking tussen het Verwey Jonker Instituut en onderzoekspartners HvA, UvA, VU, de gemeente, het programmateam OKT, het Jeugdplatform en andere (praktijk)partijen. 

Verwey-Jonker Instituut presenteert: E-book Ogen Blikken Op Boeken

03-02-2016

Onderzoeker Harrie Jonkman bedacht een missie voor zichzelf die hij in het jaar 2015 moest volbrengen: elke week en sociaal maatschappelijk relevant boek lezen en daar vervolgens een recensie over schrijven. Het resultaat is het e-book Ogen Blikken Op Boeken, waarin alle 52 stukken zijn gebundeld. De grotendeels Engelstalige lijst bevat onder andere titels als Who’s Afraid of the Big Bad Dragon? Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World van Zhao en Our Kids. The American Dream in Crisis van Putnam.

Onderzoeksteam start met evaluatie Groen Verbindt

28-01-2016

Handreiking herstelrecht bij huiselijk geweld gepresenteerd op drukbezocht internationaal seminar

28-01-2016

Het seminar van het European Forum for Restorative Justice (EFRJ), gehouden op 26 januari in Brussel, was een groot succes. Meer dan 80 deelnemers uit diverse landen waren aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van ministeries, de Europese Commissie, rechters, politie en mediators. Het was de afronding van een groot Europees project rond herstelrecht bij slachtoffers van huiselijk geweld. Tijdens dit seminar werd stilgestaan bij de uitdagingen voor de toekomst bij de implementatie van herstelrecht.

Seminar herstelrecht slachtoffers huiselijk geweld in Brussel

21-01-2016

Als afronding van het Europese project rondom herstelrecht bij slachtoffers van huiselijk geweld, wordt er dinsdag 26 januari een seminar gehouden in Brussel. Gedurende de dag staan de betrokken onderzoekers stil bij uitdagingen voor de toekomst bij de implementatie van herstelrecht.

Onderzoek naar VoorZorg-Verder, programma voor ondersteuning kwetsbare moeders en kinderen

20-01-2016

VoorZorg-Verder, een programma waarbij kwetsbare jonge vrouwen ondersteund worden bij de opvoeding van hun kind, heeft een subsidie ontvangen van Fonds Nuts Ohra. Met dit bedrag kunnen het VUmc en partners de komende 3,5 jaar de interventie verder ontwikkelen en onderzoeken. Het Verwey-Jonker Instituut verricht het procesonderzoek. De betrokken onderzoekers zijn Anna Jansma, Marlinda van der Hoff en Marjolijn Distelbrink. Onderzoekspartners zijn het VUmc, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), GGD Hollands Noorden, GGD Amsterdam en Careyn Breda.

Jodi Mak en Trudi Nederland schrijven mee aan Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting

06-01-2016

Onderzoekers Jodi Mak en Trudi Nederland hebben een hoofdstuk geschreven in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van 2015. OASeS, een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen, publiceert jaarlijks dit boek met de huidige stand van zaken rond armoede en sociale uitsluiting. Elke keer is er tevens een speciaal thema verbonden aan het jaarboek, deze keer was dit kinderarmoede.
In het hoofdstuk dat onze onderzoekers hebben verzorgd, gaan zij in op het taboe rond kinderarmoede. De focus ligt met name op hoe kinderen armoede beleven en hoe Nederlandse gemeenten kinderarmoede bestrijden.

Publicatie Licht, lucht en ruimte 2.0

04-01-2016

Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan de recent verschenen publicatie: Licht, lucht en ruimte 2.0. In deze publicatie wordt onder meer de impact van de herstructureringsprojecten van de wijken Deppenbroek en Holtenbroek in Zwolle beschreven. Deze wijken kennen hun oorsprong in de wederopbouw, vlak na de Tweede Wereldoorlog werden Deppenbroek en Holtenbroek in hoog tempo uit de grond gestampt. Zoals veel naoorlogse woningbouw, voldoen de woningen in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw echter niet meer aan de wooneisen. Er zijn toen sociale huurwoningen gesloopt, nieuwbouw aangeboden een ander woningmarktsegment en verkoop en de bestaande woningvoorraad onderging een upgrade. Dit gebeurde met name om hogere
inkomensgroepen naar de wijk te trekken. Welk effect hebben deze interventies gehad?

Website Wmo to go gaat uit de lucht

04-12-2015

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een ondersteunende functie voor gemeenten bij de transformatie van het sociale domein. Van eind 2012 tot eind 2015 vervulden wij deze functie via het programma Wmo to go. We behandelden vragen over de relatie tussen de drie beleidsdomeinen: hoe om te gaan met burgerinitiatieven en over de ontwikkeling van sociale wijkteams en dergelijke. Deze direct ondersteunende functie is sinds vorig jaar overgenomen door de VNG met het zogenoemde OTD (OndersteuningsTeam Decentralisaties). Het Verwey-Jonker Instituut participeert in deze nieuwe VNG-functie. Tegen die achtergrond halen we vanaf 1 januari 2016 de website van Wmo to go uit de lucht. Dit zou anders alleen maar verwarrend werken. Het instituut bestrijkt de volle breedte van het sociale domein en wil gemeenten graag van dienst zijn. U kunt contact met ons op blijven nemen, maar dat hoeft c.q. kan niet meer via de website Wmo to go. Alle Wmo-publicaties blijven wel beschikbaar via onze eigen website, onder het thema Wmo.

Bijna 225 duizend kinderen wonen in bijstandsgezin - NJI

27-11-2015

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) berichtte deze week dat er in 2014 bijna 225 duizend kinderen in een bijstandsgezin wonen. Dit bericht is gebaseerd op het Jaarraport Jeugdmonitor van het CBS.

'Haagse agenten worden het vaakst uitgescholden'- AD

20-11-2015

Naar aanleiding van ons rapport Discriminatiecijfers politie 2014 lichtte het Algemeen Dagblad gisteren uit dat Haagse agenten het vaakst te maken krijgen met discriminatoire incidenten. In de regio Haaglanden werd er in 2014 188 melding gemaakt van dergelijke incidenten. In de praktijk werden zij vaak uitgescholden voor 'kankerhomo' of 'kutmoslim'. Amsterdamse en Rotterdamse agenten staan op nummer 2 en 3 van dieners die het vaakst te maken hebben met scheldpartijen waarbij onderscheid wordt gemaakt op grond van ras, seksuele geaardheid en geloof. Respectievelijk 165 en 150 keer.

Boek 'Het seculiere experiment' van Hans Boutellier verschenen

18-11-2015


Het nieuwste boek van onze wetenschappelijk directeur Hans Boutellier, getiteld Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven, is vorige week uitgekomen. Boutellier schreef dit boek, dat is uitgegeven door Boom Amsterdam, op persoonlijke titel.

Hoe kan cliëntenparticipatie in de dagbesteding versterkt worden?

17-11-2015

In de Amsterdamse Hallen werd vorige week dinsdag de conferentie 'Versterken cliëntenparticipatie in de dagbesteding' gehouden. Gedurende de middag werd er onder andere gepraat over zelfsturing als middel om cliënten meer te laten participeren in de OGGZ en hoe effectief de inzet van ervaringsdeskundigen bij de dagbesteding is. Concrete aanleiding voor deze vragen is het conceptrapport van het onderzoek dat wij in opdracht van de gemeente Amsterdam hebben uitgevoerd. 

Factsheet effectiviteit opvoedondersteuning Triple P

16-11-2015

De resultaten van al het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedondersteuning, is samengevat in de factsheet: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015. De factsheet is een samenwerking van het Trimbos-instituut met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht University, Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en het Nederlands Jeugdinstituut. De factsheet is te downloaden vanaf de website van het Trimbos-Instituut.

Wat is de impact van partnergeweld op de opvoeding?

27-10-2015

Trees Pels en Marjolijn Distelbrink schreven mee aan een journal artikel over het effect van partnergeweld op de omgang van moeders met hun kinderen. Voor het onderzoek zijn moeders met diverse etnische achtergronden bevraagd. De rol van etniciteit binnen dit geheel wordt ook beschreven.

Vacature senior onderzoeker

26-10-2015

Graag zouden wij ons team willen uitbreiden met een senior onderzoeker die zich gespecialiseerd heeft in (sociale) veiligheid. Het betreft een arbeidsovereenkomst van een jaar, met zicht op een vaste aanstelling, voor 32-36 uur per week.

Tekort aan pleeggezinnen met specifieke etnische of religieuze achtergrond

16-10-2015

Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde gisteren het rapport De rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg; Een verkenning. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de helft van de bevraagde pleegzorginstellingen een tekort ervaren van gezinnen met een specifieke etnisch-culturele of religieuze achtergrond. De helft daar weer van, werft echter niet gericht op deze gezinnen. Dit terwijl een derde van alle pleegkinderen een niet-Nederlandse afkomst hebben.

Nieuw onderzoek: Brabanders gastvrij voor vluchtelingen

14-10-2015

Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan een onderzoek van bureau PON naar de houding van inwoners van de provincie Brabant ten opzichte van vluchtelingen. Hieruit bleek dat 80 procent van hen niet tegen de komst van vluchtelingen is. Landelijk gaven al eerder een kwart van de Nederlanders aan dat zij vinden dat de grenzen gesloten moeten worden voor vluchtelingen. De Brabanders schijnen daar anders over te denken, hen maakt het ook niet uit of de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan of Eritrea komen.

Toelichting op toetsingskader Wmo in artikel Sociaal Bestek

09-10-2015

In september 2015 publiceerde GGD/GHOR Nederland een toetsingskader om toe te zien op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. In een artikel in Sociaal Bestek geeft Verwey-Jonkeronderzoeker Arnt Mein samen met projectmedewerker Maria Ohoioeloen van GGD/GHOR Nederland een toelichting op het model.

Majone Steketee in Kring van Veiligheid voor betere aanpak huiselijk geweld

29-09-2015

Omdat maatregelen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling geen effect lijken te hebben, hebben Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid. Hierin onderzoeken bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen waardoor het komt dat geweld niet afneemt. Onze voorzitter van de raad van bestuur, Majone Steketee, heeft vanwege haar expertise zitting in de Kring van Veiligheid. De groep van experts streeft ernaar om eind 2015 een actieplan te presenteren. Steketee: "Er zijn al veel visiedocumenten beschikbaar wat betreft de aanpak van huiselijk geweld. Wij willen orde scheppen in wat al beschikbaar is en de meest urgente vraagstukken vaststellen in het actieplan." Steketee is enthousiast over haar deelname aan dit initiatief: "Ik ben benieuwd waar wij met zijn allen op uit komen".

Dit werkt in een multiprobleemgezin - Sozio

22-09-2015

Hulpverleners die werken met multiprobleemgezinnen staan regelmatig voor verschillende dilemma's. Naar aanleiding van ons onderzoek naar hulpverleners en multiprobleemgezinnen in Rotterdam, schreven Majone Steketee, Rob Gilsing & Anna Jansma een artikel voor tijdschrift Sozio. In het artikel worden 7 veelvoorkomende dilemma's geschetst waar zowel hulpverleners als gezin mee te maken krijgen. Meer over de aanpak van multiprobleemgezinnen is te lezen in het eerder verschenen onderzoek Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

SCP-rapport: Migrantenouders meer gericht op schoolprestaties

22-09-2015

Op 18 september publiceerde het SCP het rapport Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning. Het rapport is opgesteld onder redactie van dr. Freek Bucx (SCP) en dr. Simone de Roos (SCP), met bijdragen van diverse andere organisaties, waaronder het Verwey Jonker Instituut. Marjolijn Distelbrink en Trees Pels schreven het artikel 'Sekseverschillen, onderwijs en religie in de opvoeding'.

Kennisplatform Integratie en Samenleving signaleert grote verschillen gebruik jeugdzorg

21-09-2015

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht verschillen in het gebruik van jeugdzorg tussen verschillende etnische groepen. Na een analyse van cijfers van het CBS komen de onderzoekers tot de conclusie dat er daadwerkelijk grote verschillen zijn.

Betere jeugdzorg voor VO-leerlingen - Didactief

07-09-2015

Naar aanleiding van het rapport Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? schreven Freek de Meere en Vita Los speciaal voor onderwijsvakblad Didactief een artikel. In het rapport wordt met name ingegaan op hoe jeugdhulpaanbieders beter kunnen samenwerken met onderwijsinstellingen, in het artikel wordt de rol van de school meer belicht. Wat kunnen zij doen om jeugdzorg op hun scholen te faciliteren? En wat zijn de voordelen?

Hoe hou je toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen?

07-09-2015

Daarvoor stelde het Verwey-Jonker Instituut een toetsingsmodel op, dat vanaf nu te vinden is op het Kennisnet van de GGD GHOR Nederland. Het toetsingskader is primair bedoeld voor GGD-organisaties die zijn aangewezen om toezicht te houden op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar is zeker ook bruikbaar voor gemeenten die dat zelf willen gaan doen. Het model is een nadere invulling van de kwaliteitseisen die in de wet worden gesteld aan de (maatwerk)voorzieningen. De toezichthouders van de GGD kunnen met dit kader de kwaliteit van die voorzieningen beoordelen. In het model zijn de kwaliteitseisen uit de Wmo nader ingevuld en uitgewerkt. In samenhang daarmee is aangegeven hoe kan worden vastgesteld of aan die eisen wordt voldaan. Het betreft een basaal toetsingskader dat de GGD’en in overleg met hun gemeenten en zorgaanbieders kunnen aanpassen en aanvullen, bijvoorbeeld gelet op wat is opgenomen in de lokale verordening en/of contracten met de aanbieder.

Academische werkplaats transformatie Jeugd Utrecht van start

03-09-2015

Per per 1 september 2015 start de gemeente Utrecht samen met onder andere het Verwey-Jonker Instituut de Academische werkplaats transformatie Jeugd Utrecht. De werkplaats wil de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen in Utrecht verbeteren en vernieuwen, zodat de jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Er wordt ingezet op het verbinden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, in samenwerking met jeugdigen, hun opvoeders en informele zorg. Daarmee ligt de focus op de transformatie voor het hele jeugdstelsel.

Hoe kunnen vrijwilligers ouderenmishandeling beter signaleren en tegengaan?

03-09-2015

Er komt een groot nieuw onderzoek naar ouderenmishandeling, zo kopte het Algemeen Dagblad vandaag. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wil met dit onderzoek exact in beeld krijgen hoeveel senioren slachtoffer worden en met welke vormen van mishandeling zij te maken krijgen. Deze informatie ontbreekt vooralsnog en is nodig om ouderenmishandeling beter te herkennen en bestrijden. Het Verwey-Jonker Instituut maakte onlangs een update van de Handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling waarin beschreven wordt hoe vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ouderenmishandeling beter kunnen signaleren en tegengaan

Nieuw boek Hans Boutellier: Het seculiere experiment

20-08-2015

Sinds de jaren zestig geloven veel mensen in Nederland niet meer in God. Maar hoe ziet ons leven er zonder hem nu uit? In zijn nieuwe boek Het seculiere experiment analyseert Hans Boutellier hoe het christendom verdween uit het maatschappelijke leven en hoe met de ontkerkelijking de complexiteit van de samenleving is toegenomen. De huidige netwerkmaatschappij biedt nieuwe kansen voor een moraal van onderaf, maar ideeën over goed en kwaad moeten steeds opnieuw worden geformuleerd en bevestigd. De externe noodzaak om dat ook te doen lijkt echter te ontbreken. Komt er zo een einde aan het seculiere experiment? Aan de hand van persoonlijke ervaringen en analyses van criminaliteit, diversiteit, seksualiteit, gezag en sociale orde maakt Hans Boutellier de balans op van vijftig jaar seculiere samenleving.

'Politie wordt alerter op dreigende ex'- de Volkskrant

17-08-2015

In de Volkskrant verscheen vandaag een artikel over de politie die komend najaar een verscherpte richtlijn gaat hanteren om onder andere slachtoffers van stalkende (ex-)partners die dreigen met geweld beter te beschermen. Momenteel ontbreekt een dergelijk specifiek protocol, waardoor elke politie-eenheid daar haar eigen invulling aan kan geven.

‘AFM en DNB moeten het waarom van boete beter onderbouwen’ - ZZ24

14-08-2015

Me Judice, het discussieplatform voor economen, interviewde onlangs Arnt Mein over zijn proefschrift De boete uit balans.  De website ZZ24 voor zakelijk nieuws nam dit interview vervolgens over. Het volledige interview is hieronder te zien en horen.

Data Kinderen in Tel steeds vaker van nut voor lokaal jeugdbeleid

16-07-2015

Kinderen in Tel bundelt gegevens op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau over de leefomstandigheden van de jeugd in Nederland. Maar zijn gemeenten geholpen met deze cijfers? Gebruiken ze die ook bij het maken van beleid? En zijn er wensen voor de toekomstige gegevens? De initiatiefnemers van Kinderen in Tel (Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Defence for Children en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) vroegen het Verwey-Jonker Instituut voor de tweede keer een enquête te houden onder alle Nederlandse gemeenten. Zij wilden weten wat op dit moment de opbrengsten van Kinderen in Tel zijn voor het lokale jeugdbeleid. En welke wensen gemeenten hebben met betrekking tot eventuele nieuwe indicatoren in het licht van de transitie. De uitkomsten van deze enquête zijn te vinden in deze rapportage.

'Gemeente Den Haag strijdt tegen verborgen vrouwen' - Hart van Nederland

13-07-2015

Het programma Hart van Nederland interviewde afgelopen vrijdag Lisanne Drost in het kader van ons onderzoek naar verborgen vrouwen. In een kort item besteedde zij aandacht aan het onderwerp. Terugkijken? Dat kan hier.

'Kind is verborgen slachtoffer van detentie' - Schooljournaal

08-07-2015

Naar aanleiding van ons evaluatierapport van Wie let er op de kleintjes? werd Jodi Mak geïnterviewd door het tijdschrift van het Schooljournaal.

176 gemeenten vulden enquête Kinderen in Tel in

25-06-2015

Al enkele jaren maken wij inzichtelijk hoe het is gesteld met het welzijn van kinderen in Nederland in de vorm van Kinderen in Tel. De gegevens worden aangeboden op landelijk, maar ook op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Wij waren eigenlijk wel benieuwd wat gemeenten van onze databoeken vinden. Hoe gebruiken ze de data? En: wat kan er verbeterd worden? Onlangs hebben we een enquête uitgezet om hen dat te vragen en 176 gemeenten hebben de vragenlijst vervolgens ingevuld. Ons team is nu druk bezig met het verwerken van alle gegevens. De brochure met alle resultaten verschijnt eind juli.

In Trouw: 'Kroost staat in de kou als moeder de cel ingaat'

17-06-2015

Vandaag verscheen er een paginagroot artikel in dagblad Trouw naar aanleiding van ons rapport Evaluatie Wie let er op de kleintjes. In het artikel wordt duidelijk dat kinderen van gedetineerde moeders nauwelijks begeleid worden en dat vrijwilligersproject Wie let er op de kleintjes van Humanitas die hulp wel kan bieden, maar nog weinig bekendheid geniet. Onder andere onderzoeker Jodi Mak is voor de Trouw-productie geïnterviewd.

Proefschrift Arnt Mein (foto's verdediging en interview BNR Nieuwsradio)

16-06-2015

Sinds afgelopen vrijdag mag Arnt Mein de titel 'dr' voor zijn naam gebruiken. Hij promoveerde vrijdag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar uiteraard niet voordat hij zijn proefschrift De boete uit balans had verdedigd. Onderstaand enkele foto's van de dag.

Barometer Verwey-Jonker Instituut onderdeel SCP-publicatie over ouderenmishandeling

15-06-2015

Vandaag publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de bundel Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. In deze publicatie werden op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bronnen bijeengebracht met recente gegevens over ouderenmishandeling. 

Arnt Mein promoveert aan Erasmus Universiteit Rotterdam

12-06-2015

De afgelopen 7,5 jaar heeft Arnt Mein naast zijn functie als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut hard gewerkt aan zijn proefschrift 'De boete uit balans', over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. Vandaag verdedigt hij zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Hoe is het gesteld met diversiteit in de pleegzorg?

11-06-2015

Bij de vraagbaak van Kennisplatform Integratie & Samenleving kwam de volgende vraag binnenrollen: hoe is het gesteld met diversiteit in de pleegzorg? Hans Bellaart vertelt vandaag tijdens een conferentie van SMKK over het verkennende onderzoek dat vervolgens is opgezet. Het volledige rapport volgt binnen enkele weken, dus houd onze website www.kis.nl scherp in de gaten.

Fijn opgroeien, ook in armoede?

05-06-2015

Wat is volgens kinderen de definitie van armoede en hoe zouden ze het oplossen?

Symposium: Diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren

04-06-2015

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) houdt aanstaande maandag een symposium over het concept diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren. Marjolijn Distelbrink levert een bijdrage aan dit symposium.

Meedenken over doorontwikkeling Halt-straf

29-05-2015

Trees Pels denkt dinsdag 2 juni tijdens een expertmeeting bij Halt mee over de doorontwikkeling van de Halt-staf. Deze straf heeft als doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers. Zo worden de jongeren geconfronteerd met hun gedrag en de gevolgen daarvan, in de hoop dat zij inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Meer informatie over Halt en de Halt-straf is te vinden op hun website.

Publicatie in Journal of Child and Family Studies

27-05-2015

Maar liefst drie van onze onderzoekers schreven mee aan de publicatie Interparental Violence: Similarities and Discrepancies Between Narratives of Mothers and Their Children dat onlangs is verschenen het internationale Journal of Child and Family Studies. Majone Steketee, Trees Pels en Jodi Mak beschrijven hierin onder meer het effect op kinderen als zij geweld tussen hun ouders hebben meegemaakt.

Expertmeeting participatie jongeren met een beperking goed verlopen

22-05-2015

Het Verwey-Jonker Instituut en Lokaal15 hielden afgelopen donderdag een expertmeeting over het creëren van een betere toekomst voor jongeren met een (arbeids)beperking. Onze onderzoekers vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst.

Kinderombudsman: 'Houd kwetsbare jongere van 18 in de jeugdzorg'

21-05-2015

Vandaag verscheen een rapport van Kinderombudsman Marc Dullaert waarin hij oproept om snel een juridische maatregel in te stellen om kwetsbare jongeren die 18 jaar worden te dwingen in de jeugdzorg te blijven. Vooralsnog houdt de ondersteuning van jeugdzorg op wanneer jongeren 18 jaar worden. Terwijl vooral kwetsbare jongeren juist wel gebaat zijn met enige ondersteuning. Het Verwey-Jonker Instituut stipte al eerder dit probleem aan in het rapport (Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar.

Dag van de BOA: BOA's worden steeds professioneler

18-05-2015

Vandaag is het de dag van de BOA, voor de zevende keer op rij. Ruim 300 Buitengewoon Opsporingsambtenaren, zoals parkeerwachten en leerplichtambtenaren, komen samen in Utrecht om met elkaar te praten over hun werk. Onze collega Arnt Mein heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de functie van BOA en werd daarom geïnterviewd door zowel het RTL Nieuws als RTV Utrecht. BOA’s hebben vaak te maken met vooroordelen en onbegrip, ze worden niet altijd serieus genomen in hun functie en handhaving. Arnt wijst erop dat de BOA’s de afgelopen jaren een professionaliseringsslag hebben gemaakt en daar nog steeds in volle vaart mee bezig zijn. Wellicht ook daarom dat de VNG nu de taken van de BOA's verder wil uitbreiden.

Voorkomen uitsluiting prioriteit bij preventie radicalisering - KIS

06-05-2015

Een polariserende omgeving kan bij Marokkaanse en Turkse jongeren ervoor zorgen dat zij zich meer terugtrekken in hun eigen groep en zij een positievere houding ontwikkelen ten opzichte van geweld om deze groep te beschermen. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek waarvan het verslag onlangs verscheen in het International Journal of Intercultural Relations. Op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving praat Trees Pels verder over de gevaren van de wij/zij-verhoudingen en over het gebrek aan concreet beleid om ouders en professionals te ondersteunen bij de opvoeding en omgang met migrantenkinderen met betrekking tot het voorkomen van uitsluiting.

Praat mee over een betere toekomst voor jongeren met een beperking

29-04-2015

Professionals buigen zich woensdag 20 mei tijdens onze expertmeeting over het vraagstuk hoe een betere toekomst gecreëerd kan worden voor jongeren met een (arbeids)beperking. Het Verwey-Jonker Instituut en kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universteit hebben het grensvlak tussen Wmo en de Participatiewet verkend voor jongeren met een (arbeids)beperking en zijn daarvoor op zoek gegaan naar goede voorbeelden. De resultaten van dit project worden tijdens de meeting gepresenteerd. Daarna praten we graag na over onder meer welke tips we mee kunnen nemen voor het beleid van gemeenten, maar ook van bijvoorbeeld zorgaanbieders en sportverenigingen?

Groene handhavers als schoolvoorbeeld? - Toezine

23-04-2015

In de laatste editie van Toezine (magazine voor professionals in handhaving, toezicht en inspectie) staat een interview met Arnt Mein. In het artikel geeft hij toelichting op zijn rapport over de professionalisering van milieuboa's.

Boek Open grenzen, nieuwe uitdagingen

22-04-2015

Bestel het boek Open grenzen, nieuwe uitdagingen over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa.

Hoe burgerparticipatie kan bijdragen aan innovatie Wmo

21-04-2015

Hoe burgerparticipatie kan bijdragen aan innovatie binnen het Wmo-aanbestedingsproces is te lezen in het artikel Inkopen en uitvoeren met de burger van o.a. Monique Stavenuiter. Dit artikel is verschenen in de april/mei-editie van Sociaal Bestek en komt voort uit het rapport Lokaal sturen op de inzet van burgers, kan dat?

Eerste publicatie Kennisplatform Integratie & Samenleving in de media

20-04-2015

De dagbladen Trouw en  het Nederlands Dagblad besteedde vrijdag aandacht aan de allereerste publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Uit de Enquête gemeenten & nieuwe EU-migranten bleek onder meer dat 70 procent van de gemeenten die nieuwe migranten huisvesten knelpunten ervaren aangaande deze groep, maar tegelijkertijd 60 procent van deze gemeenten geen beleid heeft gericht op de nieuwe migranten. De factsheet is te vinden op de website van het kennisplatform.

Hans Bellaart gemist op Radio 5?

17-04-2015

Hans Bellaart gaf vorige week dinsdag een interview aan het radioprogramma Dichtbij Nederland. Hij vertelde onder meer over zijn ambities om binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving leraren te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen, zoals de recente aanslagen in Parijs. Het fragment is hier terug te luisteren.

Ons onderzoek in RTL Nieuws

14-04-2015

Het RTL Nieuws besteedde vanmorgen aandacht aan ons onderzoek In goede handen? De keuzen van migrantenouders rond voorschoolse educatie. Één van de conclusies van het onderzoek, het slechte imago van voorschoolse voorzieningen houdt moeders en kinderen weg, werd door hen opgepikt. Het journaal is hier terug te zien: http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-nieuws-132237/b9b23cde-59d8-3486-80b3-40abf2b1ccb7.
Het volledige rapport is hier te vinden.

Nieuwe website: Zorgin2030.nl

10-04-2015

De nieuwe website Zorgin2030.nl biedt vanaf vandaag kennisuitwisseling over toekomstgerichte innovatie in de zorg. Dit gebeurt aan de hand van good practices uit de broedplaatsen van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De website is een gezamenlijk initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en Zorginstituut Nederland. Zorgin2030.nl ondersteunt professionals in de zorg en andere betrokkenen en geeft hen concrete voorbeelden en handvatten voor de toekomst.

'Sleutel voor vrijheid en integratie ligt in het algemeen belang'

07-04-2015

Onder de kop 'Sleutel voor vrijheid en integratie ligt in het algemeen belang' verscheen gisteren op de website Sociale Vraagstukken een ingekorte versie van Hans Boutelliers essay ´Omstreden Vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht'. Deze uitgave verscheen onlangs bij uitgeverij Van Gennep en de Wiardi Beckman Stichting. Dit boek is te bestellen voor € 22.50 (excl. Verzendkosten) via info@wbs.nl

Bereikt de transitie in zorg en welzijn ook allochtonen?

03-04-2015

3-4-2015
Trees Pels stelt dat diversiteit niet goed verankerd is in het huidige beleid op het gebied van zorg en welzijn. Zij zegt dit in een interview met Zorg + Welzijn. Een sneak preview van het artikel is te vinden op de website. Het hele interview is te lezen in de april-editie van Zorg + Welzijn Magazine.

Congres: Naar nieuwe zorgberoepen

02-04-2015

2-4-2015
Het congres geeft een boeiende indruk van de noodzakelijke en mogelijke veranderingen in de zorg, in het bijzonder de structuur van de zorgberoepen, voor de komende jaren. De speciaal aangestelde Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van het Zorginstituut Nederland overhandigt hun advies aan de minister van Volksgezondheid. Ook zullen verschillende sprekers (waaronder Hans Boutellier) ingaan op de veranderingen die nog komen gaan.

'Docenten moeten anti-westerse uitspraken niet gelijk veroordelen'

31-03-2015

In het kader van het huidige radicaliseringsdebat schreven Hans Bellaart en Jamal Chrifi (beide werkzaam voor Kennisplatform Integratie & Samenleving) een opiniërend artikel dat gisteren verscheen in dagblad NRC. De strekking: maak er in de klas geen welles/nietes van en veroordeel als docent niet gelijk anti-westerse uitspraken. Hierdoor stopt de dialoog en kunnen jongeren niet openlijk praten over hun frustraties, gevoel van onrechtvaardigheid, leefwereld en over het kritisch bekijken van nieuwsfeiten. Het gehele artikel is hier te lezen.

Moeilijk bereikbare groepen in beweging krijgen?

26-03-2015

Het maandelijkse themagesprek van de Gemeente Utrecht staat morgen in het teken van sport en beweging. Niels Hermens geeft tijdens het programma zijn visie over hoe moeilijk bereikbare groepen in beweging te krijgen zijn. Wat wij nog meer doen op dit gebied is te vinden onder ons thema 'Sport'. Een voorbeeld is het rapport 'Centraal op het middenveld' waarin de mogelijkheden van sport bij gemeentelijke sociale opgaven staan beschreven. Ook met betrekking tot moeilijk bereikbare groepen.

Conferentie: De uitdagingen van superdiversiteit

25-03-2015

De uitdagingen en complicaties van een superdiverse samenleving staan donderdag 23 april centraal tijdens de conferentie Super-diverse!, The challenges of a new paradigm for research and practice van The Hague University of Applied Sciences. Susanne Wessendorf (University of Birmingham) en Dirk Geldof (Universities of Antwerp and Brussel) geven een lezing en daarnaast zijn er bijdrages van diverse onderzoekers en deskundigen, waaronder ons wetenschappelijk directeur Hans Boutellier.

Welkom op onze nieuwe website

12-03-2015

Welkom op onze vernieuwde website! Onze website heeft de afgelopen maanden een grondige metamorfose doorstaan en voor u ziet u het resultaat. Zo hebben we voor het bezoekersgemak onze publicaties ingedeeld op thema. Wie bijvoorbeeld alles wil weten over de ontwikkelingen in de zorg, klikt door naar het thema vol (recente) publicaties en lopende projecten.

Presentatie Kennisplatform Integratie & Samenleving op 16 april

11-03-2015

De eerste resultaten van ons programma Kennisplatform Integratie & Samenleving worden donderdag 16 april gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst. Daarnaast laten wij onze nieuwe website zien en is er volop ruimte voor discussie, het stellen van vragen en het geven van suggesties voor nieuwe projecten en samenwerking.
Meer informatie over het kennisplatform is te vinden op de bijbehorende website: www.kis.nl.