Evaluatie Hendig

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 19-03-24
Begin 2019 ging de pilot Hendig van start in de gemeente Peel en Maas. In deze pilot wordt gewerkt aan het verbeteren van de situatie van jeugdigen en hun gezin, met indicatievrije hulp en het werken vanuit expertises in plaats van organisaties. Centraal staat niet het aanbod van jeugdhulp, maar de hulpvraag, behoeften en mogelijkheden van het gezin. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze werkwijze.

Met de pilot Hendig heeft de gemeente Peel en Maas een benadering ontwikkeld in de hulp aan jeugdigen en gezinnen, passend bij de lokale context en gebaseerd op jarenlang denken, doen en doorontwikkelen. Hendig komt dan ook niet uit de lucht vallen, maar is een uitvloeisel van ontwikkelingen in beleid, praktijk en financiën die hun oorsprong kennen ver voor de decentralisaties en de gemeentelijke fusie waarmee de gemeente Peel en Maas in 2010 ontstond. Niet voor niets is de gemeente in 2021 opgenomen in het onderzoek Eigenwijs Transformeren, als voorbeeld van een gemeente die de jeugdhulp op eigen wijze heeft ingericht.

Kenmerkend voor deze pilot is dat de aanpak in de opzet eenvoudig is gebleven: het is geen methodische aanpak, maar een benadering met enkele hoofdingrediënten, een tiental uitgangspunten en ruime beweegvrijheid voor beroepskrachten. Centraal in de aanpak is de ‘expertisetent’, een casusoverleg tussen professionals van diverse expertises, waarin samen met gezinsleden aan oplossingsrichtingen gewerkt wordt.

Aanbevelingen

Met Hendig is een stevig fundament neergezet voor passende hulp voor jeugdigen in Peel en Maas. De eerste aanbeveling van het onderzoek is dan ook om Hendig voort te zetten. In het rapport geven we verder een aantal aanbevelingen waar de werkwijze mee versterkt kan worden, om nog beter aan te sluiten bij de oorspronkelijke uitgangspunten van de aanpak. Zo is het belangrijk om te werken aan een meer open, maar richtinggevende gespreksvoering in de ‘expertisetent’ (multidisciplinair overleg). Ook speelt het sociaal netwerk en de gemeenschap nog maar een kleine rol in de oplossingsrichtingen van Hendig. De aanpak kan verder gebaat zijn bij het toepassen van een verklarende analyse van hulpvragen van gezinnen. Tot slot kan een (minimale) vorm van dossiervoering helpen bij overdrachten en analyse van de hulpvraag.

Onderzoekers

  • Maarten Kwakernaak
  • Anna JansmaOnderzoeker

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: