Wat als het geweld niet stopt?

Een longitudinale studie naar de langere termijn gevolgen van partnergeweld en kindermishandeling voor kinderen
PublicatiesGepubliceerd op: 19-06-20
Hoe gaat het nu met de gezinnen die in de periode 2009 – 2011 aangemeld waren vanwege partnergeweld bij een meldpunt of hulpinstelling in een van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht? In opdracht van deze vier gemeenten en het Ministerie van VWS zijn in deze periode 211 gezinnen voor anderhalf jaar gevolgd, waarbij ze op drie momenten een vragenlijst invulden (Tierolf et al., 2014). Nu is bij deze gezinnen een vervolgmeting (vierde meting) gedaan. Het doel van deze vervolgmeting was om inzicht te krijgen in de langere termijn gevolgen van huiselijk geweld. En om erachter te komen welke factoren belangrijk zijn voor het welzijn van ouders en kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld.

Van de 211 gezinnen hebben we 76 gezinnen bereikt en bereid gevonden om opnieuw een vragenlijst in te vullen over het geweld dat (nog steeds) speelt in het gezin, het welbevinden en persoonlijk functioneren van ouders en kinderen, (opvoed)problemen die spelen in het gezin en de hulpverlening die het gezin het afgelopen jaar heeft gehad.

We zien nu – ruim zes jaar na de melding – een duidelijke verbetering wat betreft het welbevinden van ouders en kinderen. Daarentegen is er nog steeds een groep jongeren die te maken heeft met een of meerdere problemen, zoals traumaklachten, emotionele onveiligheid, een onveilige hechting of probleemgedrag. Ook is bij het merendeel van de gezinnen nog steeds sprake van geweld (partnergeweld en/of kindermishandeling). Een belangrijke bevinding is dat een afname van geweld niet resulteert in een verbetering van het welzijn van ouders en kinderen, maar dat als het geweld volledig gestopt is het welzijn van kinderen en ouders wel significant verbetert. Tot slot zien we dat een groot aantal kinderen geen hulp krijgt, ook niet als ze probleemgedrag vertonen. Om te voorkomen dat deze kinderen later zelf in een gewelddadige relatie terechtkomen, is het van belang om het gezin effectief en zo nodig langdurig te ondersteunen zodat het geweld stopt en gewerkt kan worden aan herstel.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: