Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken
PublicatiesGepubliceerd op: 29-09-22
Om het leefklimaat in kwetsbare wijken structureel te verbeteren zijn nieuwe oplossingen en werkwijzen nodig. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een integrale wijkaanpak.

Begin juli lanceerde minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hierin zijn 20 focusgebieden aangewezen waar sprake is van een dermate ernstige cumulatie van opgaven en problemen, dat een langlopende integrale wijkaanpak nodig is.

In het praktijkboek, dat in samenwerking met Platform31 is gemaakt, zijn lessen en inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek vertaald in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden. De praktijkvoorbeelden zijn zowel verzameld in de focusgebieden die deel uitmaken van het Nationaal Programma, als in andere wijken. Het praktijkboek vormt een uitwerking van het afwegingskader dat het Verwey-Jonker Instituut, als onderdeel van de kennissynthese ‘Perspectief bieden‘ in opdracht van het ministerie van BZK ontwikkelde.

In deze eerste editie staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren. De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden is volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Nu in steeds meer wijken de uitvoeringsfase aanbreekt, valt ook op dit terrein veel te leren.

Het praktijkboek is een uitgave van het kennis- en leernetwerk WijkWijzer, dat de uitvoeringspraktijk de komende jaren op de voet blijft volgen. Nieuwe lessen en inzichten krijgen een plaats in het volgende deel van dit praktijkboek.

Financiële strategie

In het vervolg op dit praktijkboek gaan het Verwey-Jonker Instituut en Platform31 in op het maken van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Lees het ‘Slagkracht in de wijk: financiële strategie voor de wijkaanpak’ hier.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: