Drs. Matthijs Uyterlinde

Senior onderzoeker

Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan betere wijken, waar mensen gezond en met plezier wonen en mee kunnen doen in de samenleving

Matthijs Uyterlinde
Al ruim twintig jaar houd ik me als onderzoeker bezig met leefbaarheid. Wat zijn de effecten van landelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op het dagelijks leven van burgers? Hoe kunnen we beleid zo inrichten en organiseren dat dit de kwaliteit van leven van bewoners ten goede komt?

Als kwalitatief onderzoeker sta ik graag midden in de praktijk. In tientallen gemeenten interviewde ik bestuurders, beleidsmakers, sociale professionals en bewoners over wat werkt om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In de stad, maar ook in het landelijk gebied en in regio’s met bevolkingsdaling.

De afgelopen jaren legde ik de verbinding tussen leefbaarheid en duurzaamheid. Samen met Platform31 en Nyenrode Business Universiteit onderzoek ik in het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken sinds 2018 hoe de energietransitie als vliegwiel kan fungeren om de kwaliteit van leven in kwetsbare wijken te verbeteren.

Daarnaast heb ik veel ervaring met verkennende studies, actieonderzoek en evaluaties over uiteenlopende onderwerpen. Van effectieve interventies voor energiearmoede, tot regionale verschillen in het gebruik van sociaal domeinvoorzieningen en de arbeidsmarktkansen voor mbo-jongeren in krimpregio’s. Als expert op het terrein van leefbaarheid en wijkaanpak verzorg ik regelmatig lezingen en workshops.

Drs. Matthijs Uyterlinde

Senior onderzoeker

Externe publicaties (selectie)

Hooft, S. ‘t, M. Uyterlinde & J. van der Ham (2021). Balanceren en bijeenbrengen. Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M., J. van der Velden & R. Bouwman (2020). Wijk in zicht. Kwalitatief onderzoek naar de dynamiek van leefbaarheid in kwetsbare wijken. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M., M. Fokkema & E. Can (2020). Werken aan opgaven in de wijk. Gebiedsgerichte organisatiemodellen in vier gemeenten. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M. & A. van Hal (2019). Kansen voor betere wijken. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4, 18-23.

Uyterlinde, M., A. van Hal, A. Kunst, M. Coen & R. Bouwman (2019). Betere wijken dankzij de energietransitie? Analyse van (koppel)kansen en dilemma’s in vijftien kwetsbare wijken. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M. & R. Dorenbos (2019). Vernieuwingskracht in krimpgebieden. Evaluatie Experimenten Bevolkingsdaling derde ronde. Den Haag: Platform31.

Visser, A.J. & M. Uyterlinde (2019). Aardgasvrije wijken: op weg naar integrale wijk- vernieuwing? Ruimte & Wonen, 1.

Uyterlinde, M. (2018). Dalende leefbaarheid is geen nieuws, wel prioriteit. Socialevraagstukken.nl, 17 november 2018.

Uyterlinde, M. & N. Gastkemper (2018). Naar een wendbare wijkaanpak. Het waarom en hoe van lokaal gestuurde wijkvernieuwing. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M., R. Dorenbos, Engbersen R. & I. Bronsvoort (2018). Lerend werken en werkend leren. Innovaties in het mbo in dunbevolkte gebieden. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M. & N. Gastkemper (2017). Aan de slag in kwetsbare wijken. Staalkaart van aanpakken en initiatieven voor vitale wijken. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M. & J. van der Velden (2017). Kwetsbare wijken in beeld. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M. & D. Lagunas (2017). Amerikaanse professor waarschuwt voor segregatie Nederlandse wijken: ‘Do not go there’. Socialevraagstukken.nl, 13 januari 2017.

Engbersen, R. en M. Uyterlinde (2017). Regionale verschillen geduid. Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein. Den Haag: Platform31.

Uyterlinde, M., T. Lupi & K. van Dijken (2017). Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Den Haag: Platform31.

Straver, K., A. Siebinga, J. Mastop, M. de Lidth, P. Vethman & M. Uyterlinde (2017) Rapportage Energiearmoede. Effectieve interventies om energie efficiëntie te vergroten en energiearmoede te verlagen. Amsterdam: ECN.

Brunsting, S., M. Uyterlinde, M. Pol, S. Breukers, R. Mourik, J. Backhaus & T. Mathijsen (2013). Beleid voor gedragsbeïnvloeding: een thematische vergelijking. Amsterdam: ECN/DuneWorks.

Lub, V. & M. Uyterlinde (2012). Evaluating State-promoted Civic Engagement and Participation of Vulnerable Groups: The Paradoxical Policies of the Social Support Act in the Netherlands. Journal of Social Policy, 41, 2, 373-390.

Uyterlinde, M. & R. Oude Ophuis (2012). Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken. Evaluatie aanpak bloemkoolwijken. Rotterdam: SEV.

Lub, V., L. Schotanus & M. Uyterlinde (2010). ‘Als meedoen een dogma wordt. De participatieparadoxen van de Wmo’. In: I. Verhoeven & M. Ham (red.), Brave burgers gezocht. De grenzen van de activerende overheid. Amsterdam: Van Gennep.

Uyterlinde, M., V. Lub, N. de Groot & A. Sprinkhuizen (2009). Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht. Utrecht: MOVISIE.

Veldboer, L., R. Engbersen, J.W. Duyvendak & M. Uyterlinde (2008). Helpt de middenklasse? Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken. Den Haag: NICIS.

Uyterlinde, M., S. van Arum, R. Engbersen, V. Lub & K. Schaake (2007). Kiezen voor de stad. Kwalitatief onderzoek naar de vestigingsmotieven van de allochtone middenklasse. Den Haag: Ministerie van VROM/WWI.

Uyterlinde, M., R. Engbersen & V. Lub (2007). ‘Contactleggingskunde’. In: L. Veldboer, J.W. Duyvendak & C. Bouw (red.), De mixfactor: integratie en segregatie in Nederland. Amsterdam: Boom.

Engbersen, R., M. Uyterlinde, S. van Arum & A. van der Kooij (red) (2005). Dorpsbewoners maken het dorp. Toolkit bewonersparticipatie platteland. Utrecht: NIZW.

 

Minder filtersMeer filters
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Integrale behandeling van gezinsleden bij huiselijk geweld

 • Katinka Lünnemann,
 • Milou Lünnemann
ISBN 978-94-6409-155-7Download deze publicatie
Sociaal domein 2022

Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis

 • Andrew Britt,
 • Maarten Kwakernaak,
 • Freek de Meere,
 • Leyla Reches,
 • Ines Schell-Kiehl,
 • Nienke de Wit,
 • Peter Rensen,
 • Radboud Engbersen,
 • Onno de Zwart,
 • Marije Voorwinden
ISBN 978-94-6409-181-6Download deze publicatie
Buurten en leefbaarheid 2022

Ontwerpende Sociale Effecten Rapportage Den Haag

 • Freek de Meere,
 • Matthijs Uyterlinde,
 • Anneke Brock
ISBN 978-94-6409-149-6Download deze publicatie
Armoede en schulden 2022

Nauwe banden, meer effect?!

 • Inti Soeterik,
 • Jeroen Vlug,
 • Ahmed Hamdi,
 • Ruth Yohannes,
 • Donya Yassine
ISBN 978-94-6409-176-2Download via kis.nl
Diversiteit 2022

Inclusief communiceren met inwoners

 • Inti Soeterik,
 • Mariam Badou,
 • Ilham El-Masoudi,
 • Serena Does
ISBN 978-94-6409-169-4Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2022

Het werk van de regievoerder inburgering

 • Inge Razenberg,
 • Marjan de Gruijter
ISBN 978-94-6409-173-1Download via www.kis.nl
Diversiteit 2022

Monitor discriminatie bij woningverhuur 2022

 • Arwen Hoogenbosch,
 • Bas Tierolf,
 • Marte Sikkema,
 • Maarten Kwakernaak,
 • Amella Mesic
ISBN 978-94-6409-163-2Download deze publicatie
Wet inburgering 2021 2022

Handreiking Inburgeringsplichtige gezinsmigranten

 • Marjan de Gruijter,
 • Inge Razenberg
Download via www.divosa.nl
Onderwijs en ontwikkeling 2022

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voortgezet onderwijs?

 • Suzan de Winter-Koçak,
 • Leyla Reches
ISBN 978-94-6409-168-7Download via www.kis.nl