Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere

Onderzoeksverslag en advies
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Voor de gemeente Almere heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs. In de gemeente Almere wordt sinds april 2011 het convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs 2011-2014 uitgevoerd. Deze overeenkomst is opgesteld door de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs in Almere, de Pabo Almere en de gemeente Almere. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs in Almere te verbeteren. Een van de doelstellingen die in 2014 bereikt moeten zijn, is dat ouders meer betrokken zijn bij het onderwijs, aangezien ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage levert aan verbetering van de leer- en schoolresultaten van leerlingen.

Ter voorbereiding hierop heeft het Verwey-Jonker Instituut verkennend onderzoek uitgevoerd op zes voortgezet onderwijsscholen in Almere naar de manieren waarop zij ouders (willen) betrekken. Ouderbetrokkenheid betreft de bijdrage die ouders via hun betrokkenheid bij en participatie in het onderwijs leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde: Wat zijn best practices op het gebied van ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs, en welke lering is daar uit te trekken voor toepassing in de Almeerse context?

Naast het onderzoeksverslag verschenen er een brochure en een film over Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: