Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Film Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs in Almere
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen!
De gemeente Almere werkt wordt sinds april 2011 met het convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs 2011-2014. Deze overeenkomst is opgesteld door de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs in Almere, de Pabo Almere en de gemeente Almere.

In het convenant staan afspraken om de kwaliteit van het onderwijs in Almere te verbeteren. Een van de doelstellingen die in 2014 bereikt moeten zijn, is dat ouders meer betrokken zijn bij het onderwijs. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leer- en schoolresultaten van leerlingen. Daarom wordt in het schooljaar 2012-2013 op diverse Almeerse voortgezet onderwijsscholen extra ingezet op het betrekken van ouders bij de opleiding van hun kind.

Ter voorbereiding hierop heeft het Verwey-Jonker Instituut verkennend onderzoek uitgevoerd op zes voortgezet onderwijsscholen in Almere naar de manieren waarop zij ouders (willen) betrekken.

Deze brochure geeft beknopt de resultaten van het onderzoek weer. Daarnaast bevat de brochure informatie voor scholen die meer willen weten over ouderbetrokkenheid en hiermee concreet aan de slag willen.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met LEA Almere

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: