Medewerkers

Dr. Asia Sarti

Functie: Onderzoeker
Email: ASarti@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, Opvoeding, en Onderwijs
Onderzoeksthema's: Kinderen, kinderparticipatie, armoede, overgewicht en obesitas, jeugdhulpverlening, jongerenwerk.

Dr. Asia Sarti werkt sinds juni 2019 voor het Verwey-Jonker Instituut. Zij heeft kennis op het terrein van de belevingswereld van jeugdigen uit kwetsbare groepen. Zoals kinderen uit arme gezinnen, kinderen die met jeugdhulpverlening te maken hebben en kinderen die huiselijk geweld en verwaarlozing hebben meegemaakt. ‘Er is óver deze groep kinderen veel geschreven, maar we weten nog weinig van wat er in hen omgaat. Wat drijft deze kinderen en hoe kunnen we eraan bijdragen dat het in hun leven beter gaat? In 2017 promoveerde Asia aan de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam op de beleving van kinderen in armoede.

Om de focus op de belevingswereld van de kinderen te richten, gebruikt Asia graag de PAR methode. ‘Deze methode is participatief, betrekt de doelgroep actief bij het onderzoek. En geeft de onderzoeksresultaten ook aan hen terug’. Ook zet Asia regelmatig de tijdlijnmethode in. Deze methode is een hulpmiddel om binnen een projectgroep, een netwerk of samenwerkingsverband een gezamenlijk beeld te vormen van de voortgang van een project (tussenevaluatie) of de resultaten van een project (eindevaluatie). Alle betrokkenen bij het project benoemen de voor hen meest markante gebeurtenissen uit het project. Deze worden op een tijdlijn geplaatst en gezamenlijk besproken om zo de inzichten te delen en tot een gemeenschappelijk beeld van het project te komen.

Asia studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Van 2012 tot 2018 was Asia als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Faculteit der bètawetenschappen. Haar aandachtsgebieden waren perspectieven van kinderen op (interventies gericht op) overgewicht en obesitas. En perspectieven van diverse groepen jeugdigen en hun ouders op gezondheid en gezondheidsbevordering.

Van 2017 tot 2018 deed ze voor de Raad van Kinderen in Den Haag onderzoek naar de ideeën van kinderen over de inrichting van de Raad van Kinderen. En van april 2018 – juni 2019 was ze als onderzoeker/projectleider betrokken bij het lectoraat Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam. Het Nederlandse jongerenwerk was haar aandachtsgebied. Ze deed hier met name praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs.

Publicaties

Extra publicaties

2018 - Sarti, A., Dedding, C. & Bunders, J.F.G. Beyond a deficiencies approach: Towards a more integral representation of the everyday life of children growing up in contexts of poverty. Qualitative Social Work.
2017 - Sarti, A. Rapportage Raad van Kinderen Den Haag. In opdracht van Stichting Leergeld Den Haag.
2016 - Sarti, A., Lems, E. & Dedding, C. Gezelligheid, gezondheid en gewicht: Exploratieve studie naar de beleving en dagelijkse realiteit van jonge meiden met (dreigend) overgewicht in Amsterdam Noord en Zuidoost en de lessen die zij hebben voor (zorg)professionals. In opdracht van de gemeente Amsterdam/AAGG.
2015 - Sarti, A. Armoede, daar zijn (geen) woorden voor. In opdracht van Stichting Leergeld Den Haag.