Em. prof. dr. Trees Pels

Senior onderzoeker en adviseur kwaliteit KIS

De drijfveer in mijn werk: er aan bijdragen dat ouders en kinderen met een migratieachtergrond het gevoel hebben dat ze er mogen zijn, in verbinding met hun naasten én de bredere samenleving. En dat ze in hun opvoeding en ontwikkeling kunnen rekenen op ondersteuning van inclusief werkende voorzieningen.

Trees Pels
Vanwege mijn senioriteit ligt het accent op ondersteuning van jongere (senior) onderzoekers bij de uitvoering van onderzoek en advisering bij het doordenken van grote lijnen. Daarnaast draag ik bij aan de kwaliteit van KIS-producten, door mee te denken over ingediende portaalvragen, zonodig onderzoeken te begeleiden en de eindversie van KIS-rapporten mee te lezen. Daarnaast ben ik ook vertrouwenspersoon van het instituut.

Ik werk sinds 2002 bij het instituut en mijn eerste grote klus betrof het met collega’s uitgevoerde onderzoek voor de ‘commissie Blok’ die voor de Tweede Kamer het slagen/falen van het integratiebeleid naging. Het instituut kwam door dit onderzoek in een mediastorm terecht, maar het leverde uiteindelijk reputatiewinst op.  

Een tweede belangrijk traject is de academische werkplaats Tienplus, in 2009 toegekend door ZonMw voor onderzoek naar diversiteit in de zorg voor jeugd en gezin. Vanaf 2015 is Tienplus voortgezet als Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam  (KeTJA), en vanaf 2020 als KeTJAA, met uitbreiding naar de regio rondom Amsterdam.  

De derde belangrijke lijn is KIS, waarin diversiteit en inclusief werken centraal staat, de rode draad in al mijn werk. Daarbij ligt voor mij het accent op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen met een migratieachtergrond (in gezin, kinderopvang, onderwijs, jongerenwerk, jeugdteams, zorg), evenals op (inclusief) werken in voorzieningen.  

Ten slotte heb ik een aantal onderzoeken gedaan naar (de pedagogische kwaliteit van) moskeeonderwijs, een in Nederland en internationaal nog zeer onontgonnen terrein.  

Em. prof. dr. Trees Pels

Senior onderzoeker en adviseur kwaliteit KIS

Externe publicaties

 • 2021 Boendermaker, L. Distelbrink, M. Goor van, R. Pels, T. Werken in wijkteams jeugd. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 • 2018 Pels, T. (2018). ‘Help ouders hun kinderen te leren omgaan met pluriformiteit’: Afscheidslezing: Het gesprek is een brug’
 • 2016 Van Bergen, D. D., Ersanilli, E. F., Pels, T. V. M., & De Ruyter, D. J. (2016). Turkish-Dutch Youths’ Attitude Toward Violence for Defending the In-Group: What Role Does Perceived Parenting Play?. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. Advance online publication.
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning. In: P. Smeyers, S. Ramaekers, R. van Goor en B. van Obbergen (reds). Inleiding in de pedagogiek. Thema’s en basisbegrippen, pp. 137-151. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Wijkteams jeugd: omgaan met (etnische) diversiteit. In: R. Fukkink en R. Oostdam (reds) Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam, pp. 195-205. Bussum: Coutinho.
 • 2016 Van Mourik, K., Crone, M.R., Pels, T., & Reis R. (2016). Parents’ beliefs about the cause of parenting problems and relevance of parenting support: Understanding low participation of ethnic minority and low socioeconomic status families in the Netherlands. Children and Youth Services Review, 6, 345–352.
 • 2016 Verhulp, E. E., Stevens, G. W. J. M., Pels, T. V. M., Van Weert, C. M. C., & Vollebergh, W. A. M.(2016, October 6). Lay Beliefs About Emotional Problems and Attitudes Toward Mental Health Care Among Parents and Adolescents: Exploring the Impact of Immigration. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. Advance online publication.
 • 2015 Pels, T., Van Rooij, F.B., & Distelbrink, M. (2015). The Impact of Intimate Partner Violence (IPV) on Parenting by Mothers Within an Ethnically Diverse Population in the Netherlands. Journal of Family Violence, 30(8), 1055-1067.
 • 2015 Van Bergen D., Feddes, A.F., Doosje, B., & Pels, T.V.M. (2015). Collective identity factors and the attitude toward violence in defense of ethnicity or religion among Muslim youth of Turkish and Moroccan Descent, International Journal of Intercultural Relations, 47, 89–100.
 • 2015 Distelbrink, M., & Pels, T. (2015). Sekseverschillen, onderwijs, religie in de opvoeding. Bucx, F. & De Roos, S. (Red.) Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning, pp. 103-126. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015 Van Rooij, F.B., Aalken van der Schuur. W., Steketee, M., Mak, J., Pels, T. (2015). Interparental Violence: Similarities and Discrepancies Between Narratives of Mothers and Their Children. Journal of Child and Family Studies.
 • 2014 Pels, T. (2014) Dilemmas of educating Muslim children in the Dutch immigration context. In M. Sedgwick (ed.), Making European Muslims. Religious socialization among young Muslims in Scandinavia and Western Europe, pp. 56-73. New York & London: Routledge.
 • 2013 Bouwstenen voor gemeentelijk preventiebeleid. Signalering, bereik en toeleiding naar hulp bij migrantenjeugd. Presentatie op YouTube van Trees Pels tijdens het festival ‘Voor de jeugd’, 7 oktober 2013 Westergasfabriek Amsterdam.
 • 2013 Bergen, D. van, & Pels, T. (2013). Goed contact met opvoeder maakt mild. Jeugd en Co, 7(4), 22-23.
 • 2013 Seminar Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. Videoverslagen Seminar: op zoek naar een nieuwe pedagogische impuls, 28 februari 2013. Op YouTube zijn de videoverslagen beschikbaar van de sprekers Wethouder Burgerschap en Diversiteit van Amsterdam, Andrée van Es, dr. Tjeert Othof (VU), prof. dr. Doret de Ruyter (VU), prof. dr. Hans Boutellier (VU/Verwey-Jonker Instituut) en prof. dr. Trees Pels.
 • 2013 “Liever een dubbele loyaliteit dan de banden verbreken” (Interview met Trees Pels). (2013). Binding, blad over pleegzorg, 17(2), 16-17.
 • 2013 Zonderop, Y. (2013). Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam (Interview met Trees Pels in hoofdstuk 4: Uitdagingen voor coproductie in de sociale sector). In W. Boon & W. Horlings (red.), Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken (pp. 48-52). Den Haag: Rathenau Instituut.
 • 2012 Pels, T. (2012). Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs. Pedagogiek, 32(2), 180-196.
 • 2012 Distelbrink, M., & Pels, T. (2012). Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG: Uitdagingen voor gemeenten en professionals. Pedagogiek, 32(1), 67-81.
 • 2012 Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Pels, T., & Ruijter, D.J. de. (2012). The Influence of Education and Socialization on Radicalization: An Exploration of Theoretical Presumptions and Empirical Research. Child and youth Care Forum, 41(3), 311-325.
 • 2012 Pels, T., & Boutellier, H. (2012). Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing. In H. Jumelet & J. Wenink (red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 59-71). Amsterdam: SWP (http://zorgvooronszelf.swpbook.com/).
 • 2012 Distelbrink, M., & Pels, T. (2012). Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG: Uitdagingen voor gemeenten en professionals. Pedagogiek, 32(1), 67-81.
 • 2012 Doornenbal, J., & Pels, T. (2012). Hét gezin bestaat niet. In J. Hermes, P. Naber, & A. Dieleman (red.), Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en populaire cultuur (pp. 49-71). Bussum: Coutinho (tweede, herziene druk).
 • 2011 Pels, T. (2011). Wat vindt…Trees Pels: Een positief opvoedingsklimaat stimuleren én diversiteitsgevoelig werken. SO&T Nieuwsbrief, 2(3), 4.
 • 2011 Pels, T. (2011). Opvoeding, ouderschap en etniciteit:. In N. Duits & J.A.C. Bartels (red.), Handboek Jeugdpsychiatrie en Recht: Wetgeving, zorgveld en praktijk (pp. 39-46). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Pels, T., & Ruijter, D.J. de. (2011). The influence of education and socialization on radicalization: An exploration of theoretical presumptions and empirical research. Child and youth care forum, Online first (DOI: 10.1007/s10566-011-9155-5).
 • 2011 Pels, T., & Ruyter, D.J., de. (2011). De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: Overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis. Pedagogiek, 31(2), 117-133.
 • 2011 Pels, T., Steketee, M., & Lünnemann, K. (2011). Deel IV: Conclusies en beleidsimplicaties. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 185-228). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Pels, T., Distelbrink, M., Tan, S., & Lünnemann, K. (2011). Deel II: De moeders. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 39-125). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Lünnemann, K., Pels, T., & Tan, S. (2011). Deel I: Het onderzoek. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 1-38). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Veen, V.C., Stevens, G.W.J.M., Doreleijers, T.A.H., Dekovic, M., Pels, T., & Vollebergh, W.A.M. (2011). Ethnic differences in the mother-son relationship of incarcerated and non-incarcerated male adolescents in the Netherlands. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5(1), 23. Ontleend aan http://www.capmh.com/content/5/1/23
 • 2010 Keulen, A. van, Beurden, A. van, & Pels, T. (2010). Van alles wat meenemen: Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland. Bussum: Coutinho. (Derde herziene druk).
 • 2010 Komter, A., Voorpostel, M., & Pels, T. (2010) Not Accepted by the Family: “Being Difficult” or “Being Different”? Journal of Family Issues, 32(2), 237-264.
 • 2009 Pels, T. (2009). ‘Osman en zijn eer’ en ‘Eerbaar en autonoom’, columns in: J. van der Zwaard, J. Janssen, S. Keuzenkamp en F. Outmany (red.). Dwarse vrouwen. Verbindingen en verbeeldingskracht. Uitgeverij Aksant. Flyer boek
 • 2009 Pels, T. (2009). De vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders. In P. Dekker & J. de Hart (red.), Vrijwilligerswerk in meervoud: Civil society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 130-152). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau SCP / CBS.
 • 2009 Distelbrink, M., Meeuwesen, L., & Pels, T. (2009). Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen: Verslag van een preliminair onderzoek. Kind en adolescent, 30(1), 36-51.Komter, A., Voorpostel, M., & Pels, T. (2009). Niet geaccepteerd door de familie: Een kwestie van ‘moeilijk zijn’ of ‘anders zijn’? Mens en maatschappij, 83(1), 46-72.
 • 2009 Leeman, Y., & Pels, T. (2009). Bürgerschaftliche Erziehung im höllandischen multi-ethnischen Kontext. In K. Sauer & J. Held (red), Wege der Integration in heterogenen Gesellschaften: Studien (pp. 178-192). Wiesbaden: VS Verlag für vergleichende sozialwissenschaften.
 • 2008 Pels, T. (2008). The tension between learning and socializing with peers: Disengagement and pedagogical context in two multi-ethnic junior classes in the Netherlands. In M. Hajer & T. Koole (eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms: Mechanisms of inclusion and exclusion (pp. 197-235). Amsterdam: Aksant.
 • 2008 Pels, T. (2008). De pedagogische omgeving van nieuwe Nederlanders. In I. Weijers & Ch. Eliaerts (red.), Jeugdcriminologie: Achtergronden van jeugdcriminaliteit (pp. 315-337). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2008 Pels, T. (2008). Deel IV: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst. In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4: Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 183-199). Den Haag: Ministerie van Justitie / WODC.
 • 2008 Pels, T. (2008). Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst.. In D. Brons, N. Hilhorst & F. Willemsen (Red.), Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 183-196). Den Haag: WODC.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen van en omgaan met radicalisering: Eindverslag. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Pels, T., & Sproet, M. (2008). Opvoedingsondersteuning aan allochtone ouders: Vraag en aanbod. JGZ, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 40(3), 64-66.
 • 2008 Duyvendak, J.W., Pels, T.,& Rijkschroeff, R., (2008). A multicultural paradise? The cultural factor in Dutch Integration policy. In: J.H. Hochschild, & J.H. Mollenkopf. (2008). Bringing outsiders in. New York: Cornell Unicersity Press.
 • 2008 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2008). Evaluatie van het Lesprogramma “Thuis in burgerschap”: Sociale integratie en actief burgerschap van Pharos. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (interne publicatie)
 • 2007 Pels, T. (2007). Sociale cohesie, diversiteit en opvoeding. Inleiding nationaal debat ‘Europees jaar voor gelijke kansen voor iedereen’. (VNG, Den Haag, 10 mei 2007).
 • 2007 Pels, T. (2007, 3 mei). Opvoedcrisis overstijgt niveau van het gezin. De Volkskrant, p. 13.
 • 2007 Pels, T., & Haan, M. de. (2007). Socialization practices of Moroccan families after migration: A reconstruction in an ‘acculturative arena’. Young, Nordic journal of youth research, 15(1), 71-91.
 • 2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
 • 2007 Demant, F., & Pels, T. (2007). Islam en gender bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Pedagogiek, 26(2), 157-171.
 • 2007 Doornenbal, J., & Pels, T. (2007). Hét gezin bestaat niet. In J. Hermes, P. Naber, & A. Dieleman, Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur (pp. 38-52). Bussum: Coutinho.
 • 2007 Haan, M. de, & Pels, T. (2007). Onderwijs in de toekomst: een pleidooi voor om-scholing. In Onderwijsraad, Alternatieven voor de school (pp. 51-71). Den Haag: Onderwijsraad. Te vinden op: http://www.minocw.nl/documenten/46490b.pdf
 • 2007 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T., & Crijnen, A.A.M. (2007). Problem behaviour and acculturation in Moroccan immigrant adolescents in the Netherlands: Effects of gender and parent-child conflict. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(3), 310-317.
 • 2006 Pels, T. (2006). Belachelijk (column). 0/25: vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11(10), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Communicatie in Marokkaanse gezinnen. Lezing bijeenkomst ‘De wereld van onze kinderen’. Utrecht, Stichting Al Amal/FORUM, 26-11-2006.
 • 2006 Pels, T. (2006). De Turkse opvoeder (column). 0/25, Vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11(8), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Hart op de tong (column). 0/25:// vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11//(9), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Oranje [column]. 0/25:// vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11//(7), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). North Africans: Child rearing in Moroccan families. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 59-99). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Pels, T. (2006). Respect van twee kanten: Socialisatie en lastig gedrag van Marokkaanse jongens. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 143-156). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Nijsten, C. (2006). Eenheid en diversiteit in opvoeding. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 47-76). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Vollebergh, W. (red.) (2006). Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: een overzicht van recent onderzoek in Nederland. Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Vollebergh, W. (2006). Ontwikkeling en opvoeding van allochtone kinderen: Agenda voor de toekomst – Epiloog. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 157-165). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., Dekoviç, M., & Model, S. (2006). Cultural diversity and its impact on child rearing and family support. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 3-23). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Pels, T., Distelbrink, M., & Geense, P. (2006). Fatherhood in the migration context: The division of family tasks as perceived by Chinese , Creole-Surinamese and Moroccan fathers in the Netherlands. Paper presented at the 18th IACCP Congress, Spetses/Greece 11-15 july 2006.
 • 2006 Pels, T., Nijsten, C., Oosterwegel, A., Vollebergh, W. (2006). Myths and realities of diversity in child rearing: Minority families and indigenous Dutch families compared. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 213-245). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Dekovic, M. & Pels, T. (2006). Opvoeding in vijf etnische groepen in Nederland. In T. Pels & W. Vollebergh (https://www.verwey-jonker.nl/doc/medewerkers/flyer boek.pdf