Dr. Marian van der Klein is sinds 2007 als senior onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie van het Verwey-Jonker Instituut en houdt zich bezig met onderzoek naar vast en flexibel werk, (mantel)zorg & vrijwilligerswerk, emancipatie, de positie van mensen met beperkingen (woonwensen, werk) en met LHBTI+vraagstukken.

Van der Klein is onder andere projectleider geweest van de evaluatie van de wet Gelijke behandeling op grond van chronische ziekte en/of handicap en van het onderzoek naar diversiteit en in hulp aan mensen met dementie. Voor de Commissie Gelijke Behandeling deed zij onderzoek ervaringen van homoseksuelen (m/v) op de werkvloer. Ook leidde zij de historische onderzoeken naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, naar de archieven over binnenlandse afstand en adoptie en het onderzoek naar de bruikbaarheid van koloniale registers bij verzoeken tot naamswijziging in verband met de slavernij. Daarnaast heeft zij expertise op het snijvlak van bijstand, armoedebestrijding en Wmo.

Voor 2007 was Marian van der Klein onder meer werkzaam bij het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam. Daar publiceerde zij over thema’s als arbeid en zorg, burgerschap, de vakbeweging, feminisme, en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Zij is gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (2005). Haar proefschrift betreft een onderzoek naar vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale verzekeringen, 1890 -1940.

Dr. Marian van der Klein

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2023  Familienamen en het slavernijverleden. Over een onderzoeksopdracht in een te krap juridisch jasje. In: Justitiële Verkenningen 2 (2023), pp.52-67.
 • 2020 Klein, M van der. Hal, L van. Reches, L. Berg, J van der. (2020) – Hoe anders is re-integratiebegeleiding voor mensen met een migratieachtergrond? – ZonMw Digitale Publicaties
 • 2020 Klein, M van der, Badou. M, Lamers, S. Kunkel, D. (2020) ‘Schuldhulppreventie begint met praten over geld’ – ZonMw Digitale Publicaties
 • 2019 Klein, M. van der, Dane, J. en Steketee, M. (2019), ‘Sectorstudie geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven’ in: Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (2019) Onvoldoende Beschermd. Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg 1945- heden. Deel 2 Sectorstudies. Den Haag.
 • 2019 Klein, M. van der en Dane, J. (2019), ‘Contextstudie. Literatuur en andere bronnen over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden’ in: Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (2019) Onvoldoende Beschermd. Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg 1945- heden. Deel 3 Bronstudies bij de sectorstudie geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • 2019 Dane, J. en M. van der Klein Walhout, E.  (2019), ‘Bronstudie archiefonderzoek: sporen van geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie 1945-heden’ in: Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (2019) Onvoldoende Beschermd. Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg 1945- heden. Deel 3 Bronstudies bij de sectorstudie geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • 2019 Van der Klein, M. en Horrevorts, E. (2019), ‘Bronstudie survey over geweld in de kinderen jeugdpsychiatrie: ervaringen van jeugdigen’ in: Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (2019) Onvoldoende Beschermd. Geweld in de Nederlandse Jeugdzorg 1945- heden. Deel 3 Bronstudies bij de sectorstudie geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • 2017 Klein, M. van der (2017), ‘Zoeken naar zekerheid, inkomen en eigen regie: de wensen van werkenden’ in: Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid (M. Kremer, R. Went & A. Knottnerus red.) Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor de Regering.
 • 2016 Van der Klein, M. & Stavenuiter, M. (2016). Vast en flexibel werk – wat willen werkgevers en werkenden? Sociaal Bestek.
 • 2015 Gruijter, M. de, & Klein, M. van der. (2015). Analyse van de Barometer Ouderenmishandeling in: Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling (pp. 58-68), Den Haag: SCP.
 • 2014 Klein, M. van der, & Oudenampsen, D. (2014) Wederkerigheid uit vrije wil is heel gewoon. Sociale Vraagstukken. Te raadplegen op http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/01/16/wederkerigheid-uit-vrije-wil-is-heel-gewoon/
 • 2012 Dane, J., Klein, M. van der, & Walhout, E. (2012). Het archiefonderzoek. In M.C. Timmerman, P.R. Schreuder, A.T. Harder, J. Dan, M. van der Klein & E. Walhout, Aard en omvang van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en reacties op signalen van dit misbruik (1945-2008) (Deelonderzoek 4 van Rijksuniversiteit Groningen bij rapport Commissie Samson: Omringd door zorg, toch niet veilig: seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden) (pp. 279-326). Amsterdam: Boom.
 • 2012 Klein, M. van der. (2012). Genoeg geflirt met de burger, nu werken aan de relatie met vrijwilligersorganisaties!. In H. Jumelet & J. Wenink (red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 140-147). Amsterdam: SWP (http://zorgvooronszelf.swpbook.com).
 • 2012 Klein, M. van der. (2012, 11 mei). Minima die elkaar helpen, dat is mooi werk. Trouw.nl, Sociale Vraagstukken. Te raadplegen op http://www.trouw.nl/tr/nl/6704/Sociale-Vraagstukken/article/detail/3254222/2012/05/11/Minima-die-elkaar-helpen-dat-is-mooi-werk.dhtml
 • 2012 Klein, M. van der, Plant, R.J., Sanders, N., & Weintrob, L.R. (eds.) (2012). Maternalism reconsidered: Motherhood, welfare and social policy in the twentieth century. New York / Oxford: Bergbahn Books.
 • 2012 Klein, M. van der. (2012). The state, the women’s movement and maternity insurance, 1900-1930: A Dutch maternalism?. In M. van der Klein, R.J., Plant, N. Sanders, & L.R. Weintrob, L.R. (eds.), Maternalism reconsidered: Motherhood, welfare and social policy in the twentieth century (pp. 38-59). New York / Oxford: Bergbahn Books.
 • 2009 Klein, M. van der, & Duyvendak, W.G.J. (2009). Alledaags onbehagen en onheuse bejegening: Over ‘onderscheid naar seksuele gerichtheid’ op de werkvloer. In J.H. Gerards & P.J.J. Zoontjens (hoofdred.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2008 (pp. 263-276). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • 2008 Deven, F., & Klein, M. van der. (2008). Hoofdstuk 2: Gezin en opvoedingsondersteuning: Inleiding. In M. de Bie & H. van Ewijk, Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: Een begrippenkader (pp. 83-87). Mechelen: Kluwer.
 • 2008 Klein, M. van der. (2008). Gezin en opvoedingsondersteuning in Nederland. In M. de Bie & H. van Ewijk, Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: Een begrippenkader (pp. 93-97). Mechelen: Kluwer.