Inge Razenberg, MSc

Senior onderzoeker

Onderzoek heeft impact als alle partijen die bij het maatschappelijke vraagstuk betrokken zijn, een stem krijgen. Ook kwetsbare mensen die vaak vergeten worden.

Inge Razenberg
Als expert op het thema integratie en diversiteit, onderzoek ik hoe we alle nieuwkomers in Nederland de kans kunnen geven om te integreren en participeren. Wat is er nodig om vluchtelingen richting werk te helpen? Hoe zorgen we dat vrouwelijke en mannelijke statushouders gelijke kansen krijgen om te participeren? Samen met mijn bevlogen en deskundige collega’s doe ik onderzoek met maatschappelijke impact, waarin alle betrokkenen een stem krijgen.

De Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders (die we jaarlijks uitvoeren vanuit Kennisplatform Inclusief Samenleven) brengt in beeld wat gemeenten doen om vluchtelingen richting werk te begeleiden. We brengen ontwikkelingen in kaart en signaleren knelpunten. Zo signaleerden we dat vrouwelijke vluchtelingen – vaak onbedoeld – minder begeleiding krijgen en daardoor minder kansen hebben om mee te doen in Nederland. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat binnen de Veranderopgave Inburgering pilots zijn opgezet om juist vrouwen te helpen op weg naar participatie. Het Verwey-Jonker Instituut evalueert deze pilots. Voor mij is dit – via onafhankelijk en gedegen onderzoek in beeld brengen hoe beleid in de praktijk uitwerkt en of groepen onderbelicht blijven – een belangrijke drijfveer om mijn werk te doen.

Veranderopgave Inburgering

Ik ben thuis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en vind alle stappen die horen bij het onderzoeksproces interessant. U kan bij mij terecht met al u vragen over de Veranderopgave Inburgering en de integratie en participatie van statushouders en andere nieuwkomers. Ook als u erover denkt om zinvol en effectief diversiteitsbeleid in te voeren binnen uw organisatie, kunt u contact opnemen. Actiegericht onderzoek kan organisaties helpen diversiteitsbeleid duurzaam in de organisatie te verweven.

Inge Razenberg, MSc

Senior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2019 Razenberg, I. & Gruijter, M. de (2019). Naar een integrale benadering van inburgering en participatie In: Sociaal Bestek, Uitgave 4 2019, september 2019.
  • 2019 Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In: Beleid en Maatschappij, 2019 (46), pp. 7-22.
  • 2018 Razenberg, I., & Gruijter, M. de (2018). Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen. In: Dagevos, J., Odé, A., Beckers, P., & Vries, K. de (red). Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • 2016 – Razenberg, I. (2016) 9 tips om migranten bij burgerinitiatieven te betrekken. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 28 september 2016 (online)
  • 2015 – Razenberg, I. (2015). EU-migranten: tijdelijk of permanent. Sociologie Magazine, 2015 (4).
  • 2015 – Razenberg, I. (2015). Wetenschap als substituut voor God. Sociologie Magazine, 2016 (1).