EffectenArena

EffectenArena

De EffectenArena is een analyse-instrument om op kwalitatieve wijze effecten (gevolgen) van een aanpak (interventie, programma, project of beleidswijziging) in beeld te brengen. In een interactieve werksessie met betrokken partijen worden gezamenlijk de effecten van een aanpak geïnventariseerd. Hierbij wordt onder begeleiding en met elkaar beredeneerd welke veranderingen er optreden en hoe die doorwerken op verschillende partijen in de maatschappij. In de sessie wordt besproken hoe de aanpak er uitziet, welke concrete acties worden ondernomen, wie in deze aanpak investeert (tijd, geld, kennis, middelen, etc.) en waar dit voor verschillende partijen in de maatschappij toe leidt (effecten). Ten slotte wordt gekeken welke partijen welke effecten ondervinden.

Het instrument is uitgegroeid tot een standaard dialooginstrument voor het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement van uiteenlopende aanpakken. De kracht zit onder meer in het aanzetten tot een inhoudelijke, gestructureerde dialoog tussen betrokkenen en het zakelijk omgaan met maatschappelijke effecten. Investeerders en incasseerders worden hierbij actief benoemd. De EffectenArena komt dan ook het meest tot zijn recht als de verschillende betrokken partijen en niet direct actief betrokken partijen deelnemen. Hierdoor wordt het geheel vanuit verschillende gezichtspunten bekeken waardoor tunnelvisie wordt voorkomen en er een gebalanceerd inzicht ontstaat. We spreken ook wel over een 360 graden analyse.

In de EffectenArena worden achtereenvolgens de volgende onderdelen besproken:
1. Probleemanalyse (reden voor aanpak).
2. Wat zou er zijn gebeurd zonder deze aanpak (zou er dan sprake zijn van een ander programma, project, beleid)?
3. Welke partijen zijn betrokken?
4. Welke effecten/baten zijn te verwachten (zowel directe effecten van het project als indirecte effecten)?
5. Welke partijen dragen de kosten,bij welke partijen vallen de baten en in welke mate?
6. In hoeverre zijn deze effecten meetbaar en op welke manier?

De EffectenArena in combinatie met andere analyses
De EffectenArena is goed inzetbaar als zelfstandig analyse instrument, waarbij op een relatief snelle manier inzicht kan worden verkregen in de kwalitatieve effecten van een aanpak. Ook kan de EffectenArena goed worden ingezet als onderdeel van een grotere studie als een MKBA of in combinatie met de Effectencalculator. De rol van de EffectenArena is dan om, voordat er doorrekeningen van kosten en baten plaatsvinden, eerst kwalitatief de belangrijkste effecten (baten) in beeld te brengen. De EffectenArena levert daarmee de nodige input op voor de andere (uitgebreidere) analyse-instrumenten. De EffectenArena kan ook goed aangevuld worden door middel van schattingen van experts, waarbij ook kwantitatieve inschattingen van effecten worden gemaakt.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met:
Ahmed Hamdi
Senior onderzoeker
ahamdi@verwey-jonker.nl
030- 2303283 / 06-34738625

Publicaties waarbij de EffectenArena is gebruikt

2015Evaluatie aanpak jeugdteam MBO
2014Buddy netwerk(vrijwilligers bij eenzame ouderen)
2014 Maatschappelijk rendement Playing for Success (buitenschoolse ondersteuning)
2013 Goede hulp is veel waard (buurtteams Utrecht)
2013Gezien en gehoord
2013Het is de integrale aanpak die werkt (buurtteams Utrecht)
2012Talenten beter benut (Onderwijs, zorg en huisvesting)
2011Maatschappelijk Rendement Analyse Sociaal Raadslieden