Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Effectencalculator

Als gevolg van decentralisaties en de transities in het sociaal domein zijn nieuwe werkwijzen in de zorg- en hulpverlening aan bewoners ontstaan, zoals wijkteams. Professionals krijgen de ruimte, er wordt meer en meer integraal en preventief gewerkt en de vraag van de bewoner staat voorop. Ondersteuning wordt opgezet vanuit de ‘eigen kracht’ en dit tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en reorganisaties. Maar is de voorgestelde aanpak wel zo effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het ook goedkoper? Met een standaardevaluatie zijn deze vragen lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten en andere effecten.

In het kielzog van bovengenoemde veranderingen is het analyse-instrument Effectencalculator ontwikkeld. Hierin wordt de effectanalyse anders aangepakt:
– de analyse wordt van onderaf opgebouwd uit praktijkcases;
– biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden;
– is meer coachend en ontwikkelend en minder beoordelend als buitenstaander;
– maakt financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de bewoner.

Met de Effectencalculator wordt voor individuele cases (cliënten) gereconstrueerd welke activiteiten zijn ondernomen, hoeveel tijd en kosten hiermee gepaard gingen en tot welke resultaten (in het leven van de cliënt) dit heeft geleid. Dit wordt vervolgens afgezet tegen de hypothetische situatie waarin geen of een lichtere vorm van aanpak zou hebben plaatsgevonden. Zie ook www.effectencalculator.nl.

In de Effectencalculator aanpak staat een interactieve sessie per case centraal. Aan deze sessie doen idealiter een 6 of 7-tal professionals mee en eventueel ook de cliënt zelf. De groep van deelnemende professionals dient idealiter te bestaan uit bij de cliënt betrokken professionals die de ondersteuning verlenen. Daarnaast nemen ook professionals deel die niet direct betrokken waren bij deze cliënt maar die wel veel ervaring hebben met deze doelgroep en vergelijkbare cases. Deze diversiteit is van belang om het nodige kritische denkvermogen in de sessie te kunnen organiseren en daarmee tot een evenwichtig inzicht te kunnen komen.

Een sessie met de Effectencalculator biedt indicatief inzicht in:

 • de meerwaarde van de aanpak voor de cliënt/burger;
 • de betrokkenheid van verschillende organisaties: wie doet wat (of wie doet niets meer);
 • de kosten die verbonden zijn aan een vernieuwende aanpak: meer of minder dan voorheen?
 • Het nog niet gerealiseerde potentieel van de vernieuwde aanpak: welke belemmeringen spelen er nog en wat zou het betekenen als deze worden weggenomen?
 • de financieringsstromen van die ondersteuning: wie betaalt wat (bijvoorbeeld: gemeente, zorgkantoor, rijk, burger)?
 • de werkzame mechanismen van een aanpak: wat wordt er gedaan, op welke manier en welke effect heeft dat voor wie?

Er zijn vele instrumenten om effecten te meten, maar de kracht van de Effectencalculator wordt vooral zichtbaar in situaties waarin:

 • er gebruik gemaakt wordt van individuele aanpak zoals bij reclassering, waardoor bij verschillende cliënten ook uiteenlopende effecten gerealiseerd worden;
 • er sprake is van een vernieuwende werkwijze. De Effectencalculator vergelijkt een nieuwe aanpak met een traditionele werkwijze;
 • het waardevol is om de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen, omdat:
 • een aanpak nog volop in ontwikkeling is; er nog veel te leren valt van elkaar; er intensief samengewerkt moet worden;
 • een evenwichtig analyseresultaat gewenst is: enerzijds goede, kwalitatieve beschrijving, anderzijds een onderbouwing daarvan in financiële termen.

De Effectencalculator wordt zowel door gemeenten als door zorg- en welzijnsinstellingen ingezet om inzicht te krijgen in hun werkwijze. Het instrument kan zowel goed op grote als op kleine schaal worden ingezet. Door de analyse van enkele cases kan al een goed eerste inzicht worden verkregen en kan worden geleerd wat sterke punten en werkbare bestanddelen van een aanpak zijn en wat nog verbeterpunten zijn. Ook grootschalige analyses van tien tot enkele tientallen cases zijn goed mogelijk en ook al voor wijkteams in verschillende gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Tilburg uitgevoerd.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met:
Ahmed Hamdi
Senior onderzoeker
ahamdi@verwey-jonker.nl
030- 2303283 / 06-34738625

Publicaties waarbij de Effectencalculator is gebruikt

• 2016 - Business case Wijkteams Rotterdam 2016
• 2015 - Evaluatie aanpak jeugdteam MBO
• 2014 - Pilot jeugd- en gezinscoaches Kop van Noord-Holland
• 2013 - Goede hulp is veel waard (buurtteams Utrecht)
• 2013 - Het is de integrale aanpak die werkt (buurtteams Utrecht)