Polarisatie en verbinding

Een goed begin

Download

2020

ISBN 978-94-6409-000-0

34 pag

Een verkenning naar segmentatiemodellen gericht op voorkeuren in burgerschap en participatie

Om lokale democratie te versterken en burgerparticipatie te stimuleren verdiepen Nederlandse gemeenten zich in burgerschapsstijlen. Er zijn modellen die op verschillende schaalniveaus binnen een land of gemeente een voorspelling geven welke typen burgers in een gebied wonen. De wijze waarop de typen worden ingedeeld en benoemd, verschilt per model. Voor het programma Democratie in Actie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we verkend of en hoe gemeenten met deze modellen werken. De modellen blijken breed ingezet te worden in Nederlandse gemeenten. 

Alleen niet vaak met het oog op het vergroten van de participatie van burgers in de lokale democratie. Ze zijn bruikbaar om de inhoud en de toonzetting te bepalen van communicatie-uitingen. Om op deze manier burgers gerichter aan te spreken. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt voor het kiezen van een passende participatievorm. De daadwerkelijke beïnvloeding van de mate van participatie van (groepen) inwoners door het gebruik van de segmentatiemodellen is nog onbekend.