Wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt

Eindrapport over het onderzoek naar de VIA-pilot in Enschede
PublicatiesGepubliceerd op: 22-11-21
Met het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt, binnen acht pilotthema’s, onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland te verbeteren. De VIA-pilot van de gemeente Enschede is één van de pilots binnen het pilotthema ‘Intensieve begeleiding van langdurig werklozen’. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar deze pilot.

We brachten de pilot aanpak in kaart en we onderzochten de ontwikkelingen in participatie van deelnemers. Ook deden we onderzoek naar de effecten van de pilot op deelnemers, en de (door professionals en deelnemers) ervaren werkzame elementen van de pilot.

Voor dit onderzoek gebruikten we verschillende onderzoeksmethoden: een documentstudie, een vragenlijstonderzoek onder deelnemers en een controlegroep (op verschillende meetmomenten), (groeps)interviews met professionals, en individuele interviews met deelnemers.

Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat (sommige) deelnemers inderdaad stappen zetten – bijvoorbeeld op gebied van gezondheid, of door een taaltraject te volgen om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren – vormt dit echter onvoldoende aanleiding om te concluderen dat de VIA-pilot effectief is geweest, als het gaat om het bevorderen van participatie. Uit de gesprekken met professionals en deelnemers zijn daarnaast verschillende elementen van de VIA-aanpak naar voren gekomen die als werkzaam zijn ervaren: de persoonsgerichte benadering zonder druk; het opbouwen van een vertrouwensband (onder andere door regelmatig contact); en het wijkgericht werken door korte lijnen tussen professionals en laagdrempelig contact met cliënten.

Tot slot formuleren we een aantal aanbevelingen voor de gemeente Enschede en voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’.

Deze omvatten onder andere: het belang van bewustzijn als gemeente van de diversiteit binnen de groep mensen met een migratieachtergrond en een lange afstand tot de arbeidsmarkt, en het belang van een op de persoon passende bejegening en aanbod; het belang van een vast contactpersoon die domeinoverstijgend (breder dan werk en participatie alleen) kijkt naar wat de persoon nodig heeft; en het belang van bespreekbaar maken met de werkzoekende van ervaren discriminatie.

Onderzoekers

 • Kirsten TinnemansOnderzoeker
 • Marlinda van der HoffOnderzoeker

Met medewerking van

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: