Voortraject Leren en werken in de zorg en de aansluitende niveau 3-opleiding voor anderstaligen

Eindrapportage van de evaluatie
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 09-07-21
Een tekort aan medewerkers in de zorg, en anderstaligen helpen met een opleiding waardoor zij in de toekomst duurzaam aan de slag kunnen: deze beweegredenen brachten de medewerkers van het Nova College en de zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond ertoe om te investeren in een voortraject Leren en Werken in de zorg. Het Verwey-Jonker evalueerde dit traject.

In het voortraject van 20 weken krijgen anderstalige studenten Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op het werken in de zorg in Nederland. Ook lopen ze stage, waardoor ze kennis maken met de praktijk van de zorg. Hierna volgt eventueel de gecombineerde niveau 3-opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VZ IG) en Maatschappelijke Zorg (MZ), waarbij de studenten na twee jaar BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) een overstap maken naar het laatste jaar van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Vervolgens kunnen zij, bij goed functioneren en voldoende formatieplaats, bij de zorgorganisatie aan de slag.

Het onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het Voortraject Leren en werken in de zorg en de aanvullende niveau 3-opleiding. Deze evaluatie vond plaats in het kader van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit programma is opgezet om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. Hierbij worden pilots gevolgd met evaluatieonderzoek om zo goed zicht te krijgen op wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren.

In dit rapport brengen we de voorlopige (en te verwachten) resultaten en (financiële) opbrengsten van het voortraject en de aansluitende opleiding in kaart. Ook gaan we in op de overdraagbaarheid van de aanpak. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen voor de bij het voortraject en de aanvullende niveau 3-opleiding betrokken organisaties, organisaties die een leerwerktraject voor anderstaligen in de zorg willen opzetten, en landelijke en regionale partijen die een rol zouden kunnen spelen bij het faciliteren en ondersteunen van partijen die een leerwerktraject voor anderstaligen in de zorg willen opzetten.

Zie ook de handreiking bij dit rapport, bedoeld voor opleiders, zorgorganisaties, UWV en gemeenten. Hierin geven we tips voor het vormgeven van een leerwerktraject voor anderstaligen in de zorg.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: