Monitoring en evaluatie pilot Inburgering+ in de regio Hart van Brabant

Tussenrapport
PublicatiesGepubliceerd op: 22-12-20
Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant in januari 2019 gestart met de pilot Inburgering+. Doel van de pilot is om een vroegtijdig, integraal en doorlopende aanbod voor statushouders te ontwikkelen, waarin wordt samengewerkt op regionaal niveau en ook de lokale kracht wordt versterkt.

De volgende onderdelen van het Inburgering+ traject zijn intussen ontwikkeld: de introductiedagen met het intakegesprek, het starttraject en de drie routes. Kenmerkend aan de pilot Inburgering+ is dat er sprake is van een organisch proces, zonder een vooraf definitief vormgegeven plan; er is ruimte (geweest) voor aanpassingen voor wat betreft zowel de inhoud (de ondersteuning aan statushouders) als de werkwijze (of het proces) van het ontwikkelen van de inhoud van het aanbod.

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar deze pilot. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de participatie van statushouders die deelnemen aan het Inburgering+ traject. Daarnaast beoogt het onderzoek inzicht te verkrijgen in de mate waarin vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuning gerealiseerd wordt en wat dat vraagt. Aanvullend is in dit onderzoek onderzocht in hoeverre er binnen de pilot Inburgering+ sprake is geweest van learning by doing; en in hoeverre er gebruik is gemaakt van lokale organisaties en initiatieven. Om tot de beantwoording van de onderzoeksvragen te komen zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd: een vragenlijst onderzoek, interviews met statushouders en een procesevaluatie.

In dit tussenrapport geven we een antwoord op de onderzoeksvragen. Naast de ontwikkeling in de participatie van statushouders, beschrijven we per criterium (vroegtijdig, integraal en doorlopend, learning by doing en lokale kracht) wat de uitdagingen zijn en wat er volgens ons nodig is. Ook beschrijven wij in dit rapport de ervaringen van statushouders met het Inburgering+ traject en de door hen ervaren opbrengsten. Het eindrapport verschijnt in het voorjaar van 2021.

Zie ook Nieuwe Brabanders.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • I. Balsa Mendonça
  • R. Salama

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: