Vluchtelingen op weg naar werk

Een verkennend onderzoek naar de impact van het VIP project van vluchtelingenwerk
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 11-05-20


Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland deed het Verwey-Jonker Instituut verkennend onderzoek naar de impact van en de ervaringen met het project Vluchtelingen Investeren in Participeren 2 (VIP2).

 



Eerder deed het Verwey-Jonker uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de voorloper van VIP2 (VIP1). De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in de rapporten ‘Statushouders tussen droombaan en realiteit’, en ‘Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders’.


VIP2 is een project van VluchtelingenWerk dat zich richt op de ondersteuning van statushouders richting de arbeidsmarkt en/of een opleiding. Het wordt uitgevoerd in alle vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. Groepstraining, individuele coaching en het opdoen van praktijkervaring zijn de drie pijlers van VIP. Deelnemers van VIP hebben de regie over hun traject – dat zes maanden duurt – en zij worden daarbij steeds ondersteund door een arbeidscoach. Een belangrijke voorwaarde bij VIP2 is dat de gemeente echt betrokken is.


Doel en resultaten onderzoek


Doel van het huidige verkennende onderzoek was inzicht te verkrijgen – op basis van kwalitatief onderzoek – in de impact van VIP2 (volgens betrokkenen, inclusief deelnemers) en de ervaringen met VIP. Welke ontwikkelingen hebben betrokkenen (deelnemers, arbeidscoaches, werkgevers, gemeenten en projectleiders) waargenomen? Welke ervaringen hebben zij met VIP in de praktijk? Welke werkzame elementen zien betrokkenen en welke verbeterpunten stellen zij voor?


Een van de uitkomsten is dat het VIP traject deelnemers niet alleen op weg heeft geholpen om een betaalde baan of stageplek te vinden (al dan niet als tussenstap naar een volgende baan). Ook heeft VIP een belangrijke rol gespeeld bij het ontdekken van wat deelnemers graag willen. Het project heeft hen geholpen zicht te krijgen op hun eigen vaardigheden, en heeft hen ook geholpen om te ontdekken waar ze zich nog verder in zouden kunnen ontwikkelen. Een van de werkzame elementen die in gesprekken naar voren kwamen, is de groepstraining van VIP. Deze stelt deelnemers in staat om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook het in contact komen met werkgevers en het oefenen van (sollicitatie) gesprekken werd als waardevol benoemd. Deze en andere uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden in deze publicatie.



Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Delen dit artikel op: