Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

Een gesprekstool voor gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 30-08-18
Tussen de beleidsdomeinen armoede en gezondheid bestaat een duidelijke wisselwerking. Denk bijvoorbeeld aan de geconstateerde grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status (SES). Steeds meer gemeenten willen dan ook de twee domeinen koppelen, om met een gecombineerde beleidsaanpak problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? De Gesprekstool voor gemeenten van het programma ‘Gezond in…’ en het Verwey-Jonker Instituut geeft daarvoor de eerste aanzet.

De Gesprekstool voor gemeenten helpt gemeenten bij de start of bij het verdiepen van de gebundelde aanpak op onderdelen. Met de tool kunnen ambtenaren armoedebeleid, ambtenaren (publieke) gezondheidsbeleid en aanjagers of kwartiermakers snel in kaart brengen wat er al gebeurt op de verschillende beleidsdomeinen en hun ambities koppelen en aanscherpen. Beleidsmedewerkers kunnen de uitkomsten gebruiken om de onderwerpen op de beleidsagenda te krijgen en om tot nieuwe creatieve ideeën en concrete plannen te komen.

Gesprekstool

De Gesprekstool is ontwikkeld door het programma ‘Gezond in…’ en het Verwey- Jonker Instituut, met medewerking van acht gemeenten. Als startpunt is een vragenlijst uitgezet onder de ruim 150 ‘Gezond in…’ gemeenten, om te inventariseren of die gemeenten innovatieve aanpakken hebben op het snijvlak van langdurige armoede en gezondheid en wat deze inhouden. Daarna is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande aanpakken in Nederland en het buitenland en is met acht gemeenten gesproken over hun (beleids)aanpakken en behoeften. Deze gesprekken – veelal met een projectleider en/of beleidsmedewerkers op zowel armoedebeleid als publieke gezondheid – hebben geleid tot de Gesprekstool voor gemeenten.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: