Dr. Monique Stavenuiter

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep maatschappelijke participatie

Onderzoek verheldert, verklaart, nuanceert en laat zien wat werkt. Onderzoek is daarom altijd de basis voor innovatie in het sociaal beleid en in de praktijk

Monique Stavenuiter
Monique is sinds 2001 werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Ze is hoofd van de onderzoeksgroep Maatschappelijke Participatie en senioronderzoeker. Haar thema’s zijn (arbeids)participatie, baancreatie, armoede & schulden, sociale zekerheid, werk & inkomen, zorg, kwetsbare groepen en tegengaan sociale uitsluiting.

In mijn onderzoeken kijk ik graag naar verschillende perspectieven. Als het bijvoorbeeld gaat over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, is het goed om te luisteren naar zowel de werkenden als de werkgevers. Beide perspectieven laten zien wat de wensen, mogelijkheden en motivaties van mensen zijn. Door elkaars standpunten te doorgronden, komen ook oplossingsrichtingen dichterbij. Dit geldt ook voor onderzoek naar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en/of met schulden.

Door ons te verdiepen in de leefwereld van mensen kunnen we ook begrijpen  waarom de ‘systemen’ niet altijd aansluiten op wat mensen kunnen en willen. Soms kunnen kleine aanpassingen van deze ‘systeemwereld’ al helpen om dat op te lossen en soms zijn grotere innovaties nodig. Met mijn onderzoek draag ik daar graag aan bij. Ook vertaal ik met plezier onze verantwoorde onderzoeksresultaten naar praktische handreikingen en voorbeelden. Zie bijvoorbeeld onze brochure Wat werkt bij baancreatie? 

Dr. Monique Stavenuiter

Senior onderzoeker en Hoofd onderzoeksgroep maatschappelijke participatie

Externe publicaties

 • 2023 Stavenuiter, M., Klein, M van der., Verstappen, M., & Buiter, N. (2023). Meer mensen duurzaam aan het werk. Sociaal Bestek. 
 • 2023 Hosper, K., Niemer, S., Stavenuiter, M. (2023). Signaleren van geldzorgen door de huisarts: belemmeringen en kansen. Sociaal Bestek, ed 2.
 • 2021 Odekerken, M.W.A., Stavenuiter, M., & Out, M. (2021). Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van schulden: gaat het werken? Sociaal bestek, ed. 2.
 • 2019 Stavenuiter, M. & Kahmann, M. (2019). Stap voor stap. Statushouders over initiatieven voor arbeidstoeleiding in enkele Nederlandse gemeenten. Beleid en Maatschappij 2019 (46).
 • 2016 Van der Klein, M. & Stavenuiter, M. (2016). Vast en flexibel werk – wat willen werkgevers en werkenden? Sociaal Bestek.
 • 2016 Stavenuiter, M. & Nederland, T. (2016). Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering. Sociaal Bestek.
 • 2015 Andriessen, S., Stavenuiter, M. & Verleun, A. (2015). Innovatie en burgerparticipatie in het Wmo-aanbestedingsproces: Inkopen en uitvoeren met de burger. Sociaal Bestek, 77-2, 29-31
 • 2013 Dekker, F., & Stavenuiter, M (2013). De groei van het zzp-schap. In Dekker, F. (red.), En toen waren er zzp’ers . Den Haag: Boom Lemma.
 • 2013 Jong, M. de, Stavenuiter, M., Verwijs, R., & Wapstra, B. (2013). Dilemma’s voor gemeenten bij het ondersteunen van mensen met een zorgvraag: Iedereen zelfredzaam?. Sociaal Bestek, 75(6-7), 15-17.
 • 2013 Oudenampsen, D., Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2013). Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: Een wereld te winnen. Sociaal Bestek, 75(3), 6-8.
 • 2012 Dekker, F., Stavenuiter, M., & Oosterwaal, l. (2012). Werkgeversdienstverlening: Vooral een kwestie van doen! Sociaal Bestek, 74(12), 24-27.
 • 2012 Dekker, F., Stavenuiter, M., & Tierolf, B. (2012). Kwetsbare ouderen en lokaal zorggebruik. Geron, 14(4), 47-49.
 • 2011 Dekker, F., & Stavenuiter, M. (2011). Integraal participatiebeleid: Gemakkelijker gezegd dan gedaan? Sociaal Bestek, 73(9), 26-28.
 • 2010 Lammerts, R., & Stavenuiter, M. (2010). Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
 • 2010 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2010). Of markets and men: Lessons from the U.S. and Europe for strategies to reach a better work/life balance. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2009 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2009). Van ziekte naar gezondheid In: M. de Coole & T. Verlaan (2009). Ouderenzorg met toekomst: Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak (pp. 115-120) Utrecht: SWP.
 • 2008 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2008). Van ziekte naar gezondheid: Ondernemerschap in de ouderenzorg. Geron: Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 10 (3), 9-12.
 • 2008 Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2008). Verborgen armoede onder 65-plussers. Geron: Tijdschrift over ouder worden & maatschappij 10 (3), 38-42.
 • 2008 Stavenuiter, M., & Dongen, M.C. van. (2008). Gemeenschappelijk wonen: Een literatuurstudie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Jansen, H., Stavenuiter, M., Dijkhuis, A., Dongen, M.C. van, & Tricht, A. van. (2008). Gemeenschappelijk wonen op leeftijd: Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Stavenuiter, M., & Rijkschroeff, R. (2008). Eindbeeld toekomstscenarios: De burger aan het stuur: Een onderzoek ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Working paper.
 • 2008 Nederland, T., & Stavenuiter, M. (2008). De gezondheid van kwetsbare burgers: Innovatief preventiebeleid door lokale overheden en zorgverzekeraars een verkenning van het speelveld. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut i.s.m. Bureau BS&F.
 • 2008 Boutellier, H., Stavenuiter, M., Rijkschroeff, R., & Nederland, T. (2008). Iedereen telt mee: Invulling Programmalijn 2 Innovatie van het Wmo-programma Vernieuwing en kwaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Working paper.
 • 2008 Stavenuiter, M. & Klein, M. van der. (2008). Ontmoeten en verbinden: Lokaal ouderenbeleid in Veldhoven 2008 tot 2012. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). Assessment of the 2008-2010 National Reform Programme for Growth and Jobs from a social inclusion perspective The Netherlands – second semester report. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut (not published).
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). A step forward towards the goal: Assessment of the social inclusion strand of the 2008-2010 National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion (NSRSPSI) – The Netherlands. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H. (2008). The Impact of the Social Inclusion strand of the OMC in the Netherlands: First semester report. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut (Not published).
 • 2006 Nederland, T., Stavenuiter, M., & Swinnen, H.R.A.M. (2006). Netherlands: Trends, developments, active inclusion and minimum resources: First semester report 2006(Peer review and assessment in social inclusion). Brussels: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • 2006 Stavenuiter, M. (2006). Een ’tweede loopbaan’ voor oudere werknemers. Gids voor personeelsmanagement, 85(9), 32-38.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006). ‘Genoeg gepraat’? Woorden en daden in het arbeid- en zorgdebat. In E. Tonkens, J. Uitermark, & M. Ham (red.), Handboek moraliseren: Burgerschap en ongedeelde moraal (pp. 81-94). Amsterdam: Van Gennep.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006) Themanummer werkende vaders, zorgende mannen: Inleiding. B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 3-5.
 • 2006 Duyvendak, J.W., & Stavenuiter, M. (2006) Werkende vaders, zorgende mannen: De mogelijkheid van verandering. B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 6-15.
 • 2006 Stavenuiter, M., Duyvendak, J.W., Nieborg, S., & Brugman, M. (2006) Leren van verschillen: Zorgende vaders in uitzonderlijke praktijken. B en M: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 33-51.
 • 2006 Stavenuiter, M., & Duyvendak, J.W. (2006) Mogelijkheden en wenselijkheden van beleid ter bevordering van een meer gelijke verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. B en M: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(1), 52-57.
 • 2005 Spierings, F., & Stavenuiter, M. (2005). Gender en jeugd in de stedelijke vernieuwing: Van achterstand naar achterstelling. Tijdschrift voor genderstudies, 8(3), 35-47.