Over vrijheid onderhouden

Evaluatie BZK subsidie nationaal comité 4 en 5 mei
PublicatiesGepubliceerd op: 08-12-16
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt jaarlijks een subsidie aan de stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei om kennis, bewustwording, dialoog en debat over onder andere vrijheid, democratie en burgerschap te bevorderen. In opdracht van het ministerie heeft het Verwey-Jonker Instituut deze subsidieregeling geëvalueerd.

In de evaluatie is aandacht besteed aan de manier waarop de subsidie is ingezet en of deze doelmatig en doeltreffend is aangewend. Er is aandacht besteed aan de wijze waarop het Nationaal Comité 4 en 5 mei vorm heeft gegeven aan deze taak door het bekijken van verschillende invalshoeken, te weten de resultaten van de projecten en de activiteiten, de hoeveelheid mensen die ermee wordt bereikt, en de succesvolle en minder succesvolle elementen daarvan. Ook een belangrijke onderzoeksvraag was in hoeverre het Nationaal Comité 4 en 5 mei erin slaagt om hiermee kennis, bewustwording en debat over de thema’s vrijheid, democratie en burgerschap te bevorderen. En tot slot, hoe kan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aangewende subsidie worden verhoogd?

Om deze vragen te beantwoorden zijn documenten geanalyseerd, onderzoeken nader bekeken, interviews gehouden met landelijke, provinciale en lokale betrokkenen en een groepsgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties. Op basis hiervan worden in deze evaluatie conclusies getrokken en enkele concrete aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid.

Thema's

Deel deze publicatie op: