Over vrijheid onderhouden

Evaluatie BZK subsidie nationaal comité 4 en 5 mei
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 08-12-16

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt jaarlijks een subsidie aan de stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei om kennis, bewustwording, dialoog en debat over onder andere vrijheid, democratie en burgerschap te bevorderen. In opdracht van het ministerie heeft het Verwey-Jonker Instituut deze subsidieregeling geëvalueerd.

 

In de evaluatie is aandacht besteed aan de manier waarop de subsidie is ingezet en of deze doelmatig en doeltreffend is aangewend. Er is aandacht besteed aan de wijze waarop het Nationaal Comité 4 en 5 mei vorm heeft gegeven aan deze taak door het bekijken van verschillende invalshoeken, te weten de resultaten van de projecten en de activiteiten, de hoeveelheid mensen die ermee wordt bereikt, en de succesvolle en minder succesvolle elementen daarvan. Ook een belangrijke onderzoeksvraag was in hoeverre het Nationaal Comité 4 en 5 mei erin slaagt om hiermee kennis, bewust-wording en debat over de thema’s vrijheid, democratie en burgerschap te bevorderen. En tot slot, hoe kan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aangewende subsidie worden verhoogd?

Om deze vragen te beantwoorden zijn documenten geanalyseerd, onder-zoeken nader bekeken, interviews gehouden met landelijke, provinciale en lokale betrokkenen en een groepsgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties. Op basis hiervan worden in deze evaluatie conclusies getrokken en enkele concrete aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid.

Thema's

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
  • Overig

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema