Opvoeding in de migratiecontext

Review van onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het afgelopen decennium is het nodige wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over opvoeding in de migratiecontext. In een minderheid van de publicaties is opvoeding het hoofdthema. Vaak gaat het ook om studies waarin dat een van de onderzochte onderwerpen is. Deze publicatie brengt de kennis uit het afgeronde en nog lopende onderzoek thematisch bijeen en laat zien waar hiaten in de onderzoekskennis bestaan.

Naast algemene thema’s als veranderingen en diversiteit in opvoedingswaarden en opvoedpraktijken komen specifieke onderwerpen aan de orde. Onder andere de religieuze opvoeding, opvoeding tussen twee vuren, seksespecifieke opvoeding en problematische opvoedsituaties. Daarnaast gaan de auteurs in op de behoeften aan opvoedingsondersteuning en de mate waarin het aanbod daarbij aansluit.

De studie is verricht in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De publicatie is interessant voor een ieder die zich onderzoeksmatig of beleidsmatig bezighoudt met de gezinsopvoeding in migrantengezinnen. Een bijlage met samenvattingen van de geraadpleegde onderzoeken is hier te downloaden.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: