Nog niet ingeburgerd

Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013
PublicatiesGepubliceerd op: 17-07-23
Er is een kleine groep personen die onder de Wet inburgering 2013 zijn ingestroomd in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 en tot op heden nog niet aan de plicht hebben voldaan. Het Verwey-Jonker Instituut bracht in kaart waarom dit nog niet is gelukt. We onderzochten ook welke vragen en ondersteuningsbehoeften deze niet-ingeburgerden hebben. Welke maatregelen zijn mogelijk om deze groep alsnog en sneller te laten inburgeren?

Ons onderzoek laat zien dat het nog niet-ingeburgerd zijn sterk nadelig is voor de inburgeraars zélf: de helft van de inburgeraars die aan onze enquête deelnamen spreekt naar eigen zeggen slecht Nederlands. Bovendien heeft bijna driekwart van de groep niet-ingeburgerden die tussen 2013 en 2016 inburgeringsplichtig is geworden, te maken met (voorlopige) boetes vanwege het overschrijden van de inburgeringstermijn. Ook zagen we in ons onderzoek dat het niet slagen van het inburgeringstraject zélf stress-gerelateerde gezondheidsproblemen kan veroorzaken. En: niet-ingeburgerden kunnen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of Nederlander worden.

Er zijn verschillende soorten redenen waarom de niet-ingeburgerden nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De belemmeringen hebben te maken met de persoonlijke leefsituatie, het taalaanbod en het inburgeringstraject en het inburgeringsstelsel van de Wi2013. Een groot deel van de niet-ingeburgerden die heeft deelgenomen aan ons onderzoek heeft behoefte aan persoonlijke ondersteuning, gericht op het wegnemen van belemmeringen in de persoonlijke situatie en begeleiding in de diverse fases van het inburgeringstraject. Wij bevelen aan om voor alle inburgeraars met vragen over en behoefte aan ondersteuning bij het inburgeren een gemeentelijk loket inburgering in te richten waar men laagdrempelig vragen kan stellen en advies kan krijgen over het eigen inburgeringstraject.

Met medewerking van

  • F. Devilcin
  • M. Whittaker

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: