Gemeentelijk beleid voor Marokkaans-Nederlandse jongeren

Rapportage over de wenselijkheid van specifiek doelgroepenbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Deze publicatie beschrijft ervaringen van gemeenten met probleemgedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren en de aanpak daarvan. Het Verwey-Jonker Instituut voerde een quickscan uit onder 44 gemeenten en nam interviews af bij 20 gemeenten waar veel Marokkaans-Nederlandse jongeren wonen.

De gemeenten hebben te maken met een clustering van problemen: overlast en criminaliteit, schooluitval, moeilijkheden in de thuissituatie en met de gezondheid. Het instituut heeft de lacunes in de aanpak van gemeenten opgespoord. Het blijkt dat de aandacht vooral uitgaat naar die risicocategorieën waarin jongeren van Marokkaanse afkomst statistisch toch al oververtegenwoordigd zijn. Preventieve en repressieve interventies voeren de boventoon. Minder zichtbare verschijnselen dreigen onderbelicht te raken, zoals gezondheid of psychische problemen. Bij meervoudige problematiek ontbreekt vaak nog een sluitende aanpak: in de hulpverlening zitten gaten en onduidelijkheden, zoals de vraag waar jongeren zich bevinden of waar ze behandeld worden.

Juist bij het tegengaan van criminaliteit zou er meer aandacht moeten zijn voor de aanpak van de vriendengroep rond jongeren, zo constateren de onderzoekers. Naast kennisontwikkeling, een outreachende gezinsaanpak, vroegsignalering, ondersteunende activiteiten als coaching en mentoring – ook voor meisjes – benadrukt de publicatie het belang van bruggenbouwers en een samenhangende aanpak, samen met de Marokkaanse gemeenschap.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: