Evaluatie Veilig Verder

Onderzoek naar proces en effectiviteit van de Veilig Verder werkwijze in de regio Haaglanden
PublicatiesGepubliceerd op: 03-03-21
De evaluatie van de Veilig Verder methodiek spitste zich toe op enerzijds een kwantitatieve effectstudie, anderzijds werd deze studie aangevuld met de kwalitatieve Effectencalculator, waarmee op basis van interviews met professionals en cliënten, groepsgesprekken, casusbesprekingen en expertmeetings zicht werd verkregen op de werkzame elementen in de aanpak.

De Veilig Verder aanpak is een op Signs-of-Safety gebaseerde aanpak. De werkwijze in Veilig Verder gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders, hun kinderen en met een actieve bijdrage van het sociale netwerk van deze gewelddadige gezinnen ten einde een veilig opvoedklimaat thuis te realiseren. Zowel uit de effectstudie als uit de Effectencalculator kwamen positieve resultaten van de Veilig Verder aanpak naar voren. Uit de effectstudie bleek dat het geweld in de loop van het traject heel duidelijk was afgenomen. Verder zien we een afname van de opvoedingsstress en een afname van klinisch trauma bij ouders. Daarnaast zien we een significante verbetering van de kwaliteit van leven van de ouders.

De verwachting was dat de Veilig Verder aanpak betere resultaten zou laten zien dan de controlegroep, wanneer we de resultaten vergelijken met de controlegroep zien we nauwelijks een verschil, ook daar vonden de meeste verbeteringen op dezelfde manier plaats, zonder significant onderscheid met de Veilig Verder populatie, alleen ten aanzien van de risicofactoren en kwaliteit van leven liet de Veilig Verder groep significant meer verbetering zien dan de controlegroep. Ten aanzien van de Veilig Verder aanpak ervaren zowel professionals als cliënten de inzet van instrumenten vanuit de Signs-of-Safety methode als helpend en laagdrempelig. Toch worden deze instrumenten soms onvoldoende ingezet.

De Veilig Verder Teams opereren in het vrijwillig kader. Toch ervaren ouders, en professionals zelf, de hulp niet altijd als volledig vrijwillig. De houding van de professionals kan er voor zorgen dat de hulp niet als dwingende hulp wordt ervaren. Ook dit is belangrijk voor het winnen van vertrouwen. Veilig Verder biedt een kans om binnen het vrijwillig kader, met oog voor wensen en behoeften van de gezinsleden te werken aan veiligheid en het voorkomen van gedwongen hulp. Wanneer ouders er zelf van overtuigd zijn dat er gewerkt moet worden aan veiligheid, is dit duidelijk bevorderlijk voor het succes van het Veilig Verder traject.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: