Divers gestuurd

Advies tot verankering van maatwerk in zorg voor jeugd
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe er in de (preventieve) zorg voor jeugd structurele aandacht voor diversiteit kan komen. Ondanks de decennialange inspanningen voor interculturalisering worden migrantengezinnen nog steeds minder goed bereikt en bediend dan andere gezinnen.

Volgens de auteurs is dit te wijten aan gebrek aan sturing, zowel in instellingen als door de overheid. Als financiering en aandacht verdwijnen, gaan ook de – met veel moeite opgebouwde – structuren en expertise verloren. Van verankering van diversiteitsbeleid is vaak nauwelijks sprake. In de meeste instellingen ontbreekt een (doordachte) visie op diversiteit en is er geen systematische aandacht voor een divers personeelsbeleid, het aanbod, de werkwijzen en (zelf-)monitoring. Ook gemeenten zijn weinig bezig met de vraag hoe te sturen op diversiteitbeleid, maar laten dit vraagstuk doorgaans aan instellingen over.

Dit beleidsadvies richt zich op de verankering van diversiteitbeleid. De impasse kan alleen worden doorbroken als overheid en instellingen hun verantwoordelijkheid nemen voor het bedienen van alle groepen. De auteurs doen aanbevelingen om systeemverantwoordelijkheid te bevorderen via wet- en regelgeving. Daardoor zullen gemeenten en instellingen sterker sturen op maatwerk in de zorg voor jeugd.

Zie ook Divers gestuurd, Verankering van diversiteitsbeleid pp. 124-125

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: