Wil ik op structurele basis het verschil kunnen maken voor minderheden en kwetsbare groepen in onze samenleving, dan is het aanreiken van kennis en tools aan beleidmakers, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek én op ervaringen uit de praktijk, de beste weg.

Fatima Acherrat
Sinds maart 2023 werk ik bij het Verwey-Jonker Instituut als onderzoeker. Na een aantal jaren met de voeten in de klei te hebben gestaan, voelt het onderzoeksveld en wel op het gebied van sociale vraagstukken die mij aan het hart gaan, als thuiskomen.

Ik breng een dosis analytisch vermogen alsmede praktijkervaringen mee, die kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten. Ik ben van huis uit bioloog en islamoloog. Tijdens mijn studies heb ik onderzoek gedaan naar de nucleotide excisie reparatiemechanisme (NER), dat is belangrijk bij het herstellen van schade door UV-straling, en naar islamitisch geestelijk verzorgers in ziekenhuizen en hoe zij omgaan met medisch-ethische vraagstukken uit de praktijk. Dat laatste deed ik aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews.

Een mooie bijvangst van diepte-interviews is dat je niet alleen diepgaande informatie achterhaalt, maar mensen die normaal gesproken minder aan het woord komen een stem kan geven. Als islamoloog heb ik een aantal workshops en gastcolleges gegeven over islam en rituelen rondom sterven en over islam en orgaandonatie. Verder heb ik in mijn vorige loopbaan op het gebied van de inburgering en volwasseneneducatie, kunnen ervaren hoe wetgeving en daarmee samenhangend beleid, veelal ontwikkeld met een afstand naar de complexe realiteit van nieuw- en oudkomers, uitsluitingsmechanismen in zich kan dragen die de gelijkwaardige deelname van deze mensen niet ten goede komt. Voor mij is kwalitatief onderzoek doen de weg om iets te kunnen betekenen voor kwetsbare groepen.

Bij het Verwey-Jonker Instituut doe ik onderzoek naar de arbeidsparticipatie van Oekraïense vluchtelingen, en naar de economische zelfstandigheid van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt én met een migratieachtergrond. Ook help ik mee met het ontwikkelen van een quickscan diversiteitsensitief werken voor professionals werkzaam bij gemeenten, en zet ik me in voor het Platform Eer en Vrijheid. Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform dat zich bezig houdt met thema’s als huwelijksdwang, achterlating, en eergerelateerd geweld.

Neem met mij contact op bij vraagstukken over inburgering, integratie, diversiteit, vrouwenemancipatie en zelfbeschikking, laaggeletterdheid en discriminatie.

Drs. Fatima Acherrat

Onderzoeker

Externe publicaties

  • 2005 Stout GJ, Oosten Mv, Acherrat FZ, Wit Jd, Vermeij WP, Mullenders LH, Gruijl FR, Backendorf C. Selective DNA damage responses in murine Xpa-/-, Xpc-/- and Csb-/- keratinocyte cultures. DNA Repair (Amst). 2005 Nov 21;4(11):1337-44. doi: 10.1016/j.dnarep.2005.07.012. Epub 2005 Sep 22. PMID: 16182614.