Jeugd

Mind Young Academy

Suzan de Winter-Koçak
Eva Klooster
Ruth van Vugt

Download
2019

Evaluatieonderzoek

MIND Young Academy is een lesprogramma over psychische gezondheid voor middelbare schoolleerlingen en studenten op het middelbaar beroepsonderwijs. Het project, ontwikkeld door Diversion en MIND, heeft als doel bij te dragen aan vroegtijdige signalering en preventie van problemen met de psychische gezondheid. Om te weten in hoeverre de hoofddoelstelling en subdoelen van het lesprogramma worden behaald, hebben de projectontwikkelaars een onderzoek laten uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met zelfstandig onderzoeker Eva Klooster. Het onderzoek bestond uit interviews (met professionals uit het onderwijs, peer educators en leerlingen), observaties tijdens de lessen en een enquête onder in totaal 302 leerlingen tussen 12 en 21 jaar.

De onderzoeksuitkomsten tonen aan dat het programma MIND Young Academy goed ontvangen wordt in het onderwijs. Zo geeft de overgrote meerderheid van de geënquêteerde leerlingen (89 procent) aan dat leerlingen na de lessen beter weten wat psychische klachten zijn. Interviews en observaties toonden aan dat de peer educators tijdens de lessen de ‘drempel’ kunnen verlagen tot het bespreken van problemen rond psychische gezondheid en/of het zoeken naar hulp. Dat laatste is soms ook merkbaar op de scholen na de lessen, vertellen geïnterviewde zorgprofessionals. Het komt voor dat leerlingen – wiens zorgvragen nog niet eerder bekend waren op school - zich na de lessen melden bij de zorgprofessionals die werkzaam zijn op de school.