Diversiteit

Divers werven en selecteren in de praktijk

Download via www.kis.nl

2018
ISBN 978-90-5830-910-5

Handvatten ter versterking van culturele en etnische diversiteit aan de hand van voorbeelden in gemeenten

Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. In deze rapportage geven we inzicht in de mogelijkheden die er zijn om culturele en etnische diversiteit binnen de (gemeentelijke) organisatie te versterken op basis van werving en selectie.
Aan deze publicatie ligt een uitgebreide literatuurstudie en documentenanalyse ten grondslag. Deze fase van dit onderzoek leverde concrete stappen op die werkgevers kunnen zetten om binnen hun werving- en selectieprocessen meer ruimte te creëren voor werknemers met een migratieachtergrond. Omdat de praktijk altijd weerbarstiger is dan de theorie, gingen we daarnaast in gesprek met diverse gemeenten over hun visie, aanpak, succes en knelpunten als het gaat om werving en selectie.
Op basis van de kennis uit de literatuur én de ervaringen in de praktijk komen wij tot een vijftal aanbevelingen voor gemeenten, maar breder ook voor andere werkgevers, die graag een diverser personeelsbestand willen creëren. Dit inspiratiedocument biedt daarnaast ook aanknopingspunten voor het objectiveren van werving- en selectieprocedures in bredere zin.