Armoede en Schulden

Kinderen in armoede in Nederland

Verwey-Jonker Instituut
Majone Steketee
Trudi Nederland
Jodi Mak
Renske van der Gaag
Jessica van den Toorn
Eliane Smits van Waesberghe
Maxine van Bommel
Lucas Roebroek
Suzanne van der Eerden

Kinderombudsman
Rogier Oet
Cato Oosterwijk

Volledige tekst (pdf)

2013

64 pag.

Naar persbericht

Volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op een passende levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt hen daarbij. De Kinderombudsman heeft dit jaar met het Verwey-Jonker Instituut een aantal onderzoeken in gang gezet naar kinderen en armoede. Ten eerste is het Meldpunt Kinderen in Armoede geopend voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij konden hun ervaringen vertellen met armoede in de thuissituatie en mogelijke oplossingen aandragen. Daarnaast konden ouders, professionals, ambtenaren of mensen die op een andere wijze betrokken zijn bij armoede, hun ervaringen en problemen bij armoedebeleid doorgeven, of goede voorbeelden geven van projecten rondom kinderen in armoede.

Het Meldpunt kreeg veel belangstelling. In totaal benaderden 681 kinderen het Meldpunt en 421 volwassenen. Daarnaast hielden de onderzoekers met vijfentwintig jongeren uit dit Meldpunt diepte-interviews. De reacties en interviews zijn niet representatief voor alle kinderen in Nederland, maar geven wel een eenduidig beeld van hoe kinderen het opgroeien in armoede ervaren en wat dit voor gevolgen voor ze heeft.

Daarnaast is er een onderzoek uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten met vragen over hun armoedebeleid voor kinderen. In totaal hebben 198 van de 408 gemeenten gereageerd, waarmee dit deelonderzoek representatief is voor het gemeentelijk armoedebeleid in Nederland.

Het laatste deel van het onderzoekstraject start na de zomer van 2013. In dit deelonderzoek zijn de jongeren aan zet. Het doel is om met hen een methode te ontwikkelen waarmee zij invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk armoedebeleid, zodat het meer aansluit bij de behoeften en wensen van de jongeren zelf.